Department of Art Education
Department of Biology (only in Slovak)
Department of Educational Studies (only in Slovak)
Department of English Language and Literature
Department of German Language and Literature (only in Slovak)
Department of Chemistry (only in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Language and Literature (only in Slovak)

The page is loading, please wait…

Theses System

Following text requires translation.

Note: Site is under construction…

Informačný systém Evidencia záverečných prác (EZP) opened in a new window
(usually regards external link) umožňuje nahrávanie záverečných, rigoróznych a habilitačných prác a posudkov k týmto prácam. Komunikuje s Centrálnym registrom záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP), opened in a new window
(usually regards external link) ktorý je implementovaný v rámci platnej legislatívy.

Elektronickú verziu záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce do EZP a doplnenie ďalších požadovaných údajov k práci je povinný nahrať autor práce (študent alebo uchádzač v rigoróznom alebo habilitačnom konaní). Upozorňujeme, že kontrola originality práce môže trvať až tri dni, preto odporúčame nahratie práce do systému EZP v dostatočnom predstihu.

Ďalšie informácie o evidencii záverečných prác nájdete na univerzitných stránkach:

a informácie súvisiace aj s vypracovaním a formou záverečných prác nájdete v nasledujúcich informačných zdrojoch:


Informácia pre študentov Bc. a Mgr. štúdia: oponentské posudky by mali byť zverejnené v systéme EZP opened in a new window
(usually regards external link) najneskôr týždeň pred konaním štátnych skúšok.