Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah  « Ukážka zdrojového kódu  |  Oznamovanie prázdneho zoznamu článkov » 

Definície článkov sú uložené v zdrojových súboroch s príponou .txa (pozri kapitolu Spôsob uloženia informácií portálu). Zmena typu kategórie z „obyčajnej“ stránky (čerpanej zo súboru s príponou .txh) na stránku obsahujúcu definície článkov musí byť vykonaná v definičnom súbore ponúk parametrom #type: articles uvedeným pri korešpondujúcej položke ponuky.

Odkazy na príklady článkov sú zhrnuté v kapitole Príklady článkov. Rheia začína vyhodnocovať nový článok vždy po skončení vyhodnocovania predchádzajúceho článku. Počas procesu postupne ku každému článku „zbiera“ a vyhodnocuje údajové polia vymenované v kapitole Opis údajových polí článkov. Takmer všetky údajové polia sú jednoriadkové, výnimku tvorí pole Obsah, ktoré má viacriadkovú alternatívnu syntax. Okrem údajových polí jestvuje niekoľko rezervovaných príkazov, ktoré sú opísané v opisoch a poznámkach pri tých údajových poliach, s ktorými súvisia. (Napríklad príkaz Publikuj!)

Medzi jednotlivými definíciami článkov môžu byť umiestnené statické bloky webového obsahu, ktoré by nemali obsahovať definície kariet, pretože ich roztrúsené použitie medzi definíciami článkov vedie k nepredvídateľným výsledkom. V rámci článkov (v údajovom poli Obsah) je výskyt definície kariet predpokladaný (pretože tam sú predpoklady na to, že definícia sústavy kariet nebude ničím prerušená), ale mimo obsahu článkov je nevyhnutné dbať na to, aby celý zdrojový súbor obsahoval len jednu súvislú definíciu sústavy kariet, to znamená definíciu, ktorej tok nie je prerušený ani jednou definíciou článku. Jedine rešpektovaním tohto pravidla je možné získať korektný výsledok. Pre ďalšie informácie súvisiace s problematikou kombinovania článkov s definíciami kariet pozri kapitolu Zoznamy článkov v kartách.

Na správne vyhodnotenie musí byť každé údajové pole uvedené na samostatnom riadku. Výnimku tvorí údajové pole Obsah, pričom jeho alternatívna syntax je vysvetlená v kapitole Opis údajových polí článkov. Údajové pole Obsah a príkaz Publikuj! uzatvárajú definíciu článku, preto musia byť (vzhľadom na definíciu jedného článku) uvedené ako posledné! Pre ďalšie podrobnosti pozri kapitolu Príklady článkov.

Podkapitoly:

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Ako je možné zabezpečiť to, aby konkrétna stránka portálu spravovaného systémom Rheia pracovala so zoznamom článkov?
  2. Môžu byť statické bloky webového obsahu striedané s blokmi definícií článkov?
  3. Môže byť definícia sústavy kariet RS Rheia prerušená blokmi definícií článkov?