Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Definovanie článkov  « Oznamovanie prázdneho zoznamu článkov  |  Identifikátor článku a permalink » 

V tejto kapitole sú zhrnuté údajové polia (skrátene len polia) používané pri definíciách článkov. Princíp definície článkov je opísaný v kapitole Definovanie článkov a praktické príklady, ktoré využívajú vybrané údajové polia sú zastrešené pod kapitolou Príklady článkov.

Syntax všetkých údajových polí je nasledujúca:

«názov poľa»: «hodnota poľa»

Napríklad:

Dátum: 1. 8. 2012

Niektoré údajové polia súvisia s príkazmi. Tie používajú nasledujúcu syntax:

«príkaz»!

Napríklad:

Publikuj!

Príkazy sú uvedené v opisoch a poznámkach pri tých údajových poliach, s ktorými súvisia. 
(Tip: V prípade potreby vyhľadania príkazu hľadajte znak výkričníka.)

Údajové polia sú uvedené v približne takom poradí, v akom by mohli byť očakávané v zdrojovom texte súboru s príponou .txa. Drvivá väčšina polí je súčasťou jedinej definície článku. Niektoré majú všeobecnú platnosť, čo je vždy vysvetlené v ich opise. Všetky polia so všeobecnou platnosťou sú zhrnuté v poznámke na konci tejto kapitoly.

Dátum

Dátum publikovania v štandardnom slovenskom formáte, pričom jednotlivé údaje dátumu (s prípadným časom) musia byť uvedené číselne v nasledujúcom poradí:

  «deň»«mesiac»«rok»

Príklad:

Dátum: 1. 8. 2012

Nesprávne:

  1. augusta 2012

Ak je potrebné pridať k dátumu čas, treba ho od dátumu oddeliť čiarkou a uviesť v nasledujúcom tvare:

  «hodina»:«minúta»

Prípadne:

  «hodina»:«minúta»:«sekunda»

Príklad:

Dátum: 1. 8. 2012, 13:30

Ak je dátum publikovania menší než aktuálny dátum, článok sa v zozname článkov zobrazí až po uplynutí dátumu zverejnenia. Toto správanie je možné zmeniť nastavením zoznam:zobrazVopred (pozri pole Možnosti nižšie).

Dátum zverejnenia článku a dátum aktualizácie informácií v článku (pozri pole Aktualizované nižšie) je možné skryť v ukážke článku alebo v zobrazení otvoreného článku – pozri pole Možnosti nižšie, nastavenia zoznam:skryDátumdetail:skryDátum.

Poznámka: Hodnota údajového poľa Dátum môže slúžiť na generovanie permalinku. Podrobnosti o pravidlách tvorby permalinku sú uvedené v kapitole Identifikátor článku a permalink.

Aktualizované

Dátum aktualizácie informácií v článku. Formát údajov tohto poľa je rovnaký ako pri poli Dátum (pozri vyššie).

Dátum zverejnenia článku (pozri pole Dátum vyššie) a dátum aktualizácie informácií v článku je možné skryť v ukážke článku alebo v zobrazení otvoreného článku – pozri pole Možnosti nižšie, nastavenia zoznam:skryDátumdetail:skryDátum.

Platnosť

Dátum skončenia platnosti článku. Formát údajov tohto poľa je rovnaký ako pri poli Dátum (pozri vyššie).

Táto informácia je vnútorná (nezobrazuje sa čitateľovi). Slúži len na stanovenie času, po ktorom sa článok už nebude zobrazovať v zozname článkov, ak to nie je zmenené pomocou prislúchajúceho nastavenia (pozri pole Možnosti nižšie, nastavenie zoznam:​ponechajNeplatné). V prípade potreby použite na informovanie návštevníkov o dátume skončenia platnosti článku údajové pole Poznámka (pozri nižšie).

Návštevník môže mať uložený priamy odkaz na článok, ktorým by ho mohol otvoriť aj po skončení platnosti (keď sa článok prestane zobrazovať v zozname článkov). Predvolene je zobrazenie článku po skončení platnosti zmenené tak, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, že platnosť tohto článku sa skončila: V úvode článku je zobrazené upozornenie a v závislosti od nastavenia štýlu by mal byť článok zobrazený so šedou farbou písma. (Pozri kapitolu Článok s dátumom skončenia platnosti.) Toto správanie je možné zmeniť pomocou prislúchajúceho nastavenia (pozri pole Možnosti nižšie, nastavenie detail:​skryVarovanieNeplatnosti).

Autor

Meno autora článku. Formát poľa je ľubovoľný text.

Autora článku a meno osoby, ktorá je zodpovedná za zverejnenie článku po technickej stránke (pozri pole Zverejnil nižšie) je možné skryť v ukážke článku alebo v zobrazení otvoreného článku – pozri pole Možnosti nižšie, nastavenia zoznam:skryAutoradetail:skryAutora.

Zverejnil

Meno osoby, ktorá je zodpovedná za zverejnenie článku po technickej stránke (napríklad administrátor). Môže alebo nemusí ísť o rovnakú osobu ako je autor článku. Formát poľa je ľubovoľný text.

Autora článku (pozri pole Autor vyššie) a meno osoby, ktorá je zodpovedná za zverejnenie článku po technickej stránke je možné skryť v ukážke článku alebo v zobrazení otvoreného článku – pozri pole Možnosti nižšie, nastavenia zoznam:skryAutoradetail:skryAutora.

Poznámka

Pomocou tohto údajového poľa je možné definovať poznámku k článku, ktorá bude zobrazená pri informáciách o dátume zverejnenia a dátume aktualizácie článku.

Môže ísť o spresňujúce informácie súvisiace s aktualizáciou, prípadne o informáciu o dátume skončenia platnosti článku (pozri pole Platnosť vyššie), keďže túto informáciu nie je možné iným spôsobom zobraziť.

Poznámku je možné skryť v ukážke článku alebo v zobrazení otvoreného článku – pozri pole Možnosti nižšie, nastavenia zoznam:skryPoznámkudetail:skryPoznámku.

Nadpis

Nadpis článku, ktorý je možné v prípade potreby skryť v ukážke článku alebo v zobrazení otvoreného článku – pozri pole Možnosti nižšie, nastavenia zoznam:skryNadpisdetail:skryNadpis. Nadpis môže obsahovať formátovacie znakyzarovnanie, ktoré budú vyhodnotené podobne ako keby išlo o samostatný odsek textu.

Poznámka: Hodnota údajového poľa Nadpis môže slúžiť na generovanie identifikátora článku. Podrobnosti o pravidlách tvorby identifikátora článku a s ním súvisiaceho permalinku sú v kapitole Identifikátor článku a permalink.

Názov

Alias pre pole Nadpis – pozri vyššie. Pozor, aliasy nastavení v rámci poľa Možnosti (pozri nižšie), ktoré by obsahovali voľbu so slovom názov, napríklad skryNázov alebo bezNázvu, nie sú definované.

Poznámka: Údajové pole Názov bolo zavedené z dôvodu vzniku častých omylov. Už počas testovacej fázy vývoja RS Rheia sa často stávalo, že namiesto údajového poľa Nadpis bolo zadané nejestvujúce údajové pole Názov. Najjednoduchším riešením bolo vytvorenie aliasu. Pri definícii článku je, samozrejme, brané do úvahy len jedno z polí. Musíte si vybrať, či použijete pole Nadpis alebo Názov. Obidve údajové polia sú rovnocenné, vrátanie ich využitia pri tvorbe identifikátora článku. Aliasy súvisiacich nastavení (pozri pole Možnosti nižšie) síce nie sú definované, no ich použitie nie je také časté.

Koreň

Slúži na pridanie jedného alebo viacerých prepojení na súvisiace články, ktoré budú zobrazené nad aktuálnym článkom v zobrazení otvoreného článku. Každý odkaz musí byť uvedený na samostatnom riadku (v samostatnom údajovom poli Koreň) a musí mať nasledujúci formát:

  «odkaz»:«text odkazu»

Príklad:

Koreň: fakulta?senat#dokumenty:Dokumenty AS PdF TU
Koreň: student:Informácie pre študentov
; …
Poznámka: Koreň článku môže byť predvolene inicializovaný definíciou údajového poľa Predvolený koreň (pozri nižšie). Predvolenú definíciu koreňa je možné zrušiť príkazom Vyčisti koreň!

Predvolený koreň

Slúži na pridanie jedného alebo viacerých prepojení na súvisiace články pre všetky definície článkov, ktoré budú nasledovať za výskytom tohto údajového poľa.

Definícia tohto poľa sa riadi rovnakými pravidlami ako pole Koreň (pozri vyššie) – každé prepojenie musí byť uvedené na samostatnom riadku a prepojenia budú zobrazené nad článkami v zobrazení otvoreného článku.

Predvolený koreň je možné zrušiť príkazom Vyčisti koreň!

Rodič

Očakáva vloženie identifikátora rodičovského článku, ktorý musí byť definovaný v rámci rovnakého informačného zdroja. Každý článok smie mať definovaný len jeden rodičovský článok. Význam identifikátora článku je podrobne opísaný v kapitole Identifikátor článku a permalink.

Uvedenie tohto poľa v rámci definície článku spôsobí zobrazenie odkazu na rodičovský článok nad aktuálnym článkom v režime zobrazenia otvoreného článku. Textom odkazu bude názov rodičovského článku, ktorý RS Rheia zistí automaticky podľa zadaného identifikátora. Tento odkaz bude zaradený za prípadné odkazy na súvisiace články, ktoré boli definované prostredníctvom polí Koreň (pozri vyššie) alebo Predvolený koreň (pozri vyššie).

Príklad:

Rodič: pouzita-symbolika-a-terminologia

Zdroj

Toto pole očakáva odkaz na lokálny článok (t. j. na článok v rámci rovnakého webového sídla), ktorý má byť použitý ako zdroj chýbajúcich údajov pre tento článok a z ktorého bude skopírovaný celý obsah. Odkaz by mal byť v nasledujúcom tvare:

  «informačný zdroj»«oddeľovací znak»«identifikátor článku»

(Pričom Rheia dokáže v malej miere reagovať flexibilne.)

Informačným zdrojom je určenie názvu zdrojového súboru (bez prípony), ktorý sa prekrýva buď s názvom kategórie (category – býva v adresnom poli prehliadača uvedená hneď za cestou k článku) alebo so zvolenou položkou (selectedItem) RS Rheia. Pozri kapitolu Ponuky.

Oddeľovacím znakom môže byť znak otázknika (?) alebo anglického a (&), ktoré sa vyskytujú v priamych odkazoch na články RS Rheia v závislosti od hĺbky vnorenia článku.

Význam identifikátora článku je podrobnejšie opísaný v kapitole Identifikátor článku a permalink. Ide o presné určenie konkrétneho článku v rámci informačného zdroja.

Aktuálny článok, v rámci definície ktorého je pole Zdroj použité, budeme ďalej označovať termínom cieľový článok a článok určený hodnotou poľa Zdroj termínom zdrojový článok.

Rheia skopíruje zo zdrojového článku do cieľového článku všetky údajové polia, ktoré sú:

 • prázdnecieľovom článku
 • a súčasne
 • neprázdnezdrojovom článku.

Pole Obsah má výsadné postavenie. Jeho uvedenie ukončuje definíciu článku, takže vyššie uvedená podmienka nemôže platiť doslovne. Ak by totiž pole Obsah predchádzalo pole Zdroj, vznikli by dva samostatné články. Podobne to platí aj naopak, pretože v prípade úspechu (t. j. ak je zdrojový článok úspešne nájdený) je zároveň vykonaný príkaz Publikuj!, ktorý je alternatívou poľa Obsah a tiež ukončuje definíciu článku (pozri aj pole Obsah nižšie).

To znamená, že pole Zdroj sa dá použiť na skopírovanie článku z iného informačného zdroja (inej časti webového sídla) do aktuálneho informačného zdroja RS Rheia s možnosťou upravenia individuálnych nastavení vzniknutej kópie. Obsah kópie (v zmysle údajového poľa) nie je možné upraviť.

Príklad:

Zdroj: student?zmena-prihlasovacich-udajov-do-mais-od-272012

Presmerovanie

Toto pole očakáva zadanie cieľa presmerovania. Podľa formátu zadaného cieľa presmerovania môže ísť o externé alebo lokálne presmerovanie. Každé sa riadi odlišnými pravidlami.


Ak je zadanie cieľa presmerovania uvedené v tvare externej webovej adresy (http://…), tak toto údajové pole spôsobí to, že odkazy na otvorenie článku (v ukážke článku v zozname článkov) budú smerovať na zadanú webovú adresu a po kliknutí budú otvorené v novom okne (resp. na novej karte prehliadača).

To sa dá využiť na presmerovanie položky v zozname článkov (ktorej však zostane dizajn ukážky lokálneho článku) na externý informačný zdroj. Pri použití tohto typu presmerovania odporúčame definovať abstrakt (pozri aj údajové pole Abstrakt nižšie), ktorý bude použitý na vytvorenie ukážky článku. Definíciu článku je potrebné ukončiť buď príkazom Publikuj! (odporúčané; pozri aj pole Obsah nižšie), alebo uvedením údajového poľa Obsah (možné, ale často zbytočné) – pozri príklad nižššie.

Príklad:

; Externý zdroj:
Dátum: 20. 9. 2013
Nadpis: Oznámenie o pridelení ubytovania – 3. kolo
Abstrakt: Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom 
roku 2013/2014 – 3. kolo…
Presmerovanie: http://www.truni.sk/sk/oznamenie-o-prideleni-ubytovania-3kolo
Publikuj!
Poznámka: Definovanie obsahu článku by bolo v tomto prípade zbytočné preto, lebo návštevník stránky by ho i tak pravdepodobne z väčšej časti nikdy neuvidel. (Prípadne by ho neuvidel vôbec, ak by bol definovaný abstrakt článku.) Celý takto definovaný obsah by tak pravdepodobne uvideli iba odoberatelia RSS kanálu, ktorým by bol doručený do RSS klienta.

Ak je zadanie cieľa presmerovania uvedené v tvare ukazujúcom na lokálnu adresu (t. j. odkaz smeruje na lokálny informačný zdroj, čiže sa nezačína reťazcom http://), tak sa presmerovanie pokúsi identifikovať lokálny informačný zdroj a skopírovať všetky potrebné údaje z neho a to podľa podobných pravidiel, ktoré platia pri použití údajového poľa Zdroj (pozri vyššie), s jedným podstatným rozdielom:

 • Ak sa systému podarí identifikovať cieľ presmerovania ako platný zdrojový článok, tak budú odkazy v ukážke aktuálneho článku presmerované na neho a to tak, ako keby boli použité údajové polia Zdroj (pozri vyššie) a Odkaz (pozri nižšie) s úplne rovnakým reťazcom.

To znamená, že údaje skopírované zo zadaného lokálneho informačného zdroja (t. j. z cieľa presmerovania) budú v skutočnosti použité len na zostavenie ukážky článku v aktuálnom zozname článkov a odkazy na otvorenie článku budú slúžiť priamo na otvorenie zadaného zdrojového článku (t. j. cieľa presmerovania). Pri takomto použití údajového poľa Presmerovanie sa zároveň ukončí definícia článku a článok sa publikuje – vykoná sa príkaz Publikuj! (pozri aj údajové pole Obsah nižšie).

Príklad:

; Lokálny zdroj:
Presmerovanie: student?zmena-prihlasovacich-udajov-do-mais-od-272012

Text odkazu

Slúži na zmenu predvoleného textu odkazu na otvorenie článku, ktorý je zobrazený za ukážkou článku (v zozname článkov). V slovenskom jazyku je predvolený text odkazu „čítať viac“.

Odkaz

Zmení cieľ odkazu na otvorenie článku (súčasne sa zmení aj odkaz v nadpise článku). Ide vlastne o odľahčenú verziu údajového poľa Presmerovanie (pozri vyššie).

Rheia sa nepokúša nijakým spôsobom kontrolovať cieľ, iba akceptuje zadanú (relatívnu, prípadne absolútnu) adresu. Cieľ sa po kliknutí otvorí v rovnakom okne (resp. na tej istej karte) prehliadača.

Toto pole má v kombinácii s aktivovaním príznaku odstráneného článku (pozri aj pole Možnosti nižšie, nastavenie článok:odstránený) za následok zmenu správania systému v súvislosti s tým, ako zareaguje prehliadač na zadanie priameho odkazu na článok do adresného poľa. (Keďže ide o odstránený článok, nemá zmysel hovoriť o zobrazení ukážky článku v zozname článkov.) Rheia pri tejto kombinácii vytvorí HTTP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) presmerovanie (odpoveď servera s HTTP kódom 301 – natrvalo presunutý), na ktoré prehliadač zareaguje okamžitou navigáciou na cieľ presmerovania, spravidla bez uloženia pôvodne zadanej adresy (priameho odkazu) do histórie prehliadania.

Pozor, použitie tohto poľa neukončí definíciu článku! Použite pole Obsah (pozri nižšie) alebo príkaz Publikuj! (pozri tamtiež) na korektné ukončenie definície článku. Inak bude Rheia pridávať hodnoty ďalších údajových polí do tejto definície článku až do najbližšieho výskytu poľa Obsah alebo príkazu Publikuj!

Identifikátor

Obsahuje reťazec, ktorý bude použitý ako základ na vytvorenie jednoznačného rozlišovacieho identifikátora článku – pozri kapitolu Identifikátor článku a permalink.

Použitie tohto poľa nie je povinné, ale pomocou neho sa môže zjednodušiť alebo zjednoznačniť vytvorenie identifikátora, z ktorého je následne vytvorený permalink.

Abstrakt

Abstrakt znamená stručné zhrnutie obsahu článku, ktoré má byť výstižné.

Pole Abstrakt musí byť celé zapísané v jednom riadku, čo znamená, že abstrakt smie pozostávať z jediného odseku. V tomto údajovom poli nie sú spracúvané premenné (objekty) ani formátovacie kódy.

Abstrakt bude zobrazený v úvode otvoreného článku (ak nie je určené inak – pozri pole Možnosti nižšie, nastavenie detail:skryAbstrakt). Spravidla je abstrakt zobrazený odlíšiteľne iným písmom (najčastejšie kurzívou), to však závisí od konfigurácie štýlov konkrétneho webového sídla.

Hodnota poľa Abstrakt sa predvolene používa i na vytvorenie ukážky článku (ak nie je určené inak – pozri pole Možnosti nižšie, skupina nastavení ukážka).

Jazyk

Pridá identifikátor jednej alebo viacerých jazykových verzií článku (každá musí byť uvedená v samostatnom riadku, podobne ako pri definovaní koreňa, pozri pole Koreň vyššie). Hodnota tohto poľa je očakávaná v nasledujúcom tvare:

  «kód jazyka»:«identifikátor článku»

Kód jazyka je dvojpísmenový medzinárodný kód (napríklad en alebo sk) a identifikátor článku je podrobne opísaný v kapitole Identifikátor článku a permalink.

Musí ísť o platný identifikátor článku definovaného v prislúchajúcej jazykovej verzii aktuálneho informačného zdroja (to jest zdroja, v rámci ktorého sa nachádza definícia aktuálneho článku). Jazyková verzia aktuálneho informačného zdroja by mala byť určená v definícii ponúk.

Určenie na jazykovej verzie bude vnútorne spracované tak, aby sa určený článok zobrazil po kliknutí na ikonu cieľového jazyka (ktorá môže byť umiestnená napríklad v hlavičke dizajnu stránky).

Príklad:

Jazyk: en:common-information

Príloha

Slúži na pripojenie súboru s prílohou k článku. Podrobnosti sú uvedené v kapitole Článok s prílohou. Pole má nasledujúci formát:

  Príloha: "«slovný opis prílohy (nepovinné)»" «cesta a názov súboru s prílohou»

Prílohy budú zobrazené v režime zobrazenia otvoreného článku a to pod obsahom článku (pozri pole Obsah nižšie). Pritom budú od obsahu oddelené vodorovnou čiarou, ktorú je možné v prípade potreby skryť (pozri pole Možnosti nižšie, nastavenie detail:​skryOddeľovač­Príloh).

Obsah článku niekedy vôbec nemusí byť definovaný (pozri pole Obsah nižšie). Prílohy sú zobrazené aj v takom prípade. Ak nie je aktívne nastavenie detail:​skryOddeľovačPríloh, tak je oddeľovač vo forme vodorovnej čiary zobrazený bez ohľadu na to, či je obsah článku definovaný alebo nie.

Prílohy sú spracúvané v čase zobrazenia článku. V prípade častých aktualizácií obsahu súborov s prílohami sa tak dá vyhnúť opakovanému spracovaniu zdrojového textu jadrom RS Rheia, ku ktorému by došlo v prípade, že by odkaz na súbor bol uvedený priamo v texte článku.

Opis

Toto údajové pole má historický význam a je zachované z dôvodu spätnej kompatibility. Ide o slovný opis poslednej prílohy, je teda alternatívou k nepovinému slovnému opisu položky v údajovom poli Príloha (pozri vyššie). Z toho vyplýva, že toto pole je samostatne nepoužiteľné a musí sa vyskytovať v páre s poľom Príloha:

  Príloha: «cesta a názov súboru s prílohou»
  Opis: «slovný opis prílohy»

Možnosti

Toto údajové pole poskytuje široké možnosti nastavení, ktoré upravujú rôzne vlastnosti článku súvisiace so:

 • zachovaním stopy odstráneného článku,
 • skrytím alebo spôsobom zobrazenia článku v zozname článkov,
 • spôsobom vytvorenia identifikátora článku, ktorý súvisí s vytvorením stáleho odkazu na článok (tzv. permalinku),
 • spôsobom vytvorenia ukážky textu článku, ktorá je súčasťou celkovej ukážky článku v zozname článkov
 • a správaním alebo spôsobom zobrazenia otvorenej verzie článku.

Pole Možnosti očakáva zoznam konkrétnych hodnôt v tvare:

  «nepovinný príznak»«skupina nastavení»:«voľba»

Hodnoty v zozname musia byť oddelené čiarkami (pozri aj príklad nižšie).

Príznak je nepovinný a môže to byť buď znak spojovníka (­‑), alebo znak plus (+). Ak sa hodnota nastavenia začína znakom spojovníka (napríklad: ­‑zoznam:skryČlánok) znamená to, že toto nastavenie má byť „vypnuté“ (to znamená, že v prípade skrytia článku má byť článok naopak zobrazený). Podobne, znak plus znamená, že nastavenie má byť „zapnuté“ (čo je predvolené správanie).

K dispozícii sú nasledujúce skupiny nastavení (skrátene len skupiny) a ich voľby:

Skupina článok skupina všeobecných nastavení článku:
odstránený článok prestane byť zobrazovaný v zozname článkov a zahŕňaný do výsledkov vyhľadávania alebo RSS kanálu; pokus o otvorenie článku buď zobrazí stránku s chybovým HTTP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) kódom (odpoveď servera s HTTP kódom 410 – odstránený dokument), alebo v kombinácii s údajovým poľom Odkaz (pozri vyššie) spôsobí HTTP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) presmerovanie na nové umiestnenie (odpoveď servera s HTTP kódom 301 – natrvalo presunutý).
Skupina zoznam ovplyvňuje správanie a/alebo spôsob zobrazenia ukážky článku v zozname článkov:
skryAutora nezobrazí sa meno autora (pozri pole Autor vyššie) ani osoby zodpovednej za publikovanie článku po technickej stránke (pozri pole Zverejnil vyššie),
skryDátum nezobrazí sa dátum článku (pozri pole Dátum vyššie) ani dátum aktualizácie informácií v článku (pozri pole Aktualizované vyššie),
skryPoznámku nezobrazí sa poznámka k článku (pozri pole Poznámka vyššie),
skryNadpis nezobrazí sa nadpis článku (pozri pole Nadpis vyššie; toto nastavenie nemá definovaný alias skryNázov),
skryUkážku nezobrazí sa ukážka textu článku v rámci celej ukážky článku (pozri aj skupinu nastavení ukážka nižšie),
skryČlánok nezobrazí sa celá ukážka článku v zozname článkov (článok je skrytý – môže byť vytvorený napríklad na špeciálne informačné účely),
zjednodušZobrazenie ukážka článku v zozname článkov bude zjednodušená na vzhľad položky zoznamu s odrážkami,
akoPriečinok ukážka článku v zozname článkov bude zjednodušená na vzhľad položky zo zoznamu súborov na prevzatie s ikonou priečinka,
dôležité článok bude v zozname článkov zvýraznený ako dôležitý (spôsob zvýrazenia je závislý od nastavenia štýlov sídla),
vypniOtvorenie vypne vytvorenie odkazov na otvorenie článku (neodporúčame); toto nastavenie môže byť použité napríklad na vytvorenie jednoduchého krátkeho oznamu naformátovaného v tvare ukážky článku (bez možnosti otvorenia),
ponechajNeplatné článok zostane zobrazený v zozname článkov aj po uplynutí dátumu jeho platnosti (pozri pole Platnosť vyššie),
zobrazVopred článok sa v zozname článkov zobrazí ešte pred dátumom jeho zverejnenia (pozri pole Dátum vyššie).
Skupina odkaz ovplyvňuje vytvorenie identifikátora článku, ktorý je súčasťou permalinku (pozri aj kapitolu Identifikátor článku a permalink); termín identifikátor je príliš dlhý a keďže identifikátor zároveň slúži na vytvorenie „odkazu“ na článok (permalinku) bola táto skupina nastavení premenovaná na odkaz:
bezDátumu vynechá z identifikátora dátum; uplatní sa len ak je definovaný buď základ pre identifikátor (pozri pole Identifikátor vyššie) alebo nadpis/názov článku (pozri pole Nadpis vyššie),
bezNadpisu vynechá z identifikátora nadpis (pozri pole Nadpis vyššie; toto nastavenie nemá definovaný alias bezNázvu); uplatní sa len ak je definovaný dátum článku a nie je aktívne nastavenie odkaz:bezDátumu; nemá význam ak je definované údajové pole Identifikátor (pozri vyššie).
Skupina ukážka zmení predvolený „inteligentný“ spôsob vytvorenia ukážky textu článku (pozri poznámky nižšie), ktorá je použitá pri zobrazení celkovej ukážky článku v zozname článkov (ak nie je určené inak – pozri nastavenie zoznam:skryUkážku vyššie) a tiež pri zobrazení výsledkov vyhľadávania; vytvorenie textu ukážky môže byť kombináciou nasledujúcich volieb:
abstrakt použije sa text abstraktu,
obsah použije sa text obsahu článku,
prílohy použijú sa textové opisy príloh.
Skupina detail ovplyvňuje správanie a/alebo spôsob zobrazenia otvoreného článku:
skryAutora nezobrazí sa meno autora (pozri pole Autor vyššie) ani osoby zodpovednej za publikovanie článku po technickej stránke (pozri pole Zverejnil vyššie),
skryDátum nezobrazí sa dátum článku (pozri pole Dátum vyššie) ani dátum aktualizácie informácií v článku (pozri pole Aktualizované vyššie),
skryPoznámku nezobrazí sa poznámka k článku (pozri pole Poznámka vyššie),
skryNadpis nezobrazí sa nadpis článku (pozri pole Nadpis vyššie; toto nastavenie nemá definovaný alias skryNázov),
skryAbstrakt nezobrazí sa abstrakt článku (pozri pole Abstrakt vyššie),
skryOddeľovačPríloh nezobrazí sa oddeľujúci element, ktorý by bol umiestnený pred zoznamom príloh, ak by prílohy jestvovali (pozri pole Príloha vyššie),
skryVarovanieNeplatnosti zobrazenie otvoreného článku bude aj po uplynutí dátumu jeho platnosti (pozri pole Platnosť vyššie) naformátované tak, ako keby bol článok stále platný (bez varovného hlásenia, zmeny farieb, prípadne ďalších zmien).

Nasledujúci príklad nastavení skryje článok v zozname článkov a vynechá dátum pri vytváraní identifikátora článku:

Možnosti: zoznam:skryČlánok, odkaz:bezDátumu
Poznámka: Ak nie je aktívne ani jedno z nastavení v skupine ukážka, tak je ukážka textu vytvorená „inteligentne“ a to prednostne iba z abstraktu, ak je abstrakt prázdny, tak iba z obsahu článku a ak je prázdny aj ten, tak z opisov príloh (ak sú k dispozícii).
Poznámka: Nastavenia článku alebo skupiny článkov môžu byť predvolene inicializované definíciou údajového poľa Predvolené možnosti (pozri nižšie). Platnosť predvolených nastavení môže byť zrušená príkazom Vyčisti možnosti!

Predvolené možnosti

Toto údajové pole môže obsahovať rovnaké hodnoty ako údajové pole Možnosti (pozri vyššie). Určuje predvolené hodnoty nastavení pre všetky nasledujúce definície článkov.

Platnosť individuálnej hodnoty ľubovoľného nastavenia je možné zrušiť uvedením príznaku znaku spojovníka (­‑) na začiatku hodnoty nastavenia alebo je možné predvolené nastavenia kompletne zrušiť príkazom Vyčisti možnosti!

Hlavička

Obsah tohto údajového poľa je spracovaný podobným spôsobom ako jednoriadková verzia údajového poľa Obsah (to znamená, že spracovanie má svoje obmedzenia) a výsledok je zobrazený nad článkom v režime zobrazenia otvoreného článku. (Hlavička nemá vplyv na zobrazenie ukážky článku v zozname článkov.)

Poznámka: Hlavička môže byť predvolene inicializovaná definíciou údajového poľa Predvolená hlavička (pozri nižšie). Definíciu predvolenej hlavičky je možné zrušiť príkazom Vyčisti hlavičku!

Predvolená hlavička

Umožňuje definovať hlavičku (pozri pole Hlavička vyššie) platnú pre všetky nasledujúce definície článkov.

Definíciu predvolenej hlavičky je možné zrušiť príkazom Vyčisti hlavičku!

Päta

Obsah tohto údajového poľa je spracovaný podobným spôsobom ako jednoriadková verzia údajového poľa Obsah (to znamená, že spracovanie má svoje obmedzenia) a výsledok je zobrazený pod článkom v režime zobrazenia otvoreného článku. (Päta nemá vplyv na zobrazenie ukážky článku v zozname článkov.)

Poznámka: Päta môže byť predvolene inicializovaná definíciou údajového poľa Predvolená päta (pozri nižšie). Definíciu predvolenej päty je možné zrušiť príkazom Vyčisti pätu!

Predvolená päta

Umožňuje definovať pätu (pozri pole Päta vyššie) platnú pre všetky nasledujúce definície článkov.

Definíciu predvolenej päty je možné zrušiť príkazom Vyčisti pätu!

Obsah

Toto pole definuje obsah (telo) článku. Po nájdení tohto údajového poľa, sa definícia aktuálneho článku uzavrie. Ďalšie nájdené údajové polia budú považované za súčasť definície ďalšieho článku.

V tom najjednoduchšom prípade je celý obsah uvedený v jedinom odseku. V tom prípade je syntax tohto poľa rovnaká ako pri všetkých ostatných údajových poliach. Hodnota poľa môže obsahovať zarovnanie odseku a ďalšie formátovacie znaky.

Dlhšie články pozostávajúce z jediného odseku by neboli prehľadné, preto toto pole podporuje alternatívnu syntax slúžiacu na vloženie bohatšieho obsahu článku pozostávajúceho z rôznych kombinácií odsekov, nadpisov, tabuliek, zoznamov a podobne:

Obsah: začiatok-->

    «obsah článku»

<--koniec

Definíciu článku je možné ukončiť a článok publikovať aj bez uvedenia údajového poľa Obsah. Slúži na to príkaz Publikuj! Príklad použitia príkazu je na konci kapitoly Článok s prílohou. Okrem toho je definícia článku automaticky ukončená pri presmerovaní článku na lokálny informačný zdroj – pozri údajové pole Presmerovanie vyššie.

 

Poznámka: Údajové polia Predvolený koreň, Predvolené možnosti, Predvolená hlavička, Predvolená päta a príkazy Vyčisti koreň!, Vyčisti možnosti!, Vyčisti hlavičku!, Vyčisti pätu! majú vplyv na všetky definície článkov, ktoré nasledujú za ich uvedením.

 


Otázky a úlohy:

 1. Uveďte aspoň tri príkazy (nahrádzajúce alebo dopĺňajúce údajové polia) použiteľné v zdrojových súboroch s príponou .txa, čiže v súboroch obsahujúcich definície článkov.
 2. Ktoré údajové polia môžu mať vplyv na viac než jednu definíciu článku?

Šablóny ďalších otázok a úloh:

 1. Ktorý príkaz použiteľný v súbore definícií článkov súvisí s údajovým poľom «doplní sa – pozri príklady pod úlohou č. 4»?
 2. Stručne charakterizujte údajové pole «doplní sa – pozri príklady»
  (Príklady: Dátum, Autor, Rodič, Presmerovanie, Možnosti, Predvolená hlavička, Obsah…)
 3. Stručne charakterizujte príkaz «doplní sa – pozri príklady»
  (Príklady: Vyčisti koreň!, Vyčisti pätu!…)
 4. Stručne charakterizujte význam nastavenia «doplní sa – pozri príklady»
  (Príklady: článok:odstránený, zoznam:​akoPriečinok, odkaz:​bezNadpisu, ukážka:​obsah, detail:​skryOddeľovač­Príloh…)