Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

Theses System

Following text requires translation.

Note: Site is under construction…

Informačný systém Evidencia záverečných prác (EZP) opened in a new window
(usually regards external link) umožňuje nahrávanie záverečných, rigoróznych a habilitačných prác a posudkov k týmto prácam. Komunikuje s Centrálnym registrom záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP), opened in a new window
(usually regards external link) ktorý je implementovaný v rámci platnej legislatívy.

Elektronickú verziu záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce do EZP a doplnenie ďalších požadovaných údajov k práci je povinný nahrať autor práce (študent alebo uchádzač v rigoróznom alebo habilitačnom konaní). Upozorňujeme, že kontrola originality práce môže trvať až tri dni, preto odporúčame nahratie práce do systému EZP v dostatočnom predstihu.

Ďalšie informácie o evidencii záverečných prác nájdete na univerzitných stránkach:

a informácie súvisiace aj s vypracovaním a formou záverečných prác nájdete v nasledujúcich informačných zdrojoch:


Informácia pre študentov Bc. a Mgr. štúdia: oponentské posudky by mali byť zverejnené v systéme EZP opened in a new window
(usually regards external link) najneskôr týždeň pred konaním štátnych skúšok.