Skočiť na hlavný obsah
19. 09. 2023

Európsky deň jazykov 2023

Plagát

Hlavní organizátori podujatia: Trnavská univerzita v Trnave a Mesto Trnava

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzita v spolupráci s Mestom Trnava a ďalšími participantmi organizujú 26. septembra 2023 Európsky deň jazykov. Podujatie sa uskutoční na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici v Trnave od 9.00 do 13:00 hod. formou jazykového festivalu a je prioritne určené pre žiakov druhého stupňa trnavských základných škôl. Zúčastniť sa na ňom môžu aj študenti stredných škôl a široká verejnosť. Žiaci sa počas dopoludnia budú môcť hravou formou zoznámiť s viac ako desiatimi jazykmi sveta, medzi ktorými budú okrem slovenského jazyka aj ďalšie európske jazyky ako angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, írčina, ukrajinčina, nebude chýbať ani japončina, latinčina a starogrécky jazyk, esperanto, slovenský posunkový jazyk a programovací jazyk. Úlohou žiakov bude plniť v jednotlivých stánkoch úlohy, za ktoré dostanú pečiatky do tzv. jazykového pasu. Po získaní stanoveného počtu pečiatok si budú môcť vybrať v určenom stánku malú odmenu. Z dôvodu veľkého záujmu prosíme všetkých záujemcov, aby svoju účasť vopred oznámili na e‑mailovej adrese erika.jurikova [at] truni.sk.

Harmonogram podujatia

9:00 Otvorenie
9:00 – 11:00 Žiaci 5., 6., 7. ročníka základných škôl
11:00 – 13:00 Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl
13:00 Ukončenie podujatia
Ďalšie informácie: doc. Erika Juríková, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
  mobilné číslo 0905 855 781

Podujatie zabezpečujú

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra anglického jazyka a literatúry

Katedra anglického jazyka (KAJL) Trnavskej univerzity poskytuje vzdelanie budúcim učiteľom anglického jazyka a v študijnom programe anglický jazyk a anglofónne kultúry pripravuje novú generáciu prekladateľov. Na katedre pôsobí medzinárodný tím učiteľov, ktorí zabezpečujú flexibilné štúdium a venujú sa výskumu anglického jazyka a literatúry. Študenti majú prístup k moderným technológiám a majú možnosti zúčastniť sa na medzinárodných vedeckých podujatiach, podieľať sa na výskume či absolvovať exkurzie a mobility do zahraničných krajín. Na Európskom dni jazykov sa s naším tímom budeš môcť porozprávať a zasúťažiť si v anglických jazykolamoch a dozvedieť sa viac o známom anglickom spisovateľovi Williamovi Shakespearovi.

https://pdf.truni.sk/katedry/kaj

Katedra matematiky a informatiky

Katedra matematiky a informatiky sa zameriava na výučbu študijných programov v kombinácii s matematikou alebo informatikou. V rámci týchto programov študenti získavajú teoretické znalosti a praktické skúsenosti aj v oblastiach, ako sú programovanie, algoritmické myslenie a pedagogika. Zamestnanci a študenti z oddelenia informatiky sa budú aktívne podieľať na festivale Európsky deň jazykov v Trnave, kde budú mať na starosti stánok programovacieho jazyka. Dúfam, že vás predstavenie programovacieho jazyka ako jedného z ľudských, aj keď umelo vytvorených jazykov zaujme.

https://pdf.truni.sk/katedry/kmi

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Hallo und herzlich willkommen! Naša katedra vychováva budúcich učiteľov nemeckého jazyka v kombinácii s mnohými inými odbormi. Študenti sa u nás neučia len rozprávať po nemecky, ale spoznávajú aj kultúru, históriu, literatúru či reálie všetkých po nemecky hovoriacich krajín. Okrem toho získavajú aj základy tlmočníctva a prekladateľstva a, samozrejme, zručnosť cudzí jazyk vyučovať. Naši absolventi nepracujú len na školách, ale aj v rôznych nemeckých firmách, kultúrnych organizáciách či vzdelávacích inštitútoch. Tak ako každý rok aj tento rok sa zúčastňujeme na Európskom dni jazykov a srdečne vás pozývame do nášho stánku, zistiť viac nielen o nás, ale hlavne o jazyku, ktorý je materinským jazykom najväčšieho počtu obyvateľov Európskej únie. Tešia sa na vás učitelia, ako aj študenti našej katedry a tiež zamestnanci kultúrnych inštitútov – Rakúskeho inštitútu (Österreich Institut) a Goetheho inštitútu (Goethe Institut). Nájdete nás aj na Facebooku pod: „Deutsch in Trnava – Trnavská univerzita.“

https://pdf.truni.sk/katedry/knj

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Katedra slovenského jazyka a literatúry pripravuje budúcich učiteľov slovenčiny, ale okrem toho sa zameriava na vedecký výskum jazyka a literatúry. Na Európskom dni jazykov vás zaujmeme hrami a zaujímavosťami o slovenčine a slovenskej literatúre, môžete sa popýtať na pôvod svojho mena alebo priezviska. Ako jediní na Slovensku pripravujeme profesionálnych tlmočníkov do/zo slovenského posunkového jazyka a na podujatí sa budete môcť naučiť základné posunky, ktoré vám uľahčia komunikáciu s posunkujúcimi.

https://pdf.truni.sk/katedry/ksj

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra klasických jazykov

https://ff.truni.sk/katedra-klasickych-jazykov

Ďalší participanti

Erasmus+ (SAAIC)

Erasmus+ je program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Erasmus+ je určený pre študentov, učiteľov, dobrovoľníkov, ale aj dospelých učiacich sa v rôznych vzdelávacích organizáciách.

www.erasmusplus.sk.

Jazykové centrum BrainyJAM Trnava

Ponúkame jazykové kurzy, preklady a doučovanie. Na výber máte v skupinových a individuálnych kurzoch tieto jazyky: angličtinu, nemčinu, španielčinu, francúzštinu, taliančinu, ruštinu, japončinu a slovenčinu pre cudzincov. Pripravíme vás na maturitu a na medzinárodné certifikáty. Doučujeme okrem cudzích jazykov aj slovenčinu, matematiku a fyziku. Pripravíme vás na Monitor aj prijímacie pohovory. Lebo bez jazykov to dnes už nejde.

https://jazykovaskolatrnava.sk/

Your Choice – jazykové služby, s. r. o.

Prekladateľská agentúra so skúsenosťami v odborných prekladoch už viac ako 20 rokov. Zabezpečujeme preklady do 25 jazykov pre firemných klientov a širokú verejnosť. Dodávame odborné a úradné preklady. Tlmočíme na obchodných stretnutiach a konferenciách. Sme držiteľom certifikácie systému manažérstva kvality ISO 17100:2015. V spolupráci s univerzitami v Trnave školíme budúcich prekladateľov v oblasti práce s CAT nástrojmi v rámci praxe. Na Európskom dni jazykov sme si pre vás pripravili jazykové zaujímavosti z oblasti prekladov (napr. ak si v Anglicku vypýtate „chips,“ dostanete to isté ako v Amerike?) a dozviete sa, čo sú to tzv. „false friends“ v angličtine.

https://yourchoice.sk/

SAIA, n. o. – Slovenská akademická informačná agentúra

SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra – www.saia.sk) zabezpečuje programy, ktoré podporujú individuálne študijné, vzdelávacie/prednáškové a výskumné mobility zo Slovenska do zahraničia a cudzincov na Slovensko, ako aj projektovú spoluprácu slovenských a zahraničných vzdelávacích inštitúcií. Informácie o štúdiu v zahraničí a o štipendijných programoch na pobyty v zahraničí sprostredkúvame predovšetkým študentom VŠ, doktorandom, postdoktorandom, učiteľom VŠ a vedeckovýskumným pracovníkom, pričom niektoré typy informácií sú určené aj pre stredoškolákov a maturantov.

SAIA, n. o. administruje tieto programy: Akademické mobility (www.granty.saia.sk), CEEPUS (www.ceepus.saia.sk), Akcia Rakúsko – Slovensko (www.aktion.saia.sk), NŠP – Národný štipendijný program SR (www.stipendia.sk), EURAXESS (www.euraxess.sk).

SKEF – Slovenská esperantská federácia

Esperanto je medzinárodný jazyk. Je to najjednoduchší jazyk na svete, ktorého zvládnutie na dobrej komunikačnej úrovni je možné už za 3 – 6 mesiacov. Je päť‑ až desaťkrát ľahšie naučiteľný než národné jazyky. Prvá učebnica bola vydaná vo Varšave v roku 1887, iniciátorom tohto jazyka bol očný lekár L. L. Zamenhof. Aj keď je tento jazyk stále menej známy, má veľký potenciál – nepatrí totiž nikomu, a zároveň všetkým. Nie je ovplyvnený ani vlastnený žiadnym národom či krajinou, preto ho môžu využívať slobodne všetci ľudia na celom svete. Každoročne sa na všetkých kontinentoch konajú mnohé podujatia – stretnutia esperantistov. Naučiť sa esperanto sa dá zadarmo napríklad na www.lernu.net. Viac informácií o tomto jazyku nájdete na www.esperanto.sk.