Skočiť na hlavný obsah

Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied

Recent Trends in Science Education

V dňoch 15. – 17. 10. 2012 v priestoroch kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach pri príležitosti 20. výročia Trnavskej univerzity usporiadala Katedra chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave v spolupráci s odbornou skupinou Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV pre vyučovanie chémie medzinárodnú konferenciu.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor na výmenu skúseností v oblasti teórie a praxe vyučovania prírodovedných predmetov s dôrazom na oblasť chemického vzdelávania. Rokovanie bolo sústredené predovšetkým na:

 • prezentáciu vedeckovýskumnej činnosti v oblasti didaktiky prírodovedných predmetov, najmä chémie,
 • prezentáciu a propagáciu moderných trendov v tejto oblasti, vrátane výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania,
 • metódy aktivizácie žiakov na vyučovaní, popularizácia chémie,
 • výmenu skúseností z realizácie dvojstupňového modelu prípravy učiteľov.

Medzinárodný vedecký výbor konferencie:

 • doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
 • prof. PhDr. Martin Bílek, PhD.
 • prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
 • doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD.
 • doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
 • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
 • Dr. Hab. Riszard M. Janiuk
 • doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
 • doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
 • prof. Dr. hab. Jan Rajmund Paśko
 • prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD.
 • doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.

Organizačný výbor konferencie:

 • doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.
 • Ing. Ivona Paveleková, CSc.
 • PaedDr. Mária Orolínová, PhD.
 • PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
 • Mgr. Jozefína Dobrovodská
 • Mgr. Lenka Cepková
 • Mgr. Romana Schubertová
 • Ivona Cepková

 

Program konferencie

Pondelok 15. 10. 2012
13:00 – 13:20 Otvorenie konferencie
  Ján Reguli
13:20 – 15:20 Plenárne prednášky
  Predseda sekcie: Jarmila Kmeťová
13:20 – 13:40 Martin Bílek: Počítačem podporovaný školní chemický experiment jako prostředek badatelsky orientované výuky
13:40 – 14:00 Miroslav Prokša: Príprava učiteľov chémie na realizáciu projektového vyučovania v súvislosti s propagáciou chémie
14:00 – 14:20 Ahmed Legrouri, Abdelkrim Ouardaoui, Khalid Sendide: Increasing motivation of non­‑science students for environmental chemistry through field studies
14:20 – 14:40 Ľubomír Held: Skúsenosti a perspektívy implementácie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania na Slovensku a okolitých krajinách
14:40 – 15:00 Katarína Javorová, Stanislava Hrašková, Beáta Brestenská: Učiteľ, ktorý mení učenie na radosť z učenia sa prírodovedných predmetov
15:00 – 15:20 Prestávka
15:20 – 18:00 Výskumne orientované prírodovedné vzdelávanie, výskum žiackych predstáv o prírodovedných fenoménoch
  Predseda sekcie: Ľubomír Held
15:20 – 15:35 Hana Čtrnáctová: Dovednosti žáků v badatelsky orientované výuce chemie
15:35 – 15:50 Mária Ganajová, Katarína Kimáková, Zuzana Ješková, Marián Kireš, Milena Kristofová: Metóda aktívneho bádania vo výučbe prírodných vied
15:50 – 16:05 Pavel Doulík, Jiří Škoda, Ivana Brtnová Čepičková: PriSciNet – uplatnění metody heuristického vyučování v primárním přírodovědném vzdělávání
16:05 – 16:20 Katarína Kotuľáková: Analýza žiackych predpokladov vo výskumne ladenej koncepcii prírodovedného vzdelávania
16:20 – 16:35 Mária Orolínová: Plánovanie vyučovacej jednotky s výskumným dizajnom
16:35 – 16:45 Prestávka
16:45 – 17:00 Lucia Koleničová: Implementácia výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania do výučby chémie na 2. stupni ZŠ
17:00 – 17:15 Monika Mĺkva: Miskoncepcie žiakov v organickej chémii
17:15 – 17:30 Romana Schubertová: K akým výsledkom vedie súčasný spôsob vyučovania pojmov látkové množstvo a mólová hmotnosť?
17:30 – 17:45 Zuzana Slivová: Prehľad štúdií žiackych predstáv o chemickej väzbe
17:45 – 18:00 Michaela Minárechová: Možnosti využitia metódy Concept Cartoons© pri modifikácii predstáv žiakov o prírodných javoch

 

Utorok 16. 10. 2012
9:00 – 12:00 Rokovanie konferencie v sekciách

SEKCIA A

9:00 – 10:15 Vzdelávací obsah, experimentálna metóda
  Predseda sekcie: Martin Bílek
9:00 – 9:15 Małgorzata Nodzyńska: Model mikrosvěta ve výuce chemie
9:15 – 9:30 Jan Rajmund Paśko: Dydaktyka chemii – dydaktyka ogólna – psychologia
9:30 – 9:45 Paweł Cieśla: Wiedza naukowa a wiedza szkolna
9:45 – 10:00 Martin Rusek, Ondřej Solnička: Modelový experiment: cesta ke zpřesňování běžně uváděných omylů ve výuce chemie
10:00 – 10:15 Luděk Jančář: Speciální úlohy v laboratorním cvičení z analytické chemie
10:15 – 10:30 Prestávka
10:30 – 12:00 Vzdelávacie sústavy, vzdelávacie programy
  Predseda sekcie: Pavel Doulík
10:30 – 10:45 Janis Gedrovics, Martin Bílek: Postoje českých a lotyšských patnáctiletých žáků k přírodovědnému vzdělávání a volba jejich budoucího povolání
10:45 – 11:00 Alena Krejčíková: Vzdělávací systém na Novém Zélandu
11:00 – 11:15 Beáta Vranovičová: Zvyšovanie kvality prírodovedného vzdelávania na FPV UCM v Trnave – formy a skúsenosti
11:15 – 11:30 Zuzana Beníčková: Porozumenie vybraným prírodovedným pojmom žiakmi v Kanade a na Slovensku
11:30 – 11:45 Lenka Cepková: Možnosti implementácie PLTL v podmienkach slovenského školstva
11:45 – 12:00 Viola Gazdíková: Školský vzdelávací program a realizácia exkurzií

SEKCIA B

9:00 – 10:15 Maturita, spätnoväzbové prostriedky
  Predseda sekcie: Hana Čtrnáctová
9:00 – 9:15 Jarmila Kmeťová: Maturitná skúška z chémie v SR
9:15 – 9:30 Tereza Kudrnová: Porovnání výsledků českých žáků ve společné části maturitní zkoušky z chemie
9:30 – 9:45 Eva Trnová: Testování vybraných dovedností žáků v chemii
9:45 – 10:00 Petra Toboříková: Písemné studentské reflexe jako nástroj kvalitativního zkoumání efektivity výuky chemie na SOŠ
10:00 – 10:15 Gabriella Németh: Hodnotiace metódy a spätnoväzbové prostriedky projektového vyučovania
10:15 – 10:30 Prestávka
10:30 – 11:45 Využitie digitálnych technológií v prírodovednom vzdelávaní
  Predseda sekcie: Beáta Brestenská
10:30 – 10:45 Abdelkrim Ouardaoui, Hassane Darhmaoui, Khalid Loudiyi, Ahmed Legrouri: Increasing Pupils Motivation and Performance Through the Use of ICT Based Education
10:45 – 11:00 Jana Braniša: Využitie digitálnych technológií pri stanovení prírodných farbív
11:00 – 11:15 Petr Šmejkal: iPad and iPhone – alternativní způsob sběru dat při měření školním experimentálním systémem PASCO – postoje a názory žáků
11:15 – 11:30 Jana Prášilová: Multimediální vzdělávací moduly z oblasti průmyslové chemie pro výuku na gymnáziích
11:30 – 11:45 Luděk Jančář: Železo, slitiny železa a jejich výroby – multimediální výukový systém
17:30 – 19:00 Prezentácia posterov
  Markéta Vojtajová: Ozonizátory a jejich testování
  Vratislav Šedivec: Vodohospodářské analytické metody v přípravě budoucích učitelů chemie
  Markéta Svobodová: Optimalizace oxidačních procesů v přípravě budoucích učitelů chemie
  Marek Skoršepa: Rozvoj kompetencií študentov a učiteľov prostredníctvom reálnych počítačom podporovaných experimentov vo vyučovaní prírodných vied
  Michala Opatová, Simona Hybelbauerová: Krystaly organických látek v chemickém vzdělávání
  Ivana Pilarčíková: „Ochutnávka předmětů“ pro uchazeče o studium na ČVUT
  Andrzej Persona: Computer Aided Classes 
Environmental Risk of Persistent Organic Pollutants
  Ivona Paveleková: Porovnanie výsledkov testovania vedomostí z chémie žiakov českých a slovenských ZŠ
  Małgorzata Nodzyńska: Chemiczny eksperyment uczniowski dawniej i dziś
  Marta Klečková: Zkvalitnění profesní přípravy učitelů přírodovědných oborů

 

Streda 17. 10. 2012
9:00 – 11:45 Rokovanie konferencie v sekciách

SEKCIA A

9:00 – 10:15 Vzdelávacie materiály
  Predseda sekcie: Marta Klečková
9:00 – 9:15 Renata Šulcová, Milada Teplá: Materiály pro podporu výuky se zaměřením na lidský organismus a zdravý životní styl nejen v chemii
9:15 – 9:30 Ján Reguli, Marián Haluza, Miriama Urbanová: Predstavovanie nových materiálov a technológií na hodinách chémie
9:30 – 9:45 Zdeňka Hájková: Demonstrace „nano“ ve výuce přírodovědných předmětů na SŠ
9:45 – 10:00 Václav Richtr: Ozon, průřezové téma výuky přírodovědných disciplín
10:00 – 10:15 György Juhász: Implementácia poznatkov z chemickej fyziky do prípravy budúcich učiteľov chémie
10:15 – 10:30 Prestávka
10:30 – 11:15 Vzdelávacie materiály
  Predseda sekcie: Mária Ganajová
10:30 – 10:45 Mária Linkešová, Helena Kurusová: Funkčné technologické modely historických výrob a ich didaktické využitie II.: Výroba mydla
10:45 – 11:00 Danica Melicherčíková, Renáta Bellová, Milan Melicherčík: Pozitívny a negatívny vplyv kyselín na ľudské zdravie
11:00 – 11:15 Renata Bellová: Efektívnosť protidrogovej prevencie vo výchovno­‑vzdelávacom systéme

SEKCIA B

9:00 – 10:15 Príprava a prax učiteľov prírodovedných predmetov
  Predseda sekcie: Miroslav Prokša
9:00 – 9:15 Andrea Urbanová: Ako ďalej vo vyučovaní chémie? – postrehy z praxe učiteľa
9:15 – 9:30 Martin Rusek: Možnosti využití interdisciplinárních přesahů ve výuce chemie na středních odborných školách
9:30 – 9:45 Csaba Igaz: Stratégie udržiavania disciplíny počas expozičnej fázy vyučovacieho procesu
9:45 – 10:00 Milica Križanová, Beáta Brestenská: Premena učiteľa z pohľadu učiteľa vo vyučovaní prírodovedných predmetov
10:00 – 10:15 Zuzana Haláková: Poznatky a skúsenosti študentov učiteľstva prírodovedných predmetov o projektovom vyučovaní
10:15 – 10:30 Prestávka
10:30 – 11:30 Hodnotenie vyučovania, neformálne vzdelávanie
  Predseda sekcie: Václav Richtr
10:30 – 10:45 Zuzana Vasilová: Využitie komplexných úloh pri rozvoji prírodovednej a čitateľskej gramotnosti
10:45 – 11:00 Luděk Jančář: Vyhodnocení účinnosti výuky chemie na ZŠ s využitím motivačních úloh
11:00 – 11:15 Martin Konečný: Veletrh nápadů učitelů chemie
11:15 – 11:30 Vladimír Sirotek: Podpora práce s talentovanými žáky a studenty v Plzeňském kraji
11:30 Ukončenie konferencie