Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 22. 1. 2016, minulý rok

V roku 2015 bolo pri Pedagogickej fakulte TU zriadené Kenské centrum pre štúdiá raného detstva a predškolského vzdelávania – špecifické pracovisko Keňa, Kwale. Vzniklo na základe predchádzajúcich aktivít Katedry školskej pedagogiky v lokalite Kwale (jedna z najchudobnejších pobrežných lokalít v Keni) na poli predškolského vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom veku. Vznik pracoviska sa súčasne úzko spája s novým akreditovaným medziodborovým študijným programom PdF TU (v spolupráci s FZSP TU) vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci, ktorý je zameraný na prípravu odborníkov pre starostlivosť o deti v ranom veku v chudobných a sociálne vylúčených lokalitách.

Základy centra

Kenské centrum svoje pôsobenie zakladá na tradíciách výborne vybudovaných kapacít PdF TU v oblasti predškolskej pedagogiky, kde pôsobia špičkoví odborníci na predškolské vzdelávanie s významným dopadom na rozvoj predškolskej pedagogiky a politiky predškolského vzdelávania v domácom prostredí i v medzinárodnom rozmere, s osobitným zreteľom na problematiku predškolského vzdelávania v rozvojových krajinách a v oblastiach s poddimenzovanou starostlivosťou o deti v ranom veku.

Aktivity pracoviska v oblasti predškolského vzdelávania sa opierajú a napĺňajú stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky formulované v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018, a konkrétnejšie tiež v Stratégii SR pre rozvojovú spoluprácu s Kenskou republikou na roky 2014 – 2018. Naše aktivity súčasne prispievajú k napĺňaniu rozvojových cieľov OSN, osobitne k cieľu 2, smerujúceho k vytváraniu podmienok na zabezpečenie všeobecného základného vzdelania.

V oblasti predškolského vzdelávania začala Pedagogická fakulta TU v Keni pôsobiť od roku 2013, kedy sa nadviazalo na existujúce projekty TU v oblasti Kwale pri zdravotnej starostlivosti o deti v tomto regióne a kedy bola artikulovaná základná potreba vytvoriť novú platformu v komplexnej starostlivosti o deti v ranom veku zameranú na vytváranie podmienok pre zabezpečenie kvalitného predškolského vzdelávania. Pracovníci pedagogickej fakulty vykonali pilotážne štúdie v danom regióne, nadviazali kontakty s lokálnymi autoritami v oblasti predškolského vzdelávania, identifikovali základné potreby regiónu pre špecifickú oblasť svojho pôsobenia, nadviazali spoluprácu s učiteľmi predškolského vzdelávania a s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na správe predškolského vzdelávania na regionálnej i na celoštátnej úrovni. Spolu s tým začali vykonávať odbornú, výskumnú a vývojovú činnosť dotýkajúcu sa predškolského vzdelávania v kenskom prostredí. Tá sa dotýka:

 • komplexného výskumu detstva v africkom/kenskom prostredí a jeho lokalitách ohrozených výraznou chudobou a zníženým prístupom k predškolskému vzdelávaniu, a to v participácii s učiteľmi a študentmi diplomového štúdia predškolskej pedagogiky Teachers’ College v Matuga (subregión Kwale),
 • výskumu tvorby národného a lokálneho kurikula predškolského vzdelávania,
 • uplatnenia špecifických evaluačných nástrojov na hodnotenie predškolského vzdelávania v konkrétnych predškolských zariadeniach,
 • identifikácie základných atribútov rozvojovej spolupráce v oblasti predškolského vzdelávania s osobitným zreteľom na chudobou ohrozované lokality Kene.
 • V oblasti vzdelávania predškolských učiteľov v regióne Kwale sa prostredníctvom rozvojových aktivít PdF TU v Kwale na Teachers’ College v Matuga (subcounty Kwale) začala spolupráca na vývoji študijných modulov zameraných na zavádzanie IKT vzdelávania ako nástroja všestrannej podpory predškolského vzdelávania, ako aj zapájanie študentov diplomového štúdia učiteľstva pre materské školy do spoločných výskumných programov zameraných na štúdium kenského detstva.
 • Vytvorili sa podmienky na zapojenie lokálnych učiteľov predškolského vzdelávania do zvyšovania kvalifikácie na PdF TU s cieľom vyškoliť miestnych odborníkov na vysokokvalifikovaných expertov v oblasti predškolskej pedagogiky schopných priamo zužitkovať najvyššie vzdelanie pre potreby rozvoja predškolského vzdelávania vo svojom vlastnom prostredí.

Hlavným lokálnym partnerom pracoviska je regionálny úrad pre predškolské vzdelávanie – DICECE v Kwale (Distric Centre for Early Childhood Development nad Education), ktorý všestranne zodpovedá za správu predškolského vzdelávania v danej lokalite a súčasne plní aj funkciu Teachers’ College v príprave učiteľov predškolského vzdelávania v danom regióne. Spolupráca s týmto partnerom je zakotvená v podpísanom Memorande o spolupráci medzi touto inštitúciou a PdF TU.

Súčasné aktivity

Vzhľadom na kontinuitu s doterajšími aktivitami a s ohľadom na skutočnosť, že fakulta v súvislosti so svojím pôsobením v oblasti rozvojovej spolupráce získala práva na realizáciu nového medziodborového študijného programu s názvom vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci, sa aktivity pracoviska v roku sústreďujú do nasledujúcich oblastí:

 • Zabezpečenie praktickej výučby vybraných študentov novoakreditovaného medziodborového študijného programu vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci v rámci predpísaných odborných praxí. Študenti získajú priamu skúsenosť z pôsobenia v programoch rozvojovej spolupráce v cieľovej krajine, osvoja si zručnosti potrebné pre oblasť rozvojovej spolupráce v oblasti predškolského vzdelávania, ako aj hlbšiu ľudskú skúsenosť v kontakte s diametrálne odlišnou kultúrou a životnými podmienkami.
 • Univerzitné vzdelávanie kenských učiteľov predškolského vzdelávania v študijnom odbore vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci na PdF TU (prostredníctvom špecifického pracoviska), ich zapojenie do spoločných projektov rozvojovej spolupráce v oblasti predškolského vzdelávania a umožnenie ich participácie na výskumných, vývojových a pedagogických aktivitách špecifického pracoviska.
 • Pôsobenie v oblasti profesijného rastu učiteľov predškolského vzdelávania v regióne Kwale, ktoré je založené na zmluvnej spolupráci medzi Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity a DICECE (District Centre for Early Childhood Development and Education) v Kwale. Základným nástrojom tohto programového cieľa sú krátkodobé vzdelávacie aktivity zamerané na lokálnu komunitu učiteľov predškolského vzdelávania v regióne Kwale a orientované na metodiku tvorby lokálneho kurikula a na metodickú podporu učiteľov vo vybraných oblastiach predškolského vzdelávania.
 • Participácia na príprave diplomovaných učiteľov predškolského vzdelávania na Teachers’ College pri DICECE v Kwale (Matuga): podieľanie sa na výučbe; spolupráca na modernizácia študijných programov – najmä vývoj a aplikácia nových vzdelávacích modulov zameraných na všestranné využitie IKT v predškolskom vzdelávaní; zapájanie študentov a učiteľov do spoločných výskumných projektov zameraných na skúmanie ECEC v kenských a afrických podmienkach.
 • Spolupráca s kenskou celonárodnou autoritou v oblasti vývoja predškolského kurikula NACECE (National Centre for Early Childhood Development and Education) v Nairobi zameraná na vzájomnú konzultáciu tvorby národného kurikula, inovačné procesy v tvorbe kurikula, spojené s prenosom skúseností v oblasti kurikulárneho vývoja a politiky predškolského vzdelávania v SR a v európskych krajinách.
 • Ďalšia spolupráca s Catholic University of Eastern Africa v Nairobi pri vývoji a zabezpečovaní vysokoškolských študijných programov predškolskej pedagogiky (Early Childhood Education and Care).
 • Transfer a aplikácia výsledkov činnosti pracoviska do rozvoja študijných programov na Pedagogickej fakulte TU, rozšírenie a prehĺbenie poznatkov v oblasti rozvojového vzdelávania, globálnych štúdií, porovnávacej predškolskej pedagogiky, transfer výstupov výskumných projektov do domáceho prostredia s osobitným zreteľom na „pedagogiku chudoby“ a s výskumným a aplikačným dosahom na problémovú oblasť raného vzdelávania detí z ekonomicky a sociálne slabého prostredia.

Personálne zabezpečenie

Vedúci centra: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Členovia centra: pracovníci PdF TU podieľajúci sa na výskumných a študijných programoch v oblasti predškolského a primárneho vzdelávania

Externí spolupracovníci:

Prof. Tata Mbugua, PhD. (University of Scranton, USA) Marek Tesar, PhD., MA, TTC (Auckland University, New Zealand) Nichodemus Mbaluku, MA (DICECE Kwale) Immaculate Tendwa, BA (DICECE Kwale)