Skip to main content

doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

Department
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Work Assignments
  • zástupca vedúceho katedry
  • študijný po­rad­ca
  • katedrový správ­ca systému MAIS
  • katedrový správ­ca systému EZP
  • katedrový správ­ca knižnice
  • katedrový správ­ca systému Moodle
  • člen predsedníctva Akademického senátu TU
E‑mail
andrej.zavodnyaaatruni.sk
Room
533
Telephone Extension
Tutorial teaching
streda 11.10-13.00 (v tom čase aj KH študijného poradcu)

VTC Bc. USJL: označenie výstupov, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

VTC Mgr. USJL: označenie výstupov, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

VTC PhD. SJL: označenie výstupov, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5


fotografia Andrej Závodný

autorka fotografie Mgr. Barbora Likavská


Andrej Závodný na našej pedagogickej fakulte ukončil v roku 2007 vysokoškolské štúdium 2. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2. stupeň ZŠ v kombinácii predmetov slovenský jazyk a literatúra – etická výchova. Už ako študent v sprievode svojho pedagóga a súčasného kolegu J. Hladkého aktívne reprezentoval katedru na domácich či zahraničných vedeckých podujatiach a publikoval aj niekoľko odborných štúdií. Za svoju prácu počas štúdia bol niekoľkokrát ocenený, napr. 1. miesto za prácu v katedrovej súťaži Študentská vedecká konferencia, Cena dekana za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole či Pochvala dekana za vynikajúcu diplomovú prácu. V roku 2007 sa stal asistentom na katedre a v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry) úspešne vykonal rigoróznu skúšku (PaedDr.). V rokoch 2007 ‒ 2009 pôsobil ako učiteľ a vychovávateľ žiakov s poruchami správania v Školskom výberovom zariadení OZ Maják v rekreačnom zariadení Podskalie a na súkromnom gymnáziu Belušské Slatiny. V roku 2010 na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici úspešne ukončil doktorandské štúdium v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra (PhD.) a na našej katedre začal pôsobiť vo funkcii odborného asistenta, pričom začal vyučovať aj na Základnej škole v Jablonici ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy a krátko pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg slovenského jazyka na vysokej škole Danubius, spol. s r. o., v Sládkovičove.

Od roku 2012 je zástupcom vedúceho katedry a v súčasnosti pôsobí na funkčnom mieste docenta. Zaoberá sa výskumom vlastných mien, slovenskej historickej a súčasnej lexiky a gramatiky, dejín slovenského jazyka, pravopisu, teritoriálnych a sociálnych nárečí (najmä záhorské nárečie, vojenský slang). V týchto tematických oblastiach publikoval ako autor či spoluautor niekoľko vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, niekoľko desiatok štúdií či popularizačných prác a článkov (regionálne ocenenia: odborná kniha Jabuoňické všelico 1262 – 2012, v ktorej bol autorom 3 odborných štúdií, jazykovým redaktorom a zostavovateľom, získala 1. miesto v čitateľskej ankete Kniha Záhoria 2012; kolektívna odborná monografia Zohor získala 2. miesto v súťaži Kniha Záhoria 2014). Na popularizácii výskumu slovenského jazyka spolupracuje v rámci rôznych relácií aj s RTVS. Recenzoval niekoľko vedeckých monografií, zborníkov a štúdií, je pravidelným posudzovateľom projektov Vega, bol a je členom viacerých grantových tímov v pozícii vedúceho riešiteľa, zástupcu vedúceho riešiteľa či spoluriešiteľa, je členom Komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov, členom predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie, predsedom trnavskej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i., v Bratislave a zároveň aj členom Výkonného výboru SJS, členom Kalendárovej komisie pri Ministerstve kultúry SR, členom Kodifikačnej a pravopisnej komisie pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a členom redakčnej rady popularizačno-náučného časopisu Záhorie, venovaného dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria.

Záľuby: kolektívny šport (futbal, hokej, floorbal, basketbal), rybolov, literatúra, divadlo, hudba, turistika, cestovanie po filmovacích miestach