Skočiť na hlavný obsah

Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní chémie, Smolenice 12. – 14. máj 2008

Kongresové centrum SAV (Smolenický zámok)

 

Na konferencii sa stretli odborníci v oblasti didaktiky chémie zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Lotyšska a Francúzska. Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor na výmenu skúseností súvisiacich s vyučovaním chémie na základných a stredných školách, vrátane predstavenia a prezentácie projektu „Vyhrňme si rukávy“, vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov a metodologických východísk pedagogických výskumov.

 

Program konferencie

12. 5. 2008

Presentation of contributions and discussion

Didaktika chémie 1 – Didactics of chemistry 1

Chairman: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

 • Paśko, J. R.: Zadania współczesnej dydaktyki chemii
 • Reguli, J.: Obaly – nevyhnutnosť alebo plytvanie materiálom? 
  (Doplnkový vzdelávací materiál pre ZŠ a SŠ)
 • Richtr, V.: Balonková technika ve vysokoškolské i středoškolské výuce chemie
 • Kolář, K. – Zdražil, J. – Myška, K.: Modelové experimenty zaměřené na inhibici štěpení škrobu amylasou
 • Koloros, P.: Jaké chemické pokusy začlenit do školního vzdělávacího programu
 • Slanicay, J.: Pomôžu chemické show?
 • Nodzyńska, M. – Paśko, J. R.: O innym podejściu do rozwiązywania problemów na przykładzie zadań chemicznych
 • Vranovičová, B.: Vplyv neverbálnych prostriedkov v zadaní chemických výpočtových úloh na ich úspešné riešenie
 • Nodzyńska, M.: Zależność pomiędzy zastosowanymi stylami uczenia a osiągnięciami uczniów

 

SECTION A

Environmentálna výchova, výživa a životný štýl

Environmental education, nutrition and the lifestyle

Chairman: doc. Ing. Ján Reguli, CSc.

 • Paveleková, I. – Peterková, I.: Reflexia ďalšieho vzdelávania vedúcich školských jedální v Trnavskom kraji
 • Peterková, V. – Paveleková, I.: Efektivita spoločného stravovania vo vybraných vzdelávacích zariadeniach Trnavského kraja
 • Jedličková, H.: Dynamic model of experiential learning – Education for the 21st century, Environment, Sustainability and Health
 • Grégr, J. – Slavík, M.: Modelové chemické představy pro výuku moderních materiálů a nanotechnologií
 • Vollmanová, A.: Zaťažené oblasti SR z pohľadu environmentálnej chémie
 • Musilová, J.: Význam antioxidantov v chémii potravín
 • Bystrická, J.: Ťažké kovy v systéme kontaminantov v chemickej toxikológii
 • Jomová, K.: Implementácia nových poznatkov vo vyučovaní biochémie

 

SECTION B

Metodológia výskumu v didaktikách prírodných vied

Methodology of the research in didactics of science

Chairman: prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD.

 • Prokša, M.: Obsah a štruktúra predmetu Metodológia výskumu v didaktikách prírodných vied
 • Held, Ľ.: Výklad vybraných základných metodologických pojmov
 • Orolínová, M.: Kvalitatívny prístup v pedagogickom výskume
 • Urbanová, A.: Kvantitatívny prístup v pedagogickom výskume
 • Haláková, Z.: Vedomostné testy v didaktickom výskume
 • Chmurová, J.: Čo prinieslo nové použitie kvalitatívnych metód do školského stravovania?

 

13. 5. 2008

Presentation of contributions and discussion

Didaktika chémie 2 – Didactics of chemistry 2

Chairman: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

 • Jančář, L. – Sichová, L.: E‑learning – optické analytické metody
 • Teplý, P.: Práce s talentovanými žáky v chemii – Projekt Talnet
 • Nagyová, I. – Mičudová, M.: Využitie elektrolýzy v praktickom živote
 • Šulcová, R. – Zákostelná, B.: Hry s chemickou tematikou pro aktivní vzdělávání
 • Paśko, I. – Baprowska, A.: Elementy chemii w wiedzy ekologicznej uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej
 • Harvanová, L.: Analýza tematiky redoxných reakcií v prírodovedných predmetoch na ZŠ

 

Príprava učiteľov – Preparation of teachers

Chairman: prof. PhDr. Martin Bílek, PhD.

 • Solárová, M.: Využití nových přístupů v pregraduální přípravě učitelů chemie
 • Kmeťová, J.: Príprava budúcich učiteľov chémie v kontexte akreditácie
 • Slavík, M.: Nové trendy ve vysokoškolské výuce chemie
 • Jodas, B. – Grégr, J. – Slavík, M.: Rozvoj kreativity budoucích učitelů v chemii
 • Nápravník, V.: Projekt Příprava budoucích učitelů k integrované environmentální výchově

 

Presentation of contributions and discussion

Veda a vzdelávanie – Science and education

Chairman: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

 • Bílek, M. – Gedrovics, J. – Janiuk, R. M. – Mojsa, R. – Mozheika, D.: Čtrnáctová, H.: Projekt Otevřená věda – prezentace výsledků vědy a výzkumu v chemickém vzdělávání
 • Novák, J.: Trendy ve výuce přírodovědných oborů z evropského pohledu
 • Mardelle, P.: Projekt reformy prírodovedného vzdelávania La main á la pâte vo Francúzsku
 • Kirchmayerová, J.: Progresívne smerovanie vyučovania prírodovedných predmetov v projekte Vyhrňme si rukávy
 • Kirchmayerová, J.: Algoritmus vedeckého poznávania v elementárnom prírodovednom vzdelávaní
 • Žoldošová, K.: Celoeurópske projekty na podporu vzdelávania POLLEN a PRISMA
 • Žoldošová, K.: Modifikácie individuálnej koncepcie učiteľa na základe skúseností z realizácie projektu „Vyhrňme si rukávy“

 

14. 5. 2008

Presentation of contributions and discussion

Didaktika chémie 3 – Didactics of chemistry 3

Chairman: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

 • Baprowska, A. – Paśko, J. R.: The reception of various graphical presenations of chemical compound molecule on the basis of research
 • Kucharska­‑Żądło, M.: Wyobrażenia o strukturze wody i powietrza wśród uczniów 6 klas szkoły podstawowej i I klas gimnazjalnych w świetle badań
 • Cieśla, P. – Paśko, J. R.: Wyobrażenia o pojęciach makroświata wśród uczniów klas gimnazjalnych w świetle badań
 • Czaja, M.: A model of chemical secondary education as seen by candidates for studies at the University of Gdańsk

 

Maturitná skúška – Matura exam

Chairman: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

 • Vasileská, M.: Přírodovědné předměty a upravený model reformní maturity v ČR
 • Linkešová, M.: Riešenie chemických divergentných úloh žiakmi od základnej školy až po maturitu
 • Gazdíková, V.: Miesto IKT v príprave na maturitnú skúšku z chémie

 

Prezentácie posterov – Poster section

 • Cieśla, P.: Nieprecyzyjne sformułowania w podręcznikach szkolnych do przyrody i chemii jako kosekwencja bazowania na przestarzałej wiedzy chemicznej
 • Karawajczyk, B.: Obecne działania na rzecz ochrony środowiska – realizacja tych zagadnień na lekcjach chemii
 • Karawajczyk, B.: Przydatność wiedzy chemicznej w opinii absolwentów szkół ogólnokształcących
 • Czaja, M.: A Chemistry course for future natural science primary school teachers
 • Šmejkal, P.: Přístroje ve výuce chemie, realita nebo fikce?
 • Pribulová, J.: Evalvácia e‑learningového kurzu Výživa a zdravie v zariadeniach školského stravovania metódou Delphi
 • Martinkovičová, M.: Prepájanie vybraných pojmov z chemických rovnováh a chemickej kinetiky žiakmi SŠ
 • Sádecká, M.: Zisťovanie žiackych predstáv v oblasti kyselín a hydroxidov
 • Válková, L.: Integrovaný e‑learning versus tradičné vyučovanie
 • Miklovičová, J.: Tie látky sa (ne)menia, alebo áno? 
  (Chemické a fyzikálne zmeny z pohľadu žiakov 7. ročníka ZŠ)
 • Kuhnová, M.: Energeia, vis viva, flogistón a predstavy žiakov o energii
 • Slanicay, J.: Pomôžu chemické show?
 • Teplý, P.: Práce s talentovanými žáky v chemii – Projekt Talnet
 • Jedličková, H.: Dynamic model of experiential learning