Skočiť na hlavný obsah
Mária Beláková
16. 11. 2022

Prednáška Mgr. Marcela Kubinského Žiaci so špecifickými výchovno­­‑vzdelávacími potrebami vo vyučovaní slovenského jazyka

image-20221116191746-1

Katedra slovenského jazyka a literatúry v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno­‑pedagogického, psychologického poradenstva a prevencie Vysoké Tatry a Trnava zrealizovala 14. 11. 2022 v rámci Týždňa vedy a techniky prednášku zameranú na žiakov so špecifickými potrebami. Prednášajúcim bol dlhoročný špeciálny pedagóg a riaditeľ citovaného centra Mgr. Marcel Kubinský. Vo svojej prednáške študentov slovenského jazyka a literatúry teoreticky oboznámil s najfrekventovanejšími poruchami, s ktorými sa počas praxe vo vyučovaní slovenského jazyka stretnú. Špeciálnu pozornosť venoval dyslexii, dysortografii a dysgrafii.

image-20221116191746-2

Každú zo špecifických porúch učenia charakterizoval, uviedol prostriedky ich diagnostiky a reedukácie. Dôraz kládol na pozíciu pedagóga pri obidvoch fázach a na potrebu študentov pedagogiky ovládať jednotlivé nástroje diagnostiky. V tomto duchu prakticky prezentoval viaceré prvotné signály porúch, akými sú napríklad grafická stránka prejavu (úprava písma, jeho tvar, rytmus, čitateľnosť a pod., neschopnosť ortograficky korektne zaznamenávať text), nedostatočná schopnosť v oblasti fonematicko­‑fonologického uvedomovania (predovšetkým činnosť sluchovej analýzy a syntézy) či sprievodné prejavy ako zajakavosť či nesústredenosť pri realizácii písomného alebo ústneho prejavu.

image-20221116191746-3

Hoci primárnu úlohu pri reedukácii zohrávajú špecializované centrá, pozornosť zameral aj na reedukáciu zo strany pedagóga. Uviedol konkrétne príklady a overené námety z vlastnej praxe. Počas prednášky vytváral priestor na diskusiu, v ktorej sa poslucháči zaujímali o spôsob a podmienky vyšetrenia poruchy školským psychológom, používanie konkrétnych reedukačných pomôcok pri dysgrafii a vhodnosť postupov pri reedukácii konkrétnych porúch. Študentov interaktívne zapájal do prednášky.

Deväťdesiatminútová prednáška z oblasti špeciálnej pedagogiky nepriniesla študentom iba teoretické poznatky, ale upriamila ich pozornosť aj na potrebu ďalšieho štúdia v danej oblasti.