• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 10. 5. 2019, minulý rok

Bratislava, Trnava, 30. apríla 2019: Prvý národný workshop projektu MEASURES, organizovaný Pedagogickou fakultou Trnavskej Univerzity v Trnave v spolupráci s Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV a Bratislavským regionálnym ochranárskym združením, sa konal v Bratislave, v Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV.

obrázok

Podujatia sa zúčastnilo 57 registrovaných účastníkov. Zastúpené boli vysoké školy, štátne a výskumné inštitúcie, súkromné spoločnosti a mimovládne organizácie i orgány štátnej správy.

Workshop bol zameraný na problematiku migrácie rýb v podmienkach slovenských riek. Podujatie otvorila riaditeľka spoluriešiteľskej organizácie, ktorá upozornila na potrebu ochrany biodiverzity v našej krajine. Úvodnou prednáškou o projekte MEASURES na ňu nadviazal koordinátor projektu za Slovensko. Plenárnou prednáškou o potrebe migrácie rýb sa workshop preklenul do bloku prednášok o praktických prínosoch ochrany rýb na Slovensku. Odzneli v ňom pohľady dôležitých zainteresovaných orgánov, o realizovaných opatreniach zlepšujúcich migrácie rýb, ako je Štátna ochrana prírody SR a Slovenský vodohospodársky podnik. Tento blok bol doplnený o príspevok WWF Slovensko o prioritizácii odstránenia väčšej bariéry v podmienkach Slovenska. Ďalší blok bol venovaný Vodnému dielu Gabčíkovo ako najvýznamnejšej medzinárodnej bariére pre migráciu rýb na Slovensku. Odzneli príspevky od spoluriešiteľskej organizácie o tom, aké potenciálne bariéry sa v tomto území nachádzajú, zástupcovia Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského predstavili pohľady na spriechodnenie VD Gabčíkovo a optimalizáciu vodného režimu v ramennej sústave, čo bolo doplnené príspevkom Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia o realizovaných projektoch pri spriechodňovaní dunajských ramien.

V rámci diskusie k príspevkom sa účastníci zhodli, že populácie rýb v slovenských vodách klesajú, napr. v území zasiahnutom VD Gabčíkovo klesla početnosť rýb v priemere o jednu tretinu, no zatiaľ žiaden druh okrem niektorých jeseterov nevymizol úplne. Nakoľko počas diskusie o VD Gabčíkovo nedospeli účastníci workshopu k všeobecnej zhode o predstavách v súvislosti s prekážkami, ktoré bariéry pre ryby bezpochyby predstavujú, bude potrebný podrobný prieskum priechodnosti všetkých potenciálnych bariér v zasiahnutom území.

V rámci workshopu sme sa rovnako zaujímali o názory účastníkov na otázky súvisiace s migráciou rýb, ako aj o ich postoje k zásadným otázkam súvisiacim s migráciou rýb. Všetci účastníci sa zhodli na význame rýb ako indikátorov kvality riečneho ekosystému. Takmer polovica zúčastnených je toho názoru, že populácie migrujúcich rýb nie sú dlhodobo v dobrom stave.

Dve tretiny zúčastnených zastáva názor, že existujúce rybovody na Slovensku nie sú funkčné a tri štvrtiny z nich súhlasia s odstraňovaním aj veľkých bariér na Slovensku. Drvivá väčšina účastníkov nesúhlasí s využitím celého hydroenergetického potenciálu slovenských riek. Pri otázke, ako pomôcť migrujúcim rybám, dominovali odpovede, ktoré jednoznačne smerujú k potrebe výstavby funkčných rybovodov a odstraňovania migračných bariér. Strata habitatov, migračné prekážky, ako aj pytliactvo a nadmerný rybolov, či nedostatočná cezhraničná spolupráca boli najčastejšími odpoveďami na otázku súvisiacu s vymieraním jeseterov. Podľa väčšiny účastníkov slovenská legislatíva dostatočne ochraňuje migrujúce ryby, no z odpovedí na ďalšiu otázku, týkajúcej sa možností zefektívnenia jej vykonávania, účastníci uvádzali potrebu zmeny prístupov úradníkov štátnej správy a ich dostatočného zaškolenia v problematike lepšieho rešpektovania vedeckých výstupov a odborných stanovísk. Zároveň neopomenuli potrebu vykonávania prísneho dozoru, a v neposlednom rade nevyhnutnosť spolupráce všetkých sektorov. Pri poslednej otázke týkajúcej sa miery dopadu rôznych zásahov do tokov, na migrujúce ryby, v odpovediach prevládalo prehradzovanie, nevhodné úpravy tokov, ako aj odpojenie ramien od hlavného toku a nefunkčné rybovody.

Po ukončení workshopu nasledovala terénna obhliadka bariéry na Malom Dunaji – Malé Pálenisko. Pri spriechodňovaní Malého Dunaja, ktoré je v štádiu realizácie, bol tento profil vynechaný a jeho spriechodnením by sa bezbariérovo prepojil Malý Dunaj v celej jeho dĺžke (128 km) s Dunajom, či už po prúde alebo proti prúdu. V rámci obhliadky boli identifikované rôzne scenáre, ktoré budú komunikované zodpovedným orgánom so žiadosťou o začiatok procesu realizácie spriechodnenia. Viac informácií bude zverejnených na stránkach projektu http://pdf.​truni.​sk/​katedry/​kb/​measures otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

O projekte

Projekt MEASURES si kladie za hlavný cieľ obnovu ekologických koridorov na základe identifikovania kľúčových habitatov a ochranné opatrenia pozdĺž Dunaja a jeho hlavných prítokov. V rámci projektu sa vytvorí a otestuje metodika na mapovanie habitatov migrujúcich rýb. Na potreby implementácie budúcich manažmentovým plánov bude vypracovaná jednotná stratégia vrátane určenia priorít, ktorá bude podporovať ich implementáciu v budúcich plánoch riadenia.

Viac informácií o projekte je možné nájsť na webe projektu: http://www.​interreg­‑danube.​eu/​approved­‑projects/​measures otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Kontakt

Ladislav Pekárik, koordinátor projektu pre Slovensko, 
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava, 
adresa elektronickej pošty

Paul Meulenbroek, projektový manažér, 
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, 
adresa elektronickej pošty

Mădălina Corciu, manažér pre komunikáciu, 
WWF DCP Romania, 
adresa elektronickej pošty

 

Projekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF, IPA) www.​interreg­‑danube.​eu/​measures otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).