Skočiť na hlavný obsah
Nina Kellerová
21. 11. 2022

Týždeň vedy a techniky na katedre anglického jazyka a literatúry

„Zážitkami k vede“ znelo motto devätnásteho ročníka celoslovenského Týždňa vedy a techniky, ktorý sa uskutočnil aj na Katedre anglického jazyka a literatúry PdF TU, od 7. do 13. novembra. Výnimočný bol aj tým, že po dvoch pandemických rokoch opäť zaplnil skutočné prednáškové sály, nielen tie virtuálne. Hoci práve virtuálna realita a jej prepojenie so vzdelaním, boli meritom celého programu pozostávajúceho zo série šiestich pútavých vedeckých prednášok a workshopov, týkajúcich sa aktuálnych a sofistikovaných tém, z oblasti didaktiky anglického jazyka a literatúry a jej digitálno­‑technickej fúzie.

Vedecko­‑edukačné zážitky počas Týždňa vedy a techniky, boli umožnené vďaka projektom KEGA 019TTU‑4/2021 Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do výučby a výskumu v rámci transdisciplinárnych filologických študijných programov / Introducing Digital Tools into Philology Education and Research, ktorý sa orientuje na Slovensku doposiaľ neprebádané pole výskumu a rozvoja digitálnych humanitných vied v oblasti filológie, prostredníctvom zavádzania najnovších digitálnych technológií a skvalitňovanie vysokoškolského vzdelávania študentov filologických študijných programov, ako aj zlepšenie ich medzinárodného uplatnenia. Orientuje sa aj na vytvorenie moderných digitálnych edukačných pomôcok pre vysokoškolských študentov filologických smerov. Takýto projekt zatiaľ nemá na Slovensku obdobu a v zahraničí je výskyt podobného druhu projektu veľmi ojedinelý.

VEGA 1/0262/21 Umelá inteligencia v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní / Artificial Intelligence in Foreign Language Education sa zameriava na umelú inteligenciu a jej využite v cudzojazyčnom vzdelávaní, prostredníctvom vybraných prostriedkov a programov, za účelom zvýšenia didaktickej efektívnosti a zníženia ekonomickej náročnosti , ako aj odbremenenia pedagógov.

Na svojej prednáške Digital Tools for Learning Pronunciation nám doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. dokázala, že výslovnosť vôbec nemusí byť taká ťažká, ako sa môže pre niekoho zdať. Dá sa ju jednoducho precvičovať a naučiť, za pomoci voľne dostupných digitálnych nástrojov, ktoré nám predstavila. Taktiež podnietila účastníkov, aby preskúmali iné aplikácie a programy na nácvik výslovnosti.

Neoddychovali ani jazyky účastníkov workshopu Intelligent Tools for Foreign Language Classrooms (Chatbots and Translators) pod vedením prof. PaedDr. Silvii Pokrivčákovej, PhD. a boli vtiahnuté do najnovších vynálezov z oblasti inteligentných jazykových nástrojov, chatbotov a prekladačov. Následne si zúčastnení sami mohli zakonverzovať s najlepšie hodnoteným chatbotom Kuki, ako aj vyskúšať špeciálnu metódu kruhu na hodnotenie škály online prekladačov.Široká slovná zásoba sa študentom zišla i na workshope Online Literature Generators, taktiež pod taktovkou vedúcej katedry prof. PaedDr. Silvii Pokrivčákovej, PhD. Účastníci si vypočuli poznatky o novom žánre, ktorý je s vedou priamo spätý – elektronická literatúra. Po teoretickej vložke zapojili vlastné literárne črevo a vytvorili literárne diela, za pomoci online generátorov literárnych textov.

Pri elektronickej výučbe zostala aj doc. Mgr. Eva Reid, PhD., hosťujúca pedagogička z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UK v Bratislave, ktorá nás vo svojej prednáške Planning and Evaluation of an Adapted Intercultural Communication Course for Undergraduate English Language Students During the Pandemic, vniesla do nutnosti rozvoja Interkultúrnej komunikácie v oblasti digitálneho vzdelávania budúcich učiteľov anglického jazyka, vyhodnotením nového online kurzu Interkultúrnej komunikácie, zameraného na rozvoj interkultúrnej komunikačnej kompetencie v digitálnom prostredí.

V tóne virtuálneho vyučovania pokračoval aj BA, PGdip. Aaron McCauley, vo svojom workshope The Benefits of Online Learning in a Virtual Classroom, kde otvoril diskusiu týkajúcu sa skúseností učiteľov a študentov, súčasných trendov virtuálneho vyučovania, ako aj jeho vyhliadok do budúcnosti.

Sériu workshopov Týždňa vedy a techniky uzavrel prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD., vo svojej prednáške Digital Humanities and Literary Studies, kedy diskutoval o možnostiach praktického využitia digitálnych nástrojov na zvýšenie efektivity vysokoškolskej prípravy študentov, vo filologických študijných programoch s dôrazom na výučbu literatúry.

Séria uskutočnených prednášok a workshopov na našej katedre, priniesla nové poznatky do povedomia poslucháčov v digitálnej dobe, pričom priamo odzrkadlila zámery a ciele projektov KEGA 019TTU‑4/2021VEGA 1/0262/21, v rámci ktorých sa uskutočnila.