Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Podmienky na prijatie Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa

(Pozri aj: Všeobecné podmienky uchádzania sa o štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky )


Štúdium v kombinácii s iným predmetom

Poznámka: V tejto sekcii momentálne neponúkame žiadne informácie…


Možné kombinácie ~ učiteľstvo etickej výchovy ~ učiteľstvo chémie ~ učiteľstvo informatiky ~ učiteľstvo matematiky ~ učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry ~ učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry ~ učiteľstvo výtvarnej výchovy ~


Jednoodborové štúdium

Denné štúdium

Na uvedený učiteľský študijný program budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok. Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilového predmetu na výročných vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole.

Za profilový predmet sa považuje študijný predmet anglický jazyk alebo ekvivalenty tohto predmetu s rovnakou váhou.

Podmienkou prijatia na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overených koncoročných vysvedčení za 1. – 4. ročník na strednej škole (ak nepatria medzi uchádzačov, ktorých výsledky za 1. – 3. ročník potvrdí stredná škola v prihláške na štúdium – pozri Všeobecné podmienky uchádzania sa o štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky) a úradne overeného maturitného vysvedčenia.

Externé štúdium

Na uvedený učiteľský študijný program budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok. Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilového predmetu na výročných vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole.

Za profilový predmet sa považuje študijný predmet anglický jazyk alebo ekvivalenty tohto predmetu s rovnakou váhou.

Podmienkou prijatia na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overených koncoročných vysvedčení za 1. – 4. ročník a úradne overeného maturitného vysvedčenia.

Výška ročného školného je od AR 2018/2019 650 €, školné nie je možné odpustiť ani znížiť.