Skočiť na hlavný obsah
Ivan Iľko
23. 05. 2023

Nahradí konanie memorovanie? Environmentálna výchova v praxi

Často sa stretávame s tým, že žiaci vedia viac o vzdialených environmentálnych problémoch (topenie ľadovcov, úbytok dažďových pralesov a pod.), ako o tých v ich okolí alebo ich krajine. Dôležité nie je ukladanie informácií, ale narábanie s poznaním.

Environmentálna výchova založená len na sprostredkovaní vedomostí má len málo šancí, aby sa stala nástrojom zmeny správania sa človeka. Cieľom musí byť osvojenie si zodpovedajúcich vedomostí o tom, ako primerane konať. Na druhej strane môžeme konštatovať, že environmentálne vedomosti sú nezanedbateľnou súčasťou konceptu environmentálnej výchovy a konania. Súvisí to napríklad aj s racionálnym zdôvodnením nášho konania. Ak máme niečo slobodne rešpektovať, musíme to poznať a rozumieť tomu. Žiaci by mali byť do procesu zmeny životného prostredia aktívne zapojení.

Študenti predmetu environmentálne minimum, pod vedením doktora Ivana Iľka, dostali nasledujúce zadanie seminárnej práce (enviroprojektu): „Opíš environmentálny problém v tvojom okolí a vyrieš ho.“

Výsledkom práce osemnástich študentiek bolo zmapovanie niekoľkých desiatok environmentálnych problémov z oblastí: nelegálne skládky, vypaľovanie suchej trávy a vypúšťanie splaškových vôd. Vlastným aktívnym zapojením a zapojením svojho okolia úplne odstránili, čiastočne odstránili alebo nahlásili príslušným orgánom jednotlivé zistenia.

Študentkám a ich pomocníkom ďakujeme.

Zároveň im ďakujeme za poskytnutie originálnych videí a fotografií, ktoré odrážajú ich skvelú prácu. 😊

Koláž z udalosti.