TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra anglického jazyka a literatúry PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 28. 3. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: vedúca katedry
  Miestnosť: 524
  Klapka: 548
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: utorok 11:10 – 12:50

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Filozofická fakulta UK v Bratislave, prekladateľstvo – tlmočníctvo: anglický jazyk – arabský jazyk
Udelenie titulu PhDr. za vynikajúce výsledky v štúdiu na VŠ a aktívnu vedeckovýskumnú a odbornú činnosť počas štúdia
Filozofická fakulta UK v Bratislave, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
Philosophiae Doctor (PhD.) – Trnavská univerzita v Trnave – Komunikatívny prístup vo výučbe cudzích jazykov v zdravotníckych disciplínach
Philosophiae Doctor (PhD.) – Filozofická fakulta UK v Bratislave – teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: vyučovanie cudzích jazykov
Vedecko‑pedagogický titul: docent (doc.) – Trnavská univerzita v Trnave – Angličtina pre špecifické účely v zdravotníckych disciplínach

Výber z publikačnej činnosti

Monografie

 • 1. Bérešová, J. 2004. Komunikatívne testovanie z anglického jazyka v súlade s požiadavkami Rady Európy. Trnava : Trnavská univerzita, 2004. 97s. ISBN 80­‑89704­‑96­‑0.
 • 2. Bérešová, J. 2005. Test vo výučbe anglického jazyka. Bratislava : Metodicko­‑pedagogické centrum, 2005. 112 s. ISBN 80­‑8052­‑220­‑0.
 • 3. Bérešová, J. 2005. Angličtina pre špecifické účely v zdravotníckom manažmente. Trnava : Trnavská univerzita, 2005. 81 s. ISBN 80­‑8082­‑033­‑3.
 • 4. Bérešová, J. 2009. Didaktika anglického jazyka. Bratislava: Metodicko­‑pedagogické centrum v Bratislave. 120 s., ISBN 978­‑80­‑8052­‑330­‑5.
 • 5. Bérešová, J. 2011. Interkultúrna komunikácia – jej nezastupiteľné miesto vo výučbe anglického jazyka a v príprave učiteľova v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní. In Cudzie jazyky a medzikultúrna komunikácia – 1, Vzťahy, súvislosti a perspektívy. 64­‑82 s, ISBN 978­‑80­‑89328­‑67­‑3.
 • 6. Bérešová, J. 2012. Výučba anglického jazyka v primárnom vzdelávaní. Trnavská univerzita v Trnave. 96 s, ISBN 978­‑80­‑8082­‑576­‑8.
 • 7. Bérešová, J. 2012. Spoločný európsky referenčný rámec a jeho odraz vo výučbe mladších žiakov – anglický jazyk. Trnavská univerzita v Trnave. 101 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑577­‑5.

Vysokoškolské učebnice a skriptá

 • 1. Bérešová, J. 2003. What a good teacher should know. (Morphology and syntax). Trnava 2003. 114 s. ISBN 80­‑8052­‑192­‑1.
 • 2. Bérešová, J. 2004. English for Health and Social Care Students. Bratislava : SAP, 2004. 123 s. ISBN 80­‑89104­‑33­‑9.
 • 3. Bérešová, J. 2013. English Language teaching in Pre­‑service and In­‑service Teacher Training. 235 s, ISBN 978­‑80­‑8082­‑769­‑4.
 • 4. Bérešová, J. 2014. English for Academic Purposes. Trnava: Trnavská univerzita. ISBN 978­‑80­‑8082­‑649­‑9.

Stredoškolské učebnice

 • 1. Bérešová, J., Macková, M. 2004. Nová maturita – Monitor – testy. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. 135s. ISBN 80­‑10­‑00636­‑X.
 • 2. Bérešová, J., Hosszúová, M. Macková, M. 2004 Nová maturita z angličtiny. Bratislava : AKTUELL, 2004. 238 s. ISBN 80­‑88915­‑92­‑9.
 • 3. Bérešová, J. Macková, M. a Steyne, L. 2005. Nová maturita z angličtiny – Základná úroveň. Bratislava : AKTUELL, 2005. 280 s. ISBN 80­‑89153­‑14­‑3.
 • 4. Bérešová, J. 2005. Nová maturita – anglický jazyk. Interná časť (ústna skúška). Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. 186 s. ISBN 80­‑10­‑00679­‑3.
 • 5. Bérešová, J., Hosszúová, M., 2008. Nová maturita z angličtiny: úroveň C: príprava na maturitnú skúšku. (1. vydanie). Bratislava : AKTUELL, 2008. 332 s. ISBN 978­‑80­‑89153­‑51­‑0.
 • 6. Bérešová, J., Hosszúová, M. Bathgate, F. 2008. Nová maturita z angličtiny. Vyššia úroveň B2. Príprava na maturitnú skúšku. Bratislava: AKTUELL, 2008. 343 s. ISBN 978­‑80­‑89153­‑52­‑7.

Najvýznamnejšie vedecké články publikované v zahraničí

 • 1. Bérešová, J. 2008. The Impact of the CEFR on Testing Language Competence in Higher Education. In: Languages for Specific Purposes – Searching for Common Solutions. (ed. Dita Gálová) Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2007, str. 32 – 40, ISBN 1­‑84718­‑300­‑X.
 • 2. Bérešová, J. 2009. PROJECT WORK IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Univerzity obrany. ISBN 978­‑80­‑7231­‑664­‑9.
 • 3. Bérešová, J. 2011. The Impact of the CEFR on Teaching and Testing English in East­‑European Contexts. In: Synergies Europe, n°6/2011, ISSN 1951­‑6088.
 • 4. Bérešová, J. 2011. Holistic and analytic scoring used in assessing productive skills. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 14. – 15. zaží 2011 v Brně, ISBN 978­‑80­‑7231­‑809­‑4.
 • 5. Noijons, J. – Berešová, J. – Breton G. – Szabó, G. 2011. Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR) Highlights from the Manual. pp. 92, ISBN 978­‑92­‑871­‑7169­‑6.
 • 6. Bérešová, J. 2013. Communicative Language Teaching: The Challenges of Its Implementation in Slovakia and a possible way forward. In International Scientific Publications: Language, Individual & Society, Volume 7, Part 1. pp. 170–180, ISSN 1313­‑2547.
 • 7. Bérešová, J. 2013. Linking English Tests to the Common European Framework of Reference: Learning, Teaching and Assessment. In International Scientific Publications: Language, Individual & Society, Volume 7, Part 1. pp. 158–169, ISSN 1313­‑2547.
 • 8. Bérešová, J, 2013. Enhancing Critical Thinking and Autonomy: Practical Insights for Slovak University Students.
 • 9. Bérešová, J. 2014. The Impact of the Common European Framework of Reference on Teaching and Testing in Central and Eastern European Context, pp. 177–190.
 • 10. Bérešová, J. 2014. Ethical Awareness and Fairness in Language Testing. pp. 571–581, ISSN 1857­‑7431.
 • 11. Bérešová, J. 2014. Assessing Grammar and Vocabulary – Yes or No? In Language, Individual & Society, Volume 8. pp. 158–166, ISSN 1313­‑2547.
 • 12. Bérešová, J. 2014. Using E‑Learning in the English for Academic Purposes Course. In Educational Alternatives, Volume 12. pp. 828–835, ISSN 1313­‑2571.
 • 13. Bérešová, J. 2014. Literary Texts as a Source of Cultural Awareness and Language Acquisition. In Language, Individual & Society, Volume 8. pp. 167–174, ISSN 1313­‑2547.
 • 14. Bérešová, J. 2014. Teaching and Testing Are Interrelated. But to What Extent? In Procedia – Social and Behavioral Sciences. pp. 175–180.

Účasť na medzinárodných konferenciách

 • 1. Exploring TEA in the Language Classroom, IATEFL, Viedeň: Testing and the School­‑leaving exam in Slovakia (s Martou Hosszúovou). 26. 3. 1998 vo Viedni.
 • 2. Health management education (s Jurajom Nemecsom a Helenou Kuvikovou), Five professionals to US, 12. 7. 1999, Scranton, USA.
 • 3. Health Education and Planning, Five professionals to US, Scranton University, USA.
 • 4. Is an obligatory examination in a foreign language a guarantee of a quality increase in foreign language teaching and learning? International Seminar: Quality Education in European Context and the Dakar Follow­‑up. 20. 4. 2003.
 • 5. Communicative testing. Budapest. Oxico conference. 21. 3. 2003.
 • 6. The school­‑leaving examination in Slovakia. Zagreb 25. 9. 2003.
 • 7. The school­‑leaving examination in Slovakia. Budapest 5. 10. 2003.
 • 8. Problems with English terminology. University of Stirling, Scotland 14. 1. 2004.
 • 9. Testing in Slovakia. Strasbourg, 9. 6. 2005.
 • 10. Project­‑based teaching and learning. Budapešt 14. 6. 2005.
 • 11. Communicative language competence of ESP students and the Common European Framework. Na medzinárodnej konferencii Odborný jazyk na vysokých školách, Praha 16. 3. 2006.
 • 12. Trafficking in Women. Na medzinárodnom programe Sokrates. Viedeň 28. 3. 2006.
 • 13. Professionalization of SW in Slovakia. Na medzinárodnej konferencii Social Work Theories and Methodologies, Dobrovnik, 6. júna 2006.
 • 14. How Slovak matricular examination Embody the Common European framework. Na medzinárodnej konferencii Ways to teaching and learning. Hradec Králové, 9. 9. 2006.
 • 15. Spoločný európsky referenčný rámec a jeho dopad na inováciu sylabov, učebných materiálov a testovanie a skúšanie cudzích jazykov. Na konferencii Cizí jazyk pro účely studia a profese v podmínkách EU. Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem 12. 9. 2006.
 • 16. Relating tests to the CEFR. Na medzinárodnej konferencii – Ostrava 7. 10. 2006.
 • 17. The Impact of the CEFR on Testing Language Competence in Higher Education. UNOB Brno 26. 11. 2006.
 • 18. The CEFR and its impact on a materials writing approach. Na medzinárodnej konferencii Odborný jazyk na vysokých školách III, Praha – marec. 2007.
 • 19. From teaching to leraning – The implementation of elarner Autonomy, Prerov, 6. 9. 2007.
 • 20. Communicatvie Language Competence – the Challenges Implementing Autonomy. UNOB Brno, 16. 9. 2007.
 • 21. Danube Rector Conference – the Mobility within the DRC. Sept. 2007, Krems, Austria.
 • 22. Reflections on using the Draft Manual: the Trnava University study. Cambridge 5. 12. 2007 – Reflection on the use of the preliminary pilot version of the Manual for “Relating Language Examinations to the CEFR” 2004 – 2007: insights from Case Studies, Pilots and other projects.
 • 23. Relating university language examinations to the Common European Framework of Reference Praha 11. februára 2008 – Odborný jazyk na vysokých školách IV.
 • 24. Lifelong Education – neccessity and reality Budapešť 25. – 26. 9. 2008 – 25th conference of the DRC.
 • 25. Productive skills – Cambridge 5. – 6. júna 2008.
 • 26. Productive Skills and the Common European Framework of Reference. Na medzinárodnej konferencii: Odborný jazyk na vysokých školách V. Praha: ČZU. 11. února 2009.
 • 27. Familiarisation – Prednáška na medzinárodnom workshope Európskeho centra pre moderné jazyky v Gráci 13. máj 2009.
 • 28. Project Work in Teaching ESP. Na medzinárodnej konferencii – Kompetence v cizích jazycích jako dúležitá součast profilu absolventa vysoké školy II. V Brne, september 2009.
 • 29. Familiarisation. In Classroom Assessment related to the Common European Framework of Reference for Languages (24 November 2010).
 • 30. Testing Grammar and Vocabulary – Yes and How? 13. Október 2012, Praha, ČR, IATEFL TEASIG.
 • 31. Linking English Tests to the Common European Framework of Reference: Learning, Teaching and Assessment. 2013, Sunny Beach, Bulharsko.
 • 32. Communicative Language Teaching: The Challenges of Its Implementation in Slovakia and a possible way forward, 2013, Sunny Beach, Bulharsko.
 • 33. Enhancing Critical Thinking and Autonomy: Practical Insights for Slovak University Students, Celje sept. 2013, Slovinsko.
 • 34. Are Tests in Two Languages linked to the Common Standard? IATEFL TEASIG, 23. Nov. 2013, Siena Taliansko.
 • 35. Relating the English Tests to the CEFR – an Activity Worth Doing. Okt. 2013. Turecko, Ankara.
 • 36. Teaching and Testing are Interrelated – But to What Extent? Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, Turecko, Antalya, 6. 12. 2013.
 • 37. Assessing Grammar and Vocabulary – Yes or No? 8. 9. 2014, Elenite, Bulharsko.
 • 38. Using E‑Learning in The English for Academic Purposes Course. 5. 8. 2014, Elenite, Bulharsko.
 • 39. Literary Texts as a Source of Cultural Awareness and Language Acquisition. 8. 9. 2014, Elenite, Bulharsko.
 • 40. Linking English Language tests to the CEFR – an Activity Worth Doing, 24. Okt. 2014, Granada Spain.

Výber z účasti na riešení projektov

 • 1. Phare Programme – Test ako maturitná skúška z anglického jazyka 1996 – 1997 – riešiteľka.
 • 2. Monitor 1999 – grant udelený MC Exnárova, Bratislava – spoluriešiteľka s firmou EXAM 1998 – 1999.
 • 3. Štandard – anglický jazyk, experimentálne overovanie vzdelávacieho štandardu z AJ pre ŠPÚ – spoluriešiteľka, koordinátorka: Katarína Bockaničová 1998 – 1999.
 • 4. Monitor 2000 – grantu Open Society Foundation 1999 – 2000 – riešiteľka.
 • 5. Pedagogická fakulta 2007 – 2008 – koordinátorka pre pracovnú skupinu Cudzie jazyky, spoluautorka dokumentov – Výkonový a obsahový štandard: 
  a) rámcový program vzdelávania v oblasti cudzie jazyky pre 8­‑ročné gymnáziá pre úroveň A1 
  b) rámcový program vzdelávania v oblasti cudzie jazyky pre 8­‑ročné gymnáziá pre úroveň A2 
  c) rámcový program vzdelávania v oblasti cudzie jazyky pre 8­‑ročné gymnáziá pre úroveň B1 
  d) rámcový program vzdelávania v oblasti cudzie jazyky pre 8­‑ročné gymnáziá pre úroveň B2 
  e) Návrh na učebnicu anglického jazyka pre A1 – WELCOME TO SLOVAKIA (Bérešová, Hosszúová, Alec Carter).
 • 6. Premena tradičnej školy na modernú v rámci projektu ESF 
  a) Inovácia foriem a metód vyučovania anglického jazyka – expert pre inováciu vyučovania a tvorbu metodiky pre AJ 
  b) Inovácia didaktických pomôcok – expert pre tvorbu pracovných zošitov 
  c) Vyškolenie pedagogických pracovníkov – lektor metodiky.
 • 7. Metodicko­‑pedagogické centrum Bratislava – projekt v programe kontinuálneho vzdelávania Teória a prax vo vyučovaní anglického jazyka na 2. stupni základných a stredných škôl – garantka, prednášajúca.
 • 8. Training in relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages (RELEX) – 2009 – expert v rámci grantu udeleného Radou Európy projektu Európskeho centra pre moderné jazyka.
 • 9. Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, projekt Štátneho pedagogického ústavu – koordinátorka projektu za Trnavskú univerzitu; prednášajúca: didaktiku AJ, morfológiu a syntax.
 • 10. Classroom Assessment related to the Common European Framework of Reference for Languages (ClassRelEx) – 2010/2011 – expert v rámci grantu udeleného Radou Európy projektu Európskeho centra pre moderné jazyky.
 • 11. Rozvoj virtuálnej univerzity Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania – koordinátorka celouniverzitného projektu; riešiteľka – autor obsahu predmetu Angličtina pre špecifické účely.
 • 12. Zefektívnenie správy a riadenia univerzity s využitím moderných technológií – koordinátorka jednej aktivity, riešiteľka.
 • 13. Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania – odborník v oblasti testovania v rámci aktivity Inovovanie testovacích nástrojov zo skupiny predmetov cudzie jazyky podľa Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy pre hodnotenie úrovne vzdelávania na stupňoch vzdelávania ISCED 2 a ISCED 3.

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

 • 1. Slovenská asociácia učiteľov angličtiny SAUA/SATE 
  zakladajúca členka – 1990, 
  členka výboru ako koordinátorka pre Trnavský kraj – 1991 – 1995, 
  koordinátorka Testing SIG SAUA/SATE – 1995 – doteraz, 
  viceprezidentka asociácie 2006 – 2010, 
  prezidentka asociácie od roku 2010.
 • 2. Celonárodná komisia olympiáda v anglickom jazyku 
  vedúca sekcie anglického jazyka Slovenskej komisie olympiády v cudzích jazykoch v rokoch 1997 – 2004, 
  predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v anglickom jazyku od roku 2004 – doteraz.
 • 3. Česko­‑Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách – CASAJC 
  členka od roku 2008 do roku 2011.
 • 4. International Association of Teachers of English as a Foreign Language – IATEFL 
  členka medzinárodnej asociácie 1996 – 1998, 
  členka medzinárodnej asociácie od 2014, 
  členka TEA SIG od 2014.
 • 5. TESOL 
  členka medzinárodnej asociácie v rokoch 1998 – 2000, 
  členka medzinárodnej asociácie od roku 2012.
 • 6. Vedecká rada Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
  členka od roku 2008 do 2011, 
  členka od roku 2013.
 • 7. Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave 
  členka od roku 2007 do 2011.
 • 8. Odborová sekcia anglického jazyka pre tvorbu cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku pri ŠPÚ 
  predsedníčka v rokoch 1998 – 2000.
 • 9. Ústredná odborová komisia pre cudzie jazyky pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave 
  členka od roku 1999.
 • 10. Komisia pre akreditačnú skúšku z AJ pri MC 
  členka komisie 1996 – 2006.
 • 11. Danube Rector’s Conference 
  koordinátorka pracovnej skupiny Education od roku 2008 do 2011.
 • 12. SOKRATES – národná agentúra 
  expertka pre cudzie jazyky 2004 – 2006.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.