Skočiť na hlavný obsah

Národná konferencia učiteľov chémie na Trnavskej univerzite

Dňa 2. februára 2018 sa na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity konala 6. národná konferencia učiteľov chémie, ktorej cieľom bola prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní prírodovedných predmetov, predovšetkým však predmetu chémia. Akciu ako garant zastrešoval prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc, vedúci katedry chémie na PdF TU a RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Združenia učiteľov chémie (ZUCH). Celú akciu moderátorsky sprevádzal PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., člen dozornej rady ZUCH. Na fakulte sa zišlo asi 80 učiteľov chémie zo základných a stredných škôl, ako aj vysokoškolskí pedagógovia z celého Slovenska. Účastníkov privítala doc. RNDr. Viera Peterková, PhD. Dopoludnie bolo venované vyhodnoteniu chemických súťaží pre žiakov, ktoré ZUCH organizuje. Následne sa učiteľom prihovorila Mgr. Júlia Miklovičová, PhD. z NÚCEM, ktorá zdôraznila zložky prírodovednej gramotnosti objavujúce sa aj v testovacích položkách medzinárodného merania PISA. Domáci, prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. a doc. Ing. Ján Reguli, CSc., predstavili činnosť Katedry chémie PdF TU a jej snahu o kvalitnú a zmysluplnú prípravu učiteľa chémie v 21. storočí.

nkuch18nkuch18

nkuch18nkuch18

 

Katedra chémie a biológie PdF TU pracuje so spoluriešiteľskými pracoviskami Univerzity Komenského na rekonštrukcii tradičných tém prírodovedného vzdelávania ako podkladu pre prírodovedné kurikulum 2020 (Projekt APVV 14-0070). Doterajšie výsledky v podobe konkrétnych aktivít pripravených na testovanie do škôl boli popoludní učiteľom predstavené na 8 paralelných workshopoch študentmi Katedry chémie. Učitelia sú pozvaní k spolupráci na ich ďalšom overovaní.

nkuch18nkuch18nkuch18nkuch18

Všetkým účastníkom ďakujeme za podnetnú diskusiu a pracovnú atmosféru.

Všetky referáty a ďalšie materiály zo 6. národnej konferencie učiteľov chémie sú zverejnené na stránkach ZÚCH.