Skočiť na hlavný obsah

Informácie o štátnych skúškach

Aktuálne: Citovanie textov generovaných AI (napr. ChatGPT)

Nástup umelej inteligencie a pokročilých jazykových modelov (napr. ChatGPT) do bežného života aj akademického prostredia vedie k živej diskusii o tom, do akej miery je používanie podobných zdrojov etické a akceptovateľné napríklad pri tvorbe semestrálnych a záverečných prác. 

Na KAJL akceptujeme, ak sa študent rozhodne siahnuť po týchto zdrojoch. Spôsob a dôvod použitia AI musia byť v takom prípade vysvetlené v samotnom texte záverečnej práce. Niektoré univerzity vyžadujú, aby záznam citovaného rozhovoru (relácie) s jazykovým modelom bol súčasťou príloh záverečnej práce. Takéto rozhodnutie nateraz ponechávame na jednotlivých školiteľoch.

 
Kým budú uverejnené univerzitné pravidlá, odporúčame texty generované AI citovať podľa príkaldov uvedených nižšie. V hranatých zátvorkách je relácia/zadanie/otázka položená jazykovému modelu (v našich príkladoch uvádzame najpoužívanejší model ChatGPT, ale študent môže používať aj iný, ktorý potom správne uvedie v citácii):

 

štýl APA (spoločenské vedy, učiteľstvo):
OpenAI. (2023, 20. júna). Chatová konverzácia s ChatGPT [Čo je chatGPT?]. Získané z: https://chat.example.com/conversation123 
 
štýl MLA (humanitné vedy, filológia):
[Čo je chatGPT?]. Online. In: ChatGPT. September 25 version. Dostupné z: OpenAI, https://chat.openai.com/share/ebac476e-15b0-42b6-ac95-d79e780f4956 [cit. 2023-09-27].
 • Bakalárska štátna skúška
 • Magisterská štátna skúška
  • Tézy na štátnu skúšku
   • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
   • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
   • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
  •  

Bakalárska štátna skúška

Postup pri tvorbe a obhajobe bakalárskej práce

Učiteľské študijné programy

 • Učiteľstvo anglického jazyka (jednoodborové)
 • Učiteľstvo anglického jazyka (v kombinácii)

Ucelenú informáciu o postupe pri vypracovaní a obhajobe bakalárskej práce vo vašom študijnom programe (AJJ alebo AJK) nájdete v tejto publikácii:

Pokrivčáková, S. & Vančová, H. (2024). Ako postupovať pri vypracovaní a obhajobe bakalárskych prác v študijných programoch učiteľstva anglického jazyka a literatúry. Trnava: TU.

 

Anglický jazyk a anglofónne kultúry:

Neoddeliteľnou súčasťou študijného programu je záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet štátnej skúšky. Bakalárska práca je výskumno-kvalifikačná písomná práca, ktorá má priniesť nové poznatky, prínosné pre konkrétny študijný program/odbor - v našom prípade Filológia. Formát a štýl bakalárskej práce rešpektuje zvyklosti platné v príslušnej vednej disciplíne (lingvistika, literárne štúdiá, kultúrne štúdiá). Svojou bakalárskou prácou študent preukazuje schopnosti pracovať s rôznymi odbornými a vedeckými zdrojmi a realizovať vlastný výskumný projekt s podporou a pod vedením školiteľa.

Výber témy bakalárskej práce

1. Témy bakalárskych prác pre študentov v predposlednom roku štúdia daného stupňa zverejní príslušná katedra v termíne stanovenom časovým harmonogramom fakulty v MAIS.

2. Témy v MAIS vypisuje školiteľ, pričom uvedie minimálne názov práce a pokyny na vypracovanie v slovenskom a anglickom jazyku (cieľ práce, odporúčané metódy a očakávaný prínos práce pre študijný odbor).

3. Študenti si vyberajú tému bakalárskej práce najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po zverejnení tém v MAIS.

4. Na zvolenú tému sa študent prihlasuje priamo v portáli MAIS.

5. Školiteľ, ktorý prácu vypísal, prihlášku študenta akceptuje alebo odmietne (tiež v MAIS) do 5 pracovných dní.

6. Študent si môže navrhnúť tému podľa vlastného záujmu, musí ju však schváliť vedúci príslušnej katedry. Študent musí konzultovať tému aj s potenciálnym školiteľom a ak ten s ňou súhlasí, sám do MAIS nahrá zadanie, na ktoré sa študent prihlási a postupuje ako v bodoch 2 až 5.

Vypracovanie bakalárskej práce

7. Bakalársku prácu študent vypracúva pod vedením školiteľa. Študent a školiteľ spolu komunikujú formou individuálnych konzultácií.

8. Spôsob a frekvenciu konzultácií si stanovia študent a školiteľ podľa potreby vzájomnou dohodou.

9. Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, sa uvádzajú v smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.

10. Na základe akreditačných kritérií sa bakalárske práce na KAJL vypracúvajú v anglickom jazyku.

11. Študent je povinný prácu vypracovať samostatne pod vedením školiteľa a musí zachovávať všetky pravidlá akademickej/vedeckej etiky. Všetky použité zdroje musí náležite uviesť v texte aj v zozname použitej literatúry. Pri použití materiálov chránených autorskými právami postupuje podľa platnej legislatívy (autorský zákon).

12. Porušenie pravidiel vedeckej etiky, plagiátorské postupy a vypracovanie práce s pomocou iných osôb (napr. agentúry zhromažďujúce zdroje a dáta) je dôvodom na neodporučenie práce na obhajobu.

Odovzdanie bakalárskej práce

13. Za odovzdanie bakalárskej práce sa považuje jej nahratie do centrálneho registra záverečných prác (EZP). Študent je po jej nahratí povinný vytlačiť licenčnú zmluvu, analytický list a protokol o kontrole originality (bez časti „Plain text dokumentu na kontrolu“).

14. Dekan fakulty môže určiť, že študent musí odovzdať aj stanovený počet výtlačkov záverečných prác (v tlačenej podobe alebo na CD ROM). Tieto študent odovzdáva v termíne a na mieste určenom pre daný akademický rok na webovej stránke fakulty v sekcii Študent.

15. Elektronická verzia v EZP a vytlačené verzie musia byť totožné. V prípade rozdielov sa za rozhodujúcu považuje elektronická verzia v EZP.

16. Očakávame, že naši študenti budú pri tlači a väzbe bakalárskej práce voliť postupy šetrné k životnému prostrediu – odporúčame tlačiť na recyklovaný papier, text tlačiť obojstranne a používať šetrný režim tlače. Pri väzbe odporúčame zvoliť ekologickú strunovú väzbu a recyklovateľné kartónové obálky.

Hodnotenie a obhajoba bakalárskej práce

17. Školiteľ klasifikuje záverečnú prácu školiteľským posudkom, ktorý zverejňuje v centrálnom registri záverečných prác najneskôr 5 pracovných dní pred obhajobou. Bakalársku prácu hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX.

18. Bakalársku prácu posudzuje jeden oponent, ktorý vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok, s ktorým sa má študent právo oboznámiť najneskôr 5 pracovných dní pred obhajobou prostredníctvom centrálneho registra záverečných prác.

19. Bakalársku prácu hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX. V prípade, že školiteľ aj oponent klasifikovali bakalársku alebo diplomovú prácu stupňom FX, práca nie je postúpená na obhajobu a študent ju musí prepracovať a znovu odovzdať v termíne stanovenom harmonogramom fakulty.

20. Študent musí mať dostatočný časový priestor na to, aby sa oboznámil s posudkami a pripravil si svoju obhajobu (min. 5 pracovných dní).

21. Svoje odpovede na otázky v posudkoch môže študent so školiteľom alebo oponentom vopred konzultovať.

22. Termíny obhajob bakalárskych prác stanovuje dekan v súlade s harmonogramom akademického roka.

23. Celková obhajoba bakalárskej práce prebieha pred komisiou a trvá 40 minút. Obhajobu vedie predseda komisie pre obhajoby bakalárskych prác. Obhajoba bakalárskej práce je verejná.

24. Študent najskôr stručne predstaví svoju prácu členom komisie, ktorí ju nemali možnosť prečítať vopred (max. 7-10 min.). Sústredí sa najmä predstavenie cieľov práce, zdôvodnenie metodického postupu výskumu a predstavenie dosiahnutých výsledkov. Kvôli lepšiemu oboznámeniu sa s obsahom práce členmi komisie je vhodné, ak študent prinesie na obhajobu aspoň jeden výtlačok práce (nemusí byť viazaný).

25. Následne školiteľ a oponent predstavia svoje posudky (každý max. 5 minút) a položia študentovi otázky.

26. Študent reaguje na posudky (10 min.). Obhajobu si môže študent pripraviť na papier alebo do prezentácie, príp. môže používať doplňujúce materiály (zdroje, výskumné nástroje a dáta).

27. Následne predseda komisie otvorí diskusiu k obhajobe (max. 10 min.). Po diskusii predseda ukončí verejnú časť obhajoby.

28. V neverejnej časti komisia hodnotí výkon študenta (kvalitu práce a obhajoby, vecnú správnosť, prezentačné zručnosti študenta a jeho schopnosť adekvátne reagovať v akademickej diskusii) v súlade so Študijným poriadkom PdF TU. Výsledok obhajoby ohodnotí komisia klasifikačnými stupňami A až FX.

 

 

Magisterská štátna skúška

Úvod

Štátne skúšky na magisterskom stupni štúdia pozostávajú z obhajoby diplomovej práce a ústnej štátnej skúšky.

Diplomová práca je rozsiahlejšia vedecko-kvalifikačná písomná práca, ktorá má priniesť nové poznatky, prínosné pre konkrétny študijný program/odbor. Formát a štýl diplomovej práce rešpektuje zvyklosti platné v príslušnej vednej disciplíne (lingvistika, literárne štúdiá, kultúrne štúdiá, didaktika). Svojou diplomovou prácou študent preukazuje schopnosti pracovať s rôznymi odbornými a vedeckými zdrojmi a realizovať vlastný výskumný projekt s podporou a pod vedením školiteľa.

Cieľom ústnej štátnej skúšky je preveriť teoretické vedomosti študenta získané počas magisterského štúdia a jeho schopnosť ich syntetizovať a využívať pri riešení konkrétnych pedagogických situácií. Počas štátnej skúšky študent preukazuje svoju schopnosť uvažovať o probléme v širších súvislostiach a syntetizovať nadobudnuté vedomosti z viacerých predmetov. Ústna skúška svojím obsahom ani formou nie je opakovaním čiastkovej skúšky z niektorého predmetu, ktorý študent absolvoval počas štúdia.

Predmety štátnej skúšky na KAJL PdF TU:

Anglický jazyk a anglofónne kultúry (YAjaKM): spolu 10K

- skúška pozostáva z 2 častí:

 • Anglický jazyk, literatúra a kultúra 
 • Translatológia, interkultúrna a odborná komunikácia

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry jednoodborové (YAJJM): spolu 6 K

- skúška pozostáva z 2 častí:

 • Teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry (YMFM_SSAJ1) – 3K
 • Anglický jazyk, literatúra a kultúra (YMFM SSAJ2) – 3K

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii (YAJKM): spolu 3K

- skúška pozostáva z 1 časti:

 • Teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry (YMFM_SSAJ1) – 3K

       (Druhý štátnicový predmet z predmetovej kombinácie študent absolvuje na inej katedre TU)

 

Postup pri tvorbe a obhajobe diplomovej práce

Výber témy diplomovej práce

 1. Témy diplomových prác pre študentov v predposlednom roku štúdia daného stupňa štúdia zverejní príslušná katedra v MAIS v termíne stanovenom časovým harmonogramom fakulty.
 2. Témy v MAIS vypisuje školiteľ, pričom uvedie minimálne slovenský a anglický
  názov práce a pokyny na vypracovanie v slovenskom jazyku (cieľ práce, odporúčanú metódy a očakávaný prínos práce pre študijný odbor).
 3. Študenti si vyberajú tému diplomovej práce najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po zverejnení tém v MAIS.
 4. Na zvolenú tému sa študent prihlasuje priamo v portáli MAIS.
 5. Školiteľ, ktorý prácu vypísal, prihlášku študenta akceptuje alebo odmietne (tiež v MAIS) do 5 pracovných dní.
 6. Študent si môže navrhnúť tému podľa vlastného záujmu, musí ju však schváliť vedúci
  príslušnej katedry. Študent musí konzultovať tému s potenciálnym školiteľom a ak ten s ňou súhlasí, sám do MAIS nahrá zadanie, na ktoré sa študent prihlási a postupuje ako v bodoch 2 až 5.

Vypracovanie diplomovej práce

 1. Diplomovú prácu študent vypracúva pod vedením školiteľa. Študent a školiteľ spolu komunikujú formou individuálnych konzultácií. Spôsob a frekvenciu konzultácií si stanovia študent a školiteľ podľa potreby vzájomnou dohodou.
 2. Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, sa uvádzajú v smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.
 3. Na základe akreditačných kritérií sa diplomové práce na KAJL sa vypracúvajú v anglickom jazyku.
 4. Študent je povinný prácu vypracovať samostatne pod vedením školiteľa a musí zachovávať všetky pravidlá akademickej/vedeckej etiky. Všetky použité zdroje musí náležite uviesť v texte aj v zozname použitej literatúry. Pri použití materiálov chránených autorskými právami postupuje podľa platnej legislatívy (autorský zákon). Porušenie pravidiel vedeckej etiky, plagiátorské postupy a vypracovanie práce s pomocou iných osôb (napr. agentúry zhromažďujúce zdroje a dáta) je dôvodom na neodporučenie práce na obhajobu.     

Odovzdanie diplomovej práce

 1. Za odovzdanie diplomovej práce sa považuje jej nahratie do centrálneho registra záverečných prác (EZP). Študent je po jej nahratí povinný vytlačiť dvakrát licenčnú zmluvu, analytický list a protokol o kontrole originality (bez časti „Plain text dokumentu na kontrolu“).
 2. Dekan fakulty môže určiť, že študent musí odovzdať aj stanovený počet výtlačkov záverečných prác (papierový výtlačok alebo CD ROM). Tieto študent odovzdáva v termíne a na mieste určenom v harmonograme akademického roka PdF.
 3. Elektronická verzia diplomovej práce v EZP a vytlačené verzie musia byť totožné. V prípade rozdielov sa za rozhodujúcu považuje elektronická verzia v EZP.
 4. Očakávame, že naši študenti budú pri tlači a väzbe bakalárskej práce voliť postupy šetrné k životnému prostrediu – odporúčame tlačiť na recyklovaný papier, text tlačiť obojstranne a používať šetrný režim tlače. Pri väzbe odporúčame zvoliť ekologickú strunovú väzbu a recyklovateľnú kartónovú obálku.    

Hodnotenie a obhajoba diplomovej práce

 1. Školiteľ klasifikuje diplomovú prácu školiteľským posudkom, ktorý zverejňuje v centrálnom registri záverečných prác najneskôr 5 pracovných dní pred obhajobou. Prácu hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX.
 2. Diplomovú prácu posudzuje jeden oponent, ktorý vypracuje písomný posudok, s ktorým sa má študent právo oboznámiť najneskôr 5 pracovných dní pred obhajobou prostredníctvom centrálneho registra záverečných prác. Prácu hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX.
 3. V prípade, že školiteľ aj oponent klasifikovali diplomovú prácu stupňom FX, práca nie je postúpená na obhajobu a študent ju musí prepracovať a znovu odovzdať v termíne stanovenom harmonogramom fakulty.
 4. Študent musí mať dostatočný časový priestor na to, aby sa oboznámil s posudkami a pripravil si svoju obhajobu (min. 5 pracovných dní). Svoje odpovede na otázky v posudkoch môže so školiteľom a/alebo oponentom vopred konzultovať.
 5. Termíny obhajob diplomových prác stanovuje dekan v súlade s harmonogramom akademického roka.
 6. Celková obhajoba diplomovej práce prebieha pred komisiou a trvá 40 minút. Obhajobu vedie predseda komisie pre obhajoby diplomových prác. Obhajoba diplomovej práce je verejná.
 7. Študent najskôr stručne predstaví svoju prácu členom komisie, ktorí ju nemali možnosť prečítať vopred (max. 7-10 min.). Sústredí sa najmä predstavenie cieľov práce, zdôvodnenie metodického postupu výskumu a predstavenie dosiahnutých výsledkov.  Kvôli lepšiemu oboznámeniu sa s obsahom práce členmi komisie je vhodné, ak študent prinesie na obhajobu aspoň jeden výtlačok práce, aj keď to nie je výslovne požadované v harmonograme štúdia.
 8. Následne školiteľ a oponent predstavia svoje posudky (každý max. 5 minút) a položia študentovi otázky.
 9. Študent reaguje na posudky (10 min.). Obhajobu si môže študent pripraviť na papier alebo do prezentácie, príp. môže používať doplňujúce materiály (zdroje, výskumné nástroje a dáta).
 10. Následne predseda komisie otvorí diskusiu k obhajobe, ktorá trvá max. 10 min.
 11. Po diskusii predseda ukončí verejnú časť obhajoby. V neverejnej časti komisia hodnotí výkon študenta (kvalitu práce a obhajoby, vecnú správnosť, prezentačné zručnosti študenta a jeho schopnosť adekvátne reagovať v akademickej diskusii) pod+a študijného poriadku PdF TU. Výsledok obhajoby ohodnotí komisia klasifikačnými stupňami A až FX.

Priebeh magisterskej štátnej skúšky

 1. Okruhy téz na štátne skúšky zverejní katedra do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka môžu študenti zasielať svoje pripomienky garantovi študijného programu. Po tomto termíne už nie sú prípustné žiadne úpravy.
 2. Štátne skúšky prebiehajú pred komisiou, sú verejné a vedie ich predseda komisie.
 3. Predmety štátnej skúšky sú uverejnené v aktuálnom OŠP každého študijného programu.
 4. Študent si z každej časti predmetu ťahá jednu otázku (t.j. študenti YAJaKM ťahajú 2 otázky, študenti YAJJM ťahajú 2 otázky a študenti YAJKM si ťahajú 1 otázku). Následne má cca. 10 min. na prípravu ústnej odpovede. Príprava na odpoveď musí byť písomná – na papieri označenom pečiatkou katedry. Túto písomnú prípravu študent po odpovedi odovzdá a je súčasťou protokolu o štátnej skúške.
 5. Čas odpovede na jednu otázku limitovaný dĺžkou 10 minút.
 6. V miestnosti s komisiou sa vždy nachádzajú minimálne dvaja študenti – spravidla jeden odpovedá a druhý sa pripravuje na odpoveď.
 7. Členovia komisie môžu počas odpovede kedykoľvek položiť študentovi doplňujúce otázky z okruhu, ktorý si študent vybral.
 8. Hodnotenie študentov je neverejné. Komisia hodnotí výkon študenta (vecnú a terminologickú správnosť, prezentačné zručnosti, schopnosť formulovať názor, zdôvodniť ho a adekvátne reagovať v akademickej diskusii) podľa študijného poriadku PdF TU. Výsledok obhajoby ohodnotí komisia klasifikačnými stupňami A - Fx. Výsledky sa oznamujú individuálne – každému študentovi jednotlivo.

Prajeme Vám bezproblémovú prípravu a úspešný priebeh štátnych skúšok 😊

 

Tézy na ŠZS predmet Anglický jazyk, literatúra a kultúra (YAJaKM)

Tézy na ŠZS predmet Anglický jazyk, literatúra a kultúra (YAJJM)

Tézy na ŠZS predmet Teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry (YAJJM, YAJKM)