Skočiť na hlavný obsah
Mária Beláková
27. 04. 2023

Prednáška prof. PaedDr. Ľ. Liptákovej, CSc. Výskumy detskej reči a didaktický princíp orientácie na žiaka

Katedra slovenského jazyka a literatúry 20. apríla 2023 privítala na prednáške významnú slovenskú lingvodidaktičku z Prešovskej univerzity prof. PaedDr. Ľudmilu Liptákovú, CSc. Profesorka Ľ. Liptáková prednášala na tému Výskumy detskej reči a didaktický princíp orientácie na žiaka s akcentom na vývinovú lingvistiku ako súčasť kognitívneho modelu vzdelávania. Vyzdvihla špecifické princípy jazykovej edukácie so zameraním na primárne vzdelávanie, načrtla aktuálne rozpracované oblasti lingvodidaktiky z aspektu kognitívnej lingvistiky, priblížila metodiku ich skúmania a doterajšie publikované práce.

Záber z prednášky.

Nosnou časťou prednášky bola slovotvorná motivácia u detí, ktorej sa prednášajúca dlhodobo venuje. Predstavila vlastné výskumné aktivity v danej oblasti, pričom dôraz kládla na implementáciu výsledkov v pedagogickej praxi. Pozornosť študentov upriamila na slovotvorbu žiakov primárneho vzdelávania a tvorenie konvenčných derivátov či slovotvorné inovácie (tie zároveň odlíšila od okazionálnej tvorby) v elicitačnom výskume. Z aspektu praktického sa zamerala na využitie slovotvorného hniezda nielen pri téme slovotvorby, ale aj následného porozumenia textu.

Záber z prednášky.

Slovotvorné hniezdo považuje v súvislosti s princípom orientácie na žiaka za element adekvátny pri vyučovaní pravopisu, slovnej zásoby, tvorení textu i jeho recepcii, zážitkovosti či učení sa vo všeobecnosti. Prezentovala ho ako slovotvornú stratégiu pri práci s textom aj z medzipredmetového hľadiska a naznačila možnosť práce s nevedeckými formami heuristických metód.

Prof. Ľ. Liptáková zdôraznila u pedagógov potrebu reflektovať implicitné jazykové znalosti detí a tiež aplikáciu didaktického princípu orientácie na žiaka.

Katedra slovenského jazyka a literatúry vyjadruje prof. PaedDr. Ľ. Liptákovej, CSc. aj takouto cestou poďakovanie za obohacujúcu prednášku.

Slovak