Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Definovanie článkov  « Opis údajových polí článkov  |  Príklady článkov » 

Termín permalink vznikol v skrátením anglického slovného spojenia „permanent link“ (stály odkaz). Webový obsah publikovaný na portáloch spravovaných prostredníctvom redakčných systémov býva relatívne často aktualizovaný. Zoznamy článkov sa môžu zmeniť aj niekoľko ráz denne. Permalink je odkazom na konkrétny článok. Vďaka nemu môže byť článok odkazovaný z iných portálov, súkromných stránok a pod. i dlho potom, čo odkaz na neho zmizne z titulných stránok portálu. (Zdroj: http://www.​techterms.​com/​definition/​permalink otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz))


Rheia však musí vytvoriť jednoznačný identifikátor článku ešte pred vytvorením permalinku.

Identifikátor článku má jednoznačne identifikovať článok definovaný v rámci jedného zdrojového súboru RS Rheia (ide o súbory s príponou .txa), ktoré sú prekladané do priečinka parsed (pozri Spôsob uloženia informácií portálu).

Identifikátor článku je vytváraný z nasledujúcich údajových polí článku:

  • Dátum,
  • Identifikátor alebo Nadpis (resp. jeho alias Názov).

(V prípade zlyhania sa Rheia pokúsi vytvoriť identifikátor z iného poľa, napríklad Zdroj alebo Presmerovanie – pozri nižšie.)

Poznámka: Zoznam (a opis) všetkých údajových polí, ktoré sú použiteľné pri definícii článku je uvedený v kapitole Opis údajových polí článkov.

Vytvorenie identifikátora sa riadi nasledujúcimi pravidlami:

  1. Ak je definované údajové pole Identifikátor, tak je jeho obsah zvolený za základ identifikátora.
  2. V opačnom prípade je za základ identifikátora zvolený Nadpis (resp. jeho alias Názov).
  3. Pred základ identifikátora je vložený reťazec dátumu a času vytvorenia článku.
  4. Z vytvoreného reťazca je odstránená diakritika a všetky skupiny nealfanumerických znakov nachádzajúce sa vo vnútri reťazca sú nahradené jedným spojovníkom (­‑). Nealfanumerické znaky zo začiatku a konca reťazca sú vymazané.

Spôsob vytvorenia tohto identifikátora článku je možné ovplyvniť nastaveniami v možnostiach článku (pozri tabuľku nižšie). Ide o skupinu nastavení odkaz (keďže identifikátor súvisí s tvorbou odkazu – permalinku).

Možnosť Vplyv
odkaz:bezDátumu Vynechá z identifikátora informácie dátume a čase vytvorenia. Uplatní sa len v takom prípade, ak je definovaný základ pre identifikátor, čiže buď ak je definované udajové pole Identifikátor), alebo pole Nadpis (resp. jeho alias Názov).
odkaz:bezNadpisu Vynechá z identifikátora nadpis článku. Uplatní sa len v tom prípade, ak je definovaný dátum článku a nie je aktívne nastavenie odkaz:bezDátumu. Ak je definované údajové pole Identifikátor, tak toto nastavenie nebude mať žiadny efekt.

Ak sa stane, že po skončení predchádzajúceho vyhodnocovania zostane identifikátor prázdny a jestvuje niektorá z vnútorných definícií, ktorá určuje zdroj článku (napríklad pole Zdroj alebo Presmerovanie), tak Rheia vytvorí identifikátor z dostupných údajov. Ak všetko zlyhá, nastane chyba, ktorá je uchovaná ako varovanie v preloženom súbore (v priečinku parsed – pozri Spôsob uloženia informácií portálu).

Permalink (stály odkaz – pozri podrobnosti vyššie) je vytvorený spojením reťazcov, ktoré určujú doménové meno servera (s protokolom), cestu, informačný zdroj článku a identifikátor článku. Medzi identifikátorom článku a informačným zdrojom sa nachádza oddeľovací znak, ktorým je buď znak otázknika (?), alebo znak anglického a (&). Závisí to od toho, na akej úrovni vnorenia sa nachádza informačný zdroj. Na konci permalinku (za identifikátorom článku) môže byť za znakom mreže (#) uvedený odkaz na kartu. Toto sú niektoré príklady permalinkov:

http://pdf.truni.sk/student?ubytovanie-vyssie-rocniky
http://pdf.truni.sk/uchadzac?prijimacie-konanie&informacie
http://pdf.truni.sk/student?2014-01-21-12-30-fulbright-programy
http://pdf.truni.sk/uchadzac?prijimacie-konanie&informacie#magisterske
http://pdf.truni.sk/veda-vyskum?acta-facultatis&2003
http://pdf.truni.sk/medzinarodne-vztahy?erasmus&informacie-studenti
http://pdf.truni.sk/katedry/kb/student?magisterske
http://pdf.truni.sk/katedry/kmi/uchadzac?rigorozne#temy-matematika
http://pdf.truni.sk/katedry/ksj/veda-vyskum?publikacie#zborniky
http://pdf.truni.sk/katedry/ksj/veda-vyskum?projekty#fakultne

Doménové meno s protokolom sú vždy rovnaké. Cesta nie je vždy prítomná. Majú ju napríklad katedrové stránky. Zvyšok reťazca (za poslednou lomkou) sa dá rozdeliť na nasledujúce časti (rozdelili sme všetky vyššie vymenované odkazy):

Informačný zdroj (niekedy s prefixom) Identifikátor článku ID karty
  student ubytovanie­‑vyssie­‑rocniky  
uchadzac prijimacie­‑konanie informacie  
  student 2014­‑01­‑21­‑12­‑30­‑fulbright­‑programy  
uchadzac prijimacie­‑konanie informacie magisterske
veda­‑vyskum acta­‑facultatis 2003  
medzinarodne­‑vztahy erasmus informacie­‑studenti  
  student magisterske  
  uchadzac rigorozne temy­‑matematika
  veda-vyskum publikacie zborniky
  veda­‑vyskum projekty fakultne

Prítomnosť prefixu je niekedy nevyhnutná – súvisí s úrovňou vnorenia informačného zdroja s článkami. ID karty má za následok aktiváciu konkrétnej karty po úplnom načítaní stránky.

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo je to identifikátor článku a ako ho Rheia vytvára?
  2. Čo je to permalink a ako ho Rheia vytvára?