Skočiť na hlavný obsah

Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní prírodných vied, Smolenice 9. – 11. máj 2005

Kongresové centrum SAV (Smolenický zámok)

 

Cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor na výmenu skúseností z oblasti vzdelávania prírodných vied. Ťažisko rokovania bolo sústredené predovšetkým na:

 • prezentáciu vedeckovýskumnej činnosti vo vyučovaní chémie a na prezentáciu a propagáciu nových moderných trendov v tejto oblasti,
 • výmenu skúseností z realizácie integrovaného vyučovania prírodovedných predmetov a na prezentáciu alternatívnych prístupov k danej problematike,
 • koncepčný zámer a realizáciu včlenenia výchovy k zdravej výžive do obsahu vzdelávania na všetkých úrovniach,
 • elektronické vzdelávanie ako jednu z progresívnych foriem vzdelávania.

 

Program konferencie

9. máj 2005

Otvorenie konferencie

 • Čtrnáctová, H.: Chemické vzdělávání – moderní vědecká disciplína
 • Prokša, M.: Potreba vizualizácie chemických pojmov v príprave učiteľov chémie
 • Janiuk, R. M.: Zastosowania animacji komputerowych do kształcenia umiejetności rozumowania z użiciem modeli budowy materii
 • Čipera, J.: Projektové vyučování – ICT – online výuka v chemickém vzdelávání
 • Paśko, J. R.: Investigation of difficulties in resolving of simple chemical problems by pupils on initial stage of chemical education
 • Held, Ľ.: PISA – Tsunami európskeho školstva
 • Tomengová, A.: Štúdia OECD PISA 2003 na Slovensku – priebeh, výsledky a zistenia
 • Koršňáková, P.: Prírodné vedy – hlavná oblasť medzinárodného výskumu OECD PISA 2006
 • Bílek, M. – Ulrichová, M.: Projekt ROSE v České republice
 • Silný, P.: Zisťovanie úrovne osvojenia vzdelávacieho štandardu z chémie pre základné školy
 • Held, Ľ.: Pokus o zhodnotenie názorov účastníkov konferencie na smerovanie prírodovedného vzdelávania

10. máj 2005

Sekcia – Empiricky orientované postupy v chemickom vzdelávaní

 • Rychtera, J.: Místo, možnosti a meze empiricky orientovaných postupů v pregraduální složce přípravy učitele chemie
 • Hegedűsová, A. – Jomová, K. – Jenisová, Z.: Vizualizácia vybraných chemických experimentov z organickej chémie
 • Richtr, V.: Preparativní tenkovrstvová chromatografie jako součást variabilních postupů experimentální výuky budoucích učitelů chemie v Plzni
 • Ondrejička, M.: Spôsoby motivácie budúcich učiteľov chémie pre chemické experimenty na ZŠ a SŠ
 • Nodzyńska, M.: Úloha chemických pokusů jako metody vzdělávání
 • Baráth, O. – Feszterová, M.: Analýza pracovného postupu ako didaktický základ prípravy v priebehu laboratórnych cvičení
 • Tóthová, A.: Využitie meracieho zariadenia CBL2 pri realizácii kvantitatívnych pokusov na ZŠ a SŠ
 • Linkešová, M.: Prieskum názorov riešiteľov chemickej olympiády

Sekcia – Problematika obsahovej náplne chemického vzdelávania

 • Petríková, M.: Funkcie a štruktúrne komponenty učebníc chémie pre ZŠ
 • Škoda, J.: Tvorba učebnic chemie pro ZŠ v souladu s RVP ZV
 • Kucharska Żądło, M. – Paśko, J. R.: From a discovery to a school textbook – is it a short trip or a long journey?
 • Kmeťová, J.: Základné pojmy v obsahu učiva chémie základných škôl
 • Višňovcová, Z.: Návrh na zaradenie historických pojmov do vzdelávacích štandardov z chémie
 • Reguli, J. – Martinkovičová, M: Výchova žiakov základných a stredných škôl k správnemu chápaniu pojmu chemikália
 • Skrok, K. R. – Janiuk, R. M.: Rola chemii w kształtowaniu postaw i zachovań uczniów, jako elementu ich wiedzy przyrodnicznej – w świetle prowadzonych badań
 • Gálusová, P. – Melicherčíková, D.: Ozónová vrstva a skleníkový efekt v edukačnom procese chémie na ZŠ

Prezentácia elektronických produktov

 • Doulík, P.: Využití cvičebnice metod pedagogického výzkumu v přípravě učitelů
 • Bálintová, J.: Vizualizácia v multimediálnych programoch
 • Gazdíková, V.: Názvoslovie anorganických látok a výpočty v anorganickej chémii
 • Orolínová, M. – Paveleková, I. – Held, Ľ.: Koncepcia Virtuálneho centra zdravej výživy
 • Hnát, I.: Vybrané kapitoly z anorganickej chémie (učebný text)

Prezentácia posterov (súčasťou je aj individuálna prezentácia elektronických produktov na PC)

 • Kolář, K. – Marek, M. – Myška, K.: Vzorce a modely ve výuce chemie na základní a střední škole
 • Gazdíková, V.: Medzinárodný terminologický slovník didaktiky chémie
 • Cudráková, Z.: Integrácia chemických poznatkov vo výučbe anglického jazyka pre biológov
 • Jodas, B.: Byl by Lavoisier slavným chemikem bez své manželky?
 • Jelemenská, P.: Model didaktickej rekonštrukcie: Prístup k výskumu v odborových didaktikách
 • Persona, A.: Program zajęć analizy ilościowej na kierunku „Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków“
 • Karawajczyk, B.: Popularization protection against UV radiation among school pupils
 • Fančovičová, J.: Postoje žiakov k potencionálnemu využitiu IKT na vyučovaní
 • Kotuľáková, K.: Porovnanie štruktúry a organizácie individuálnych prírodovedných poznatkov žiakov v SR a žiakov v USA
 • Višňovcová, Z. – Melicherčíková, D.: Komparácia historického vývoja vyučovacieho predmetu chémia na Slovensku a vo vybraných zahraničných krajinách
 • Gálusová, P. – Melichová, Z.: Chemické pokusy v environmentálnej edukácii – Kyslé dažde
 • Nováková, M.: Tvorba moderných učebnic pro ZŠ a VG v souladu s RVP ZV
 • Kvasničák, R.: Vybrané ekologické témy vo vyučovaní realizované formou terénneho skúsenostného vyučovania
 • Opatrný, P. – Bílek, M.: Zdroje energie ve znalostech studentů gymnázia v České republice
 • Fialová, Z.: Zmeny v prírodovednom vzdelávaní na sekundárnom stupni v SRN?
 • Fialová, Z.: Zdravá výživa vo vyučovaní prírodovedných predmetov
 • Pribulová, J.: Smerovali výsledky štúdie PISA k zmene obsahu učebných osnov v Rakúsku?
 • Pribulová, J.: Vzdelávací software pre vedúce školských jedální
 • Kosnáčová, J.: Prírodovedné vzdelávanie vo Veľkej Británii (1954 – 2004)
 • Kuchta, D.: Nórsko. Krajina neobmedzených možností?
 • Miklovičová, J.: Dobrý výsledok vo výskume – červená reformám (V Belgicku nič nové)
 • Šimkovičová, A.: Portugalsko – aktuálne otázky reforiem prírodovedného vzdelávania
 • Šimkovičová, A.: Redoxné reakcie vo vyučovaní chémie na 2. stupni ZŠ s prvkami konštruktivizmu
 • Braniša, J.: Inovácia učebných osnov na sekundárnom stupni vzdelávania v Írsku
 • Kuhnová, M.: Reformy prírodovedného vzdelávania vo Francúzsku
 • Hnát, I.: Vybrané kapitoly z anorganickej chémie (učebný text)

Sekcia – elektronické vzdelávanie

 • Kolář, K. – Myška, K. – Dostál, H.: Výběr učiva pro počítačovou prezentaci
 • Cieśla, P.: Investigation of influence of electronic version of excercise book on assimilation of chemical contents
 • Lichvárová, M. – Ganajová, M.: Dištančná forma vzdelávania učiteľov chémie
 • Nápravník, V.: Využití elektronického vzdelávaní na katedře chemie FPE ZČU v Plzni
 • Šmejkal, P.: PC a Internet ve výuce chemie – výhody, nevýhody, možnosti
 • Gazdíková, V.: Výsledky výskumu použitia elektronickej cvičebnice Názvoslovie anorganických látok a výpočty v anorganickej chémii

Sekcia – prírodovedné vzdelávanie

 • Holubová, R.: Rámcový vzdělávací program a integrovaná výuka přírodovědných předmětů
 • Solárová, M.: Interdisciplinární využití pojmů ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ
 • Nodzyńska, M.: K výzkumu možnosti zavedení iontových struktur v rámci přírodovědy v IV. a VI. třídě ZŠ
 • Žoldošová, K.: Možnosti a význam diagnostiky prírodovedných predstáv detí prvého stupňa ZŠ
 • Kirchmayerová, J.: Francúzsky projekt „Vyhrňme si rukávy“ v trnavskom regióne
 • Urbanová, A. – Held, Ľ.: Integrované vyučovanie prírodovedných predmetov
 • Tóthová, R.: Konštruktivistický verzus transmisívny prístup k individuálnej koncepcii vyučovania učiteľov prírodovedných predmetov

11. máj 2005

 • Pečivová, M.: Zkušenosti s projektovou výukou v chemii na ZŠ
 • Šulcová, R.: Vztah projektového řízení, vyučování a RVP
 • Jodas, B.: Člověk a kámen – projekt úvodu do mineralogie
 • Paveleková, I. – Orolínová, M. – Held, Ľ.: Skúsenosti z realizácie ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti zdravej výživy
 • Cudráková, Z.: Racionálna výživa v obsahu vzdelávania chémie pre pedagógov
 • Paśko, I.: The healthy nutrition in initial integrated education as well as in education of pedagogy students
 • Gnoth, M.: Pedagogická prax v systéme pregraduálnej prípravy učiteľov prírodovedných predmetov
 • Ružička, I. – Daxnerová, O.: Didaktické prostriedky vo výučbe environmentálnej chémie na gymnáziu
 • Florek, A.: Chemistry of heredity
 • Vasileská, M.: CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (spolupráce s VŠ v oblasti evaluace a Dalšího vzdělávání učitelů)
 • Dymara, J.: Egzamin maturalny z chemii – problemy zwiazane z przygotowaniem ucniów
 • Kucharová, D. – Silný, P.: Zisťovanie úrovne osvojenia vzdelávacieho štandardu z chémie pre 1. ročník gymnázií
 • Dušek, B.: Podpora mimovýukových aktivit žáků v chemii
 • Haláková, Z.: Vizuálna gramotnosť študentov a jej odraz pri riešení chemických učebných úloh s vizualizačnými prvkami

 

Vedeckí garanti:

 • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
 • doc. PhDr. Martin Bílek, PhD.
 • doc. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
 • prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.
 • prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

Organizačný výbor:

 • Ing. Ivona Paveleková, CSc.
 • Ing. Mária Linkešová, CSc.
 • Mgr. Mária Orolínová, PhD.
 • PaedDr. Andrea Urbanová, PhD.
 • Jozefína Dobrovodská