• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 1. 10. 2018, predminulý rok

Viedeň, Trnava, 1. októbra 2018: Desať krajín pozdĺž Dunaja (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko a Ukrajina) sa spojilo v projekte financovanom z EÚ. Ich cieľom je zlepšiť opatrenia na ochranu ohrozených migrujúcich rýb pozdĺž celého povodia Dunaja s pomocou identifikovania a podpory prepojenia ich habitatov a podpory vytvárania ekologických koridorov.

obrázok

Projekt MEASURES bude oficiálne spustený 1. októbra 2018 v Rakúsku na podujatí pripravovanom Univerzitou prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni. Toto podujatie bude súčasťou dvojdenného kick­‑off stretnutia, ktoré spojí kľúčové zainteresované subjekty a medzinárodných partnerov projektu a predstaví hlavné tézy projektu MEASURES: Manažment a obnova akvatických ekologických koridorov migrujúcich druhov rýb v povodí Dunaja.

Dunaj je domovom najvýznamnejších populácií jeseterov a ďalších migrujúcich druhov rýb (alózy, mrena severnápodustva severná). Bulharsko a Rumunsko sú jediné krajiny EÚ, kde sa stále vyskytujú životaschopné populácie viacerých druhov jeseterov. Tieto populácie prešli v minulosti dramatickým poklesom početnosti z dôvodu vytvorenia migračných bariér, akými sú priehrady a vodné elektrárne, ktoré viedli k fragmentácii ich habitatov. Populácie tak nie sú schopné migrácií na neresiská alebo krmoviská. Z dlhodobého hľadiska budú migračné bariéry v spojení s inými antropogénnymi zásahmi, akými sú nadmerný rybolov, znečisťovanie a deštrukcia habitatov, viesť k vymretiu druhov, ak nebudú prebiehať aktivity na ich ochranu.

Zameraním sa na problematiku migrácie rýb poskytne projekt MEASURES základ na vytvorenie ekologických koridorov pomocou identifikovania kľúčových habitatov a iniciácie nadnárodných ochranných opatrení pozdĺž Dunaja a jeho hlavných prítokov. Inovatívne aktivity budú počas troch rokov trvania projektu zamerané na:

  • mapovanie a identifikovanie kľúčových habitatov s následným testovaním metodológie na mapovanie habitatov migrujúcich rýb,
  • vytvorenie harmonizovanej stratégie obnovy zelených koridorov a podporu ich implementácie v budúcich manažmentových plánoch,
  • vysadenie dvoch pôvodných druhov rýb s cieľom zachovania ich genofondu v strednom Dunaji v Maďarsku (jeseter malý) a v dolnom Dunaji v Rumunsku (jeseter ruský) s cieľom vytvorenia siete na spoločnú obnovu populácií cieľových druhov a vytvorenia manuálu na prevádzku liahní, ktoré poskytnú násadu rýb do budúcnosti,
  • implementácia informačného systému MEASURES, ktorý umožní prístup k informáciám expertom, vedúcim osobám rozhodovacích orgánov a verejnosti,
  • prispievanie konkrétnymi vstupmi do nasledujúcich konaní a manažmentových plánov, ktoré zabezpečia prenos výstupov projektu do udržateľného manažmentu relevantných území pri obnove ekologických koridorov.

Dunaj a jeho prítoky sú kľúčovými migračnými trasami pre jesetery a ďalšie migrujúce ryby, akými sú mrena severná alebo podustva severná. Tieto ryby sú z hľadiska ich dlhého životného cyklu výbornými bioindikátormi celkovej kvality ekologických koridorov. Predovšetkým jesetery ako migranti na dlhé vzdialenosti predstavujú prírodné dedičstvo celého Dunajského regiónu. Ich dramatický pokles v posledných desaťročiach, zdokumentovaný dunajskými krajinami a Európskou komisiou, sa stal záležitosťou, ktorá má význam pre celé povodie Dunaja.

Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave sa bude podieľať na budovaní informačného systému MEASURES ako jediný partner zo Slovenska. Zároveň bude koordinátorom pilotnej aktivity na mapovanie habitatov jesetera malého v slovensko­‑maďarskom úseku Dunaja a ďalších migrujúcich rýb v prítokoch Dunaja. Tiež prispeje k vytvoreniu siete zainteresovaných strán na Slovensku.

Podľa Thomasa Heina, koordinátora projektu z Univerzity prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni, je Dunaj s jeho prítokmi kľúčovou životnou tepnou, ktorá spája dôležité bioregióny, hospodárstva a kultúry v Európe. Na vývoj ľudskej spoločnosti je preto ochrana jeho biodiverzity zásadnou aktivitou. Rieky patria medzi najohrozenejšie ekosystémy na našej planéte. Náš projekt prispieva k týmto výzvam, špecificky pre Dunaj, pretože hrá dôležitú úlohu ako ekologický koridor spájajúci lokality prírodného dedičstva a skupiny organizmov, ktoré sú nevyhnutné pre udržateľnú budúcnosť rieky, migrujúce ryby, jesetery nevynímajúc.

Podujatie je organizované v rámci projektu MEASURES (Manažment a obnova akvatických ekologických koridorov migrujúcich druhov rýb v povodí Dunaja), spolufinancovaný z Európskej únie (ERDF, IPA). Projekt sa začal v júni 2018 a bude ukončený v máji 2021. Viac informácií o projekte môžete nájsť na webe projektu www.​interreg­‑danube.​eu/​measures otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) alebo http://pdf.​truni.​sk/​katedry/​kb/​measures otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Kontakt

Ladislav Pekárik, koordinátor projektu pre Slovensko, 
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava, 
adresa elektronickej pošty

Paul Meulenbroek, projektový manažér, 
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, 
adresa elektronickej pošty

Ioana Cenușă, manažér pre komunikáciu, 
WWF DCP Romania, Bucharest, 
adresa elektronickej pošty

 

Projekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF, IPA) www.​interreg­‑danube.​eu/​measures otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).