Skočiť na hlavný obsah

Seminár doktorandov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

bannerCieľ a zameranie Seminára   

​Seminár je určený študentom doktorandského štúdia v programoch zameraných na teóriu chemického vzdelávania a iných programov prírodovedného vzdelávania. Cieľom seminára je prezentácia projektov dizertačných prác študentov a čiastkových výsledkov ich vedecko-výskumnej činnosti. Seminár vytvára priestor na diskusiu medzi študentmi a odborníkmi z danej oblasti. Doktorandi tak môžu získať relevantnú spätnú väzbu pre ďalšie smerovanie ich výskumu.

PROGRAM

Piatok 1.12.2023

13:00 – 13:30    Registrácia účastníkov

13:30 – 14:00    Úvod a privítanie

14:00 – 14:45    Plenárna prednáška

                          prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.

„O publikovaní a etike publikovania vedeckých článkov“

14:45 – 15:00    Prestávka na občerstvenie

15:00 – 15:30   Mgr. Barbora Gejdošová

Príprava na vyučovaciu hodinu ako kľúčový prvok profesijného rozvoja študentov učiteľstva fyziky

15:30 – 16:00    Mgr. Tadeáš Matěcha,

Využití experimentálních aktivit v přípravě budoucích učitelů

16:00 – 16:30   Mgr. Abigail Svobodová

Podpora začínajících učitelů chemie a jejich uvádějících učitelů

16:30 – 16:45   Prestávka na občerstvenie

16:45 – 17:15    Mgr. Silvia Novotná

Pripravenosť učiteľov fyziky na plnenie súčasných cieľov fyzikálneho vzdelávania

17:15 – 17:45     Mgr. Viktória Sláviková

Individuálna koncepcia učiteľa inklinujúceho k výskumne ladeným postupom v prírodovednom vzdelávaní

17:45 – 18:15    Mgr. Justyna Mikołajczyk

Green chemistry in school practice - possibilities of chemical experiments in the teaching process

19:00                    Večerný raut

 

Sobota 2.12.2023

9:00 – 9:45         Plenárna prednáška

                           prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Doktorandské štúdium teórie chemického vzdelávania: československý príbeh

9:45 – 10:00      Prestávka na občerstvenie

10:00 – 10:30    Mgr. Monika Pelikánová

Kritická místa počáteční výuky chemie se zaměřením na téma přírodní látky

10:30 – 11:00   Mgr. Lucie Hamerská

Vliv komponent používaných v učebních materiálech pro chemii na jejich efektivitu

11:00 – 11:30   Mgr. Radana Koudelíková

Multimediální vzdělávání v chemii

11:30 – 11:45   Prestávka na občerstvenie

11:45 – 12:15    Mgr. Patrik Pospíšil

Využití elektronických didaktických testů ve výuce chemie

12:15 – 12:45    Mgr. Tatiana Sukeľová

Stimulácia žiakov k experimentálnej činnosti prostredníctvom učebných aktivít

12:45 – 13:15   Mgr. Jana Urbanová

Didaktické aspekty environmentálnej problematiky a trvalej udržateľnosti vo vzdelávaní chémie

 

Prezentácia príspevkov

Príspevky je možné prezentovať v slovenskom alebo českom jazyku vo forme prednášky.

Miesto konania

Seminár sa bude konať na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity (Priemyselná 4, Trnava).

Všetky miesta konania lokalizované na https://www.mapcustomizer.com/map/Semin%C3%A1r%20doktorandov%202023.

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ VÝBOR

Predseda

doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. (Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava)

Členovia vedeckého výboru

prof. PhDr. Martin Bílek, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. (Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava)

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)

doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD. (Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra)

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. (Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica)

doc. dr. hab. Małgorzata Nodzyńska-Moroń prof. UP (Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni)

doc. PhDr. Martin Rusek, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda

doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Členovia organizačného výboru

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Mgr. Jana Urbanová

Mgr. Viktória Sláviková

 

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV

Príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku. Vybrané príspevky budú publikované v časopise Biológia, Ekológia, Chémia (www.bech.truni.sk).

Príspevky zasielajte elektronicky na adresu semdok [at] truni.sk do 31.1.2024.

KONTAKT

semdok [at] truni.sk

banner