Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 3. 10. 2016, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Zoznam ekvivalentných predmetov novej a starej akreditácie

Kód predmetu 
novej akreditácie
Názov predmetu novej akreditácie Kód ekvivalentného 
predmetu starej akreditácie
Názov ekvivalentného predmetu starej akreditácie
XAJJB001 komunikačné jazykové zručnosti I MFB003 komunikácia v anglickom jazyku 1
XAJJB002 fonetika a fonológia AJ I MFB002 fonetika a fonológia AJ
XAJJB003 úvod do štúdia jazyka MFB001 úvod do štúdia AJ
XAJJB004 morfológia a syntax anglického jazyka I MFB054 morfológia AJ
XAJJB005 fonetika a fonológia AJ II    
XAJJB006 komunikačné jazykové zručnosti II MFB007 komunikácia v anglickom jazyku 2
XAJJB007 morfológia a syntax anglického jazyka II    
XAJJB008 úvod do štúdia dejín a kultúry anglicky hovoriacich krajín MFB006 úvod do štúdia britskej a americkej civilizácie
XAJJB009 morfológia a syntax anglického jazyka III MFB057 syntax AJ
XAJJB010 anglická literatúra I MFB008 + MFB055 staršia anglická literatúra + anglická literatúra 19. storočia
XAJJB011 komunikačné jazykové zručnosti III MFB056 komunikácia v anglickom jazyku 3
XAJJB012 morfológia a syntax anglického jazyka IV    
XAJJB013 americká literatúra I MFB071 americká literatúra 19. storočia
XAJJB014 komunikačné jazykové zručnosti IV MFB059 komunikácia v anglickom jazyku 4
XAJJB015 lexikológia anglického jazyka I MFB100 lexikológia AJ
XAJJB016 anglická literatúra II MFB058 anglická literatúra 20. storočia
XAJJB017 komunikačné jazykové zručnosti V    
XAJJB018 lexikológia anglického jazyka II    
XAJJB019 komunikatívna kompetencia    
XAJJB020 americká literatúra II MFB072 americká literatúra 20. storočia
XAJJB021 komunikačné jazykové zručnosti VI    
XAJJB022 angličtina pre akademické a špecifické účely I MFB035 angličtina pre akademické účely
XAJJB023 konverzácia v anglickom jazyku    
XAJJB024 angličtina pre akademické a špecifické účely II    
XAJJB025 poviedka v anglo­‑americkej literatúre    
XAJJB026 kreatívne písanie    
XAJJB027 americká angličtina MFM004 americká angličtina
XAJJB028 moderné interpretačné stratégie    
XAJJB029 úvod do štúdia literatúry MFB005 úvod do štúdia literatúry AJ
XAJJB030 interpretácia umeleckého textu    
XAJKB001 komunikačné jazykové zručnosti 1 MFB003 komunikácia v anglickom jazyku 1
XAJKB002 fonetika a fonológia AJ MFB002 fonetika a fonológia AJ
XAJKB003 úvod do štúdia jazyka MFB001 úvod do štúdia AJ
XAJKB004 komunikačné jazykové zručnosti 2 MFB007 komunikácia v anglickom jazyku 2
XAJKB005 morfológia a syntax anglického jazyka 1 MFB054 morfológia AJ
XAJKB006 úvod do štúdia dejín a kultúry anglicky hovoriacich krajín MFB006 úvod do štúdia britskej a americkej civilizácie
XAJKB007 morfológia a syntax anglického jazyka 2 MFB057 syntax AJ
XAJKB008 anglická literatúra 1 MFB008 + MFB055 staršia anglická literatúra + anglická literatúra 19. storočia
XAJKB009 komunikačné jazykové zručnosti 3 MFB056 komunikácia v anglickom jazyku 3
XAJKB010 americká literatúra 1 MFB071 americká literatúra 19. storočia
XAJKB011 komunikačné jazykové zručnosti 4 MFB059 komunikácia v anglickom jazyku 4
XAJKB012 lexikológia anglického jazyka MFB100 lexikológia AJ
XAJKB013 anglická literatúra 2 MFB058 anglická literatúra 20. storočia
XAJKB014 komunikatívna kompetencia    
XAJKB015 americká literatúra 2 MFB072 americká literatúra 20. storočia
XAJKB016 angličtina pre akademické a špecifické účely 1 MFB035 angličtina pre akademické účely
XAJKB017 konverzácia v anglickom jazyku    
XAJKB018 angličtina pre akademické a špecifické účely 2    
XAJKB019 poviedka v anglo­‑americkej literatúre    
XAJKB020 kreatívne písanie    
XAJKB021 americká angličtina MFM004 americká angličtina
XAJKB022 úvod do štúdia literatúry MFB005 úvod do štúdia literatúry AJ
XAJKB023 interpretácia umeleckého textu    
XBIB_SSB biológia BIB_SSB biológia
XBIB001 všeobecná biológia BIB020 všeobecná biológia 1
XBIB002 molekulová a bunková biológia BIB020 všeobecná biológia 1
XBIB003 všeobecná botanika BIB021 všeobecná biológia 2
XBIB004 všeobecná zoológia BIB021 všeobecná biológia 2
XBIB005 terénne cvičenia z biológie   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XBIB006 botanika nižších rastlín BIB006 botanika nižších rastlín
XBIB007 geológia a paleontológia BIB024 geológia a paleontológia
XBIB008 botanika vyšších rastlín BIB008 botanika vyšších rastlín
XBIB009 mineralógia a petrografia BIB025 mineralógia a petrografia
XBIB010 genetika BIB010 genetika
XBIB011 zoológia bezchordátov BIB009 zoológia bezchordátov
XBIB012 zoológia chordátov BIB031 zoológia chordátov
XBIB013 terénne cvičenia z neživej a živej prírody   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XBIB014 pestovateľské práce BIB012 pestovateľské práce
XBIB015 využitie IKT v biológii BIB016 využitie IKT v biológii
XBIB016 somatický vývin dieťaťa BIB017 somatický vývin detí a mládeže
XCHB_SSCH chémia CHB_SSBCH chémia
XCHB001 analytická chémia CHB007 analytická chémia
XCHB002 anorganická chémia 1 CHB005 anorganická chémia 1
XCHB003 biochémia 1 CHB006 organická chémia 1
XCHB004 biochémia 2 CHB010 biochémia 1
XCHB005 fyzikálna chémia CHB009 fyzikálna chémia 1
XCHB006 organická chémia CHB006 organická chémia 1
XCHB007 toxikológia a základy laboratórnej práce CHB003, CHB004 základy laboratórnej práce, toxikológia a bezpečnosť práce v chem. laboratóriu
XCHB008 všeobecná chémia CHB002 všeobecná chémia
XCHB009 fyzika pre chemikov CHB050 fyzika pre chemikov
XCHB010 jadrová chémia CHM013 jadrová chémia
XCHB011 matematika pre chemikov MIB101 matematika pre chemikov
XCHB012 mineralógia pre chemikov BIB038 mineralógia pre chemikov
XCHB013 chémia pre biológov CHB001 chémia pre biológov
XMFB_SNJ1 anglický jazyk a literatúra MFB_SSAJ1 anglický jazyk a literatúra
XMFB_SSAJ1 anglický jazyk a literatúra MFB_SSAJ1 anglický jazyk a literatúra
XMIB_SSI informatika CVB_SSI1 informatika
XMIB_SSM matematika MIB_SSBM matematika
XMIB001 algebra 1 MIB012 algebra 1
XMIB002 algebra 2 MIB013 algebra 2
XMIB003 diskrétna matematika MIB003 diskrétna matematika
XMIB004 elementárna teória čísel MIB021 elementárna teória čísel
XMIB005 geometria 1 MIB014 geometria 1
XMIB006 geometria 2 MIB015 geometria 2
XMIB007 matematická analýza 1 MIB016 matematická analýza 1
XMIB008 matematická analýza 2 MIB017 matematická analýza 2
XMIB009 metódy riešenia matematických úloh MIB025 metódy riešenia matematických úloh
XMIB010 numerická matematika 1 MIB023 numerická matematika 1
XMIB011 úvod do štúdia algebry MIB006 elementárna matematika 1
XMIB012 úvod do štúdia geometrie MIB008, MIB009, MIB010 elementárna matematika 3, elementárna matematika 4, elementárna matematika 5
XMIB013 úvod do štúdia matematickej analýzy MIB007 elementárna matematika 2
XMIB014 základy logiky, kombinatoriky, pravdepodobnosti MIB011 elementárna matematika 6
XMIB015 základy štatistického spracovania údajov MIB005 základy štatistického spracovania údajov
XMIB016 dejiny matematiky MIM014 dejiny matematiky
XMIB017 finančná a poistná matematika MIB040 finančná a poistná matematika
XMIB018 informačné technológie pre učiteľov matematiky MIB028 informačné technológie pre učiteľov matematiky
XMIB019 kombinatorika a pravdepodobnosť MIB022 základy kombinatoriky
XMIB020 metódy riešenia úloh MO 1 MIB026 metódy riešenia úloh MO 1
XMIB021 metódy riešenia úloh MO 2 MIM041 metódy riešenia úloh MO 2
XMIB085 projekt využitia IKT vo vzdelávaní CVB022 iKT vo vzdelávaní 1
XMIB101 algoritmy a programovanie 1 CVB002 programovanie a algoritmy 1
XMIB102 algoritmy a programovanie 2 CVB003 programovanie a algoritmy 2
XMIB103 databázové systémy 1 CVB_050 databázové systémy 1
XMIB104 detské programovacie prostredie tento predmet nemal svoj ekvivalent
XMIB105 matematika pre informatikov MIB002 matematika pre informatikov
XMIB106 objektovo orientované programovanie 1 tento predmet nemal svoj ekvivalent
XMIB107 objektovo orientované programovanie 2 tento predmet nemal svoj ekvivalent
XMIB108 operačné systémy CVB004 operačné systémy a počítačová architektúra
XMIB109 počítačová architektúra a počítačové siete CVB004, CVB006 operačné systémy a počítačová architektúra, počítačové siete
XMIB110 počítačový hardvér tento predmet nemal svoj ekvivalent
XMIB111 tvorba multimediálnej aplikácie tento predmet nemal svoj ekvivalent
XMIB112 tvorba webových aplikácií tento predmet nemal svoj ekvivalent
XMIB113 úvod do štúdia informatiky CVB001 úvod do štúdia informatiky
XMIB114 dejiny informatiky a IKT tento predmet nemal svoj ekvivalent
XMIB115 grafické editory tento predmet nemal svoj ekvivalent
XMIB116 multimédia a internet CVB008 multimédiá a internet
XMIB117 odborná terminológia tento predmet nemal svoj ekvivalent
XMIB118 pedagogický softvér tento predmet nemal svoj ekvivalent
XMIB119 programovanie databázových aplikácií tento predmet nemal svoj ekvivalent
XMIB120 správa IKT prostriedkov na školách CVB015 správa IKT prostriedkov na školách
XMIB121 tvorba elektronických vzdelávacích materiálov CVB017 tvorba elektronických vzdelávacích materiálov
XMIB122 tvorba prezentácií CVB_051 tvorba prezentácií
XMIB123 matematika pre prírodné vedy MIB001 matematika pre prírodné vedy
XMIB130 diskrétna matematika MIB003 diskrétna matematika
XMIB222 iKT vo vzdelávaní CVB022 iKT vo vzdelávaní 1
XMIB229 manipulačná geometria MIB030 manipulačná geometria
XMIB297 počiatočné matematické vzdelávanie MIB029 rozvoj počiatočných matematických predstáv
XMIB298 kombinatorika a práca s údajmi tento predmet nemal svoj ekvivalent
XNJB_SSNJL nemecký jazyk a literatúra MFB_SSNJ1 nemecký jazyk a literatúra
XNJB001 dejiny nemeckej literatúry MFB037 nemecká literatúra 18. a 19. storočia
XNJB002 dynamika slovnej zásoby MFM065 dynamika slovnej zásoby NJ
XNJB003 fonetika a fonológia NJ MFB025 fonetika a fonológia NJ
XNJB004 interpretácia umeleckého textu   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XNJB005 komunikácia v nemeckom jazyku 1 MFB026 komunikácia v nemeckom jazyku 1
XNJB006 komunikácia v nemeckom jazyku 2 MFB030 komunikácia v nemeckom jazyku 2
XNJB007 komunikácia v nemeckom jazyku 3 MFB066 komunikácia v nemeckom jazyku 3
XNJB008 komunikácia v nemeckom jazyku 4 MFB069 komunikácia v nemeckom jazyku 4
XNJB009 komunikácia v nemeckom jazyku 5   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XNJB010 komunikácia v nemeckom jazyku 6   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XNJB011 lexikológia a frazeológia nemeckého jazyka MFB038 MFB 070 lexikológia NJ, frazeológia NJ
XNJB012 morfológia a syntax nemeckého jazyka MFB065, MFB 068 morfológia NJ, syntax NJ
XNJB013 reálie germanofónnych krajín MFM050, MFM060 reálie Nemecka, reálie Rakúska a Švajčiarska
XNJB014 úvod do dejín a kultúry germanofónnych krajín MFB029 úvod do dejín a kultúry germanofónnych krajín
XNJB015 úvod do štúdia nemeckého jazyka MFB024 úvod do štúdia nemeckého jazyka
XNJB016 úvod do štúdia nemeckej literatúry MFB028 úvod do štúdia literatúry NJ
XNJB017 základy nemeckej ortografie MFB067 základy nemeckej ortografie
XNJB018 akademické písanie NJ   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XNJB019 čítanie literárnych textov 1   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XNJB020 čítanie literárnych textov 2   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XNJB021 Goetheho Faust   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XNJB022 gramatický proseminár   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XNJB023 kapitoly z dejín germanofónnych krajín MFB029 úvod do dejín a kultúry germanofónnych krajín
XPEB_SSMPVV metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy PEB_SSMPVV metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy
XPEB_SSPEP predškolská a elementárna pedagogika PEB_SSPEP predškolská a elementárna pedagogika
XPEB_ŠSVRDRS vzdelávanie a rozvojová spolupráca   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPEB_ŠSZARS zdravotníctvo a rozvojová spolupráca   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPEB001 sociológia detstva PEB001 sociológia detstva a mládeže
XPEB002 súvislá prax MK1   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPEB003 súvislá prax MK2   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPEB004 programy výchovy v ŠKD PEB004 programy výchovy v ŠKD
XPEB006 telesná a zdravotná výchova PEB005, PEB006, PEB007 fyziológia telesných cvičení, predškolská telesná a zdravotná výchova, rekreológia a záujmová telesná výchova
XPEB008 raná jazyková gramotnosť PEB008 jazyková gramotnosť v predškolskom veku
XPEB009 prírodovedné a technické vzdelávanie PEB009 prírodovedné a sociálne štúdie v predškolskom vzdelávaní
XPEB012 súvislá pedagogická prax MŠ1 PEB003 didaktika materskej školy
XPEB014 základná gymnastika PEB014 základná gymnastika
XPEB017 hudba a hudobná výchova PEB010, PEB011, PEB017 hry s hudobným materiálom, hudobná komunikácia, základy hudobnej teórie
XPEB019 inklúzia vo výchove a vzdelávaní PŠB017 psychológia detí s postihnutím
XPEB020 vokálne a inštrumentálne činnosti PEB018 ľahko ovládateľné hudobné nástroje
XPEB021 súvislá pedagogická prax MŠ2 PEB012 semestrálny projekt A (80 hodín súvislej praxe)
XPEB022 prírodovedná propedeutika BIB030 vybrané kapitoly z biológie
XPEB027 akademické písanie PEB027 akademické písanie
XPEB038 voľnočasová výchova a vzdelávanie PEB038 pedagogika voľného času 1
XPEB039 psychický vývin dieťaťa PŠB020 základy vývinovej psychológie
XPEB040 sociálna psychológia PŠB022 základy sociálnej psychológie
XPEB041 pedagogicko­‑psychologická diagnostika PŠB024, PEB045 psychológia výchovy, sociálna patológia
XPEB062 etika v učiteľskej profesii PEB062 profesijná etika
XPEB063 komparatívna pedagogika   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPEB064 pediatria   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPEB065 školská politika a administratíva   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPEB066 sociálne a regionálne štúdie   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPEB067 teória predškolského vzdelávania PEB003 didaktika materskej školy
XPŠB_ŠSEAP etika a aplikovaná etika PŠB_SSBEV etika a aplikovaná etika
XPŠB_ŠSMSVČ metodika sociálnej a výchovnej činnosti PŠB_SSB740 metodika sociálnej a výchovnej činnosti
XPŠB_ŠSTZ teoretické základy sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva PŠB_SSB730 teoretické základy sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva
XPŠB_ŠSTZVV teoretické základy výchovy a vzdelávania PŠB700 teoretické základy výchovy a vzdelávania
XPŠB001 aplikovaná sociálna psychológia PŠB022 základy sociálnej psychológie
XPŠB002 dejiny výchovy a vzdelávania 1 PŠB094 dejiny výchovy a vzdelávania 1
XPŠB003 dejiny výchovy a vzdelávania 2 PŠB095 dejiny výchovy a vzdelávania 2
XPŠB004 etika PŠB004 etika
XPŠB005 filozofia výchovy PŠB009 filozofia výchovy
XPŠB006 filozofická antropológia PŠB002 filozofická antropológia 1
XPŠB007 filozofická propedeutika PŠB001 základy filozofie
XPŠB008 kultúrna a sociálna antropológia PŠB031 kultúrna antropológia
XPŠB009 metodika výchovnej činnosti 1 PŠM050 metodika výchovnej činnosti
XPŠB010 metodologický seminár k záverečnej práci   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPŠB011 metódy sociálnej pedagogiky 1 PŠB096 metódy sociálnej pedagogiky 1
XPŠB012 pedagogická komunikácia PŠB042 pedagogická a sociálna komunikácia
XPŠB013 pedagogická propedeutika PŠB027 úvod do pedagogiky
XPŠB014 pedagogická psychológia a psychológia výchovy PŠB024 psychológia výchovy 1
XPŠB015 pedagogika voľného času 1 PŠB018 pedagogika voľného času 1
XPŠB016 poruchy psychického vývinu v detstve PŠB103 poruchy detského vývinu
XPŠB017 priebežná prax 1 PŠB036 priebežná prax 1
XPŠB018 priebežná prax 2 PŠB041 priebežná prax 2
XPŠB019 projektovanie sociálno­‑pedagogickej činnosti   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPŠB021 prosociálna výchova PŠB025 prosociálna výchova
XPŠB023 psychológia sociomorálneho vývinu PŠM048 psychológia výchovy 2
XPŠB024 psychologická propedeutika PŠB019 psychologická propedeutika
XPŠB025 sociálna patológia a prevencia 1 PŠB099 sociálna patológia a prevencia
XPŠB026 sociálna pedagogika 1 PŠB033 sociálna pedagogika 1
XPŠB027 sociálna práca PŠB010 sociálna práca
XPŠB028 sociálno­‑psychologický výcvik PŠB043 sociálno­‑psychologický výcvik
XPŠB029 sociálny manažment 1 PŠB039 sociálny manažment
XPŠB030 sociálny manažment 2   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPŠB032 súvislá sociálno­‑pedagogická prax   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPŠB033 špeciálna pedagogika PŠB034 úvod do špeciálnej pedagogiky
XPŠB034 teória výchovy PŠB028 teória výchovy
XPŠB035 úvod do štúdia a akademické písanie PŠB026 úvod do štúdia
XPŠB036 všeobecná didaktika   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPŠB037 výchova detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPŠB038 základy pracovného práva a sociálneho zabezpečenia PŠB040 základy pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
XPŠB039 základy vývinovej psychológie PŠB020 základy vývinovej psychológie
XPŠB040 hry s hudobným materiálom PEB010 hry s hudobným materiálom
XPŠB041 hudobná komunikácia PEB011 hudobná komunikácia
XPŠB042 matrimoniológia PŠM044 matrimoniológia
XPŠB043 tvorivá dramatika PEB016 tvorivá dramatika 1
XPŠB044 aplikovaná etika 1 PŠB006 aplikovaná etika 1
XPŠB045 aplikovaná etika 2 PŠB008 aplikovaná etika 2
XPŠB046 dejiny etických teórií PŠB003 dejiny etických teórií
XPŠB047 prosociálny projekt 1   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPŠB048 sociálna etika PŠB005 filozofická antropológia 2
XPŠB049 teoretické základy etickej výchovy 1 PŠB011 teoretické základy etickej výchovy 1
XPŠB050 teoretické základy etickej výchovy 2 PŠB012 teoretické základy etickej výchovy 2
XPŠB051 teória a prax etickej výchovy 1   tento predmet nemal svoj ekvivalent (v Bc.)
XPŠB053 súčasné trendy etického myslenia   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPŠB085 dejiny inštitucionálneho vzdelávania   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPŠB086 priebežná prax PŠB049 semestrálny projekt C
XPŠB088 školská politika   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XPŠB089 teória vzdelávania a didaktika PŠB101 teória výchovy a vzdelávania
XPŠB090 záverečná práca s obhajobou PŠB021 záverečná práca s obhajobou
XSJB_SSSJ slovenský jazyk a literatúra SJB_SSSJ1 slovenský jazyk a literatúra
XSJB001 dejiny spisovnej slovenčiny SJB023 dejiny spisovnej slovenčiny
XSJB002 fonetika a fonológia SJB013 fonetika a fonológia
XSJB003 frazeológia a lexikografia   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XSJB004 interpretácia umeleckého textu SJB014 interpretácia umeleckého textu
XSJB005 štylistika SJB005 štylistika slovenského jazyka PEP
XSJB006 literatúra pre deti a mládež SJB018 literatúra pre deti a mládež
XSJB007 slovenská literatúra 20. storočia SJB027 slovenská literatúra 20. storočia
XSJB008 slovenská literatúra národného obrodenia SJB021 slovenská literatúra národného obrodenia
XSJB009 slovenská literatúra obdobia realizmu SJB048 slovenská literatúra obdobia realizmu
XSJB010 slovenská ortografia SJB044 slovenská ortografia
XSJB011 staršia slovenská literatúra SJB017 staršia slovenská literatúra
XSJB012 súčasný slovenský spisovný jazyk (morfológia) SJB019 súčasný slovenský spisovný jazyk (morfológia)
XSJB013 súčasný slovenský spisovný jazyk (syntax) SJB022 súčasný slovenský spisovný jazyk (syntax)
XSJB014 súčasný slovenský spisovný jazyk (štylistika) SJB025 súčasný slovenský spisovný jazyk (štylistika)
XSJB015 súčasný slovenský spisovný jazyk (lexikológia) SJB016 súčasný slovenský spisovný jazyk (lexikológia)
XSJB016 svetová literatúra SJB015 svetová literatúra
XSJB017 teória literatúry SJB012 teória literatúry
XSJB018 úvod do štúdia literatúry   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XSJB019 základy jazykovedy SJB010 základy jazykovedy
XSJB020 interpretácia textov svetovej literatúry   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XSJB021 literárny zemepis SJB045 literárny zemepis a etnografia
XSJB022 pravopisné a ortoepické cvičenia SJB070 pravopisné a ortoepické cvičenia
XSJB023 ruský jazyk SJB046 ruský jazyk
XSJB050 slovenská ortografia PEP SJB050 slovenská ortografia PEP
XSJB055 jazyková kultúra SJM021 jazyková kultúra
XSJB072 literárna výchova SJB075 teória a prax literárnej výchovy PEP, SPV
XSJB073 ortoepická výchova detí   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XVUB 053 výtvarná komunikácia VUB037 výtvarná komunikácia
XVUB_223 výtvarné médiá VUB040, VUB 056 plošné výtvarné médiá, priestorové výtvarné médiá
XVUB_224 výtvarné umenie a výchova VUB037, VUB036, PEB039 výtvarná komunikácia, hry s výtvarným materiálom, didaktika umenia a estetická výchova
XVUB_SSAVU animácia výtvarného umenia VUB_SS550 animácia výtvarného umenia
XVUB_SSVU výtvarné umenie VUB_SSVV výtvarná výchova
XVUB001 analýza a interpretácia výtvarného umenia 1 VUB066 analýza a interpretácia výtvarného umenia 1
XVUB002 hry s výtvarným materiálom VUB036 hry s výtvarným materiálom
XVUB003 animácia výtvarného umenia VUB019 animácia výtvarného umenia
XVUB004 arteterapia VUB059 arteterapia
XVUB005 ateliér – grafika 1 VUB011 ateliér – grafika 1
XVUB006 ateliér – grafika 2 VUB013 ateliér – grafika 2
XVUB007 ateliér – intermediálna tvorba 1 VUB012 ateliér – intermediálna tvorba 1
XVUB008 ateliér – intermediálna tvorba 2 VUB014 ateliér – intermediálna tvorba 2
XVUB009 ateliér – kresba 1 VUB001 ateliér – kresba 1
XVUB010 ateliér – kresba 2 VUB003 ateliér – kresba 2
XVUB011 ateliér – maľba 1 VUB005 ateliér – maľba 1
XVUB012 ateliér – maľba 2 VUB008 ateliér – maľba 2
XVUB013 ateliér – sochárska tvorba 1 VUB002 ateliér – sochárska tvorba 1
XVUB014 ateliér – sochárska tvorba 2 VUB004 ateliér – sochárska tvorba 2
XVUB015 ateliér – textilná tvorba 1 VUB007 ateliér – textilná tvorba 1
XVUB016 ateliér – textilná tvorba 2 VUB010 ateliér – textilná tvorba 2
XVUB017 ateliér – fotografická tvorba VUB062 ateliér – fotografická tvorba
XVUB018 dejiny umenia 1 – pravek starovek VUB017 dejiny umenia 1 – pravek starovek
XVUB019 dejiny umenia 2 – stredovek VUB020 dejiny umenia 2 – stredovek
XVUB020 dejiny umenia 3 – renesancia, barok VUB021 dejiny umenia 3 – renesancia, barok
XVUB021 dejiny umenia 4 – 18. a 19. storočie VUB023 dejiny umenia 4 – 18. a 19. storočie
XVUB022 dejiny umenia 5 – prvá pol. 20. stor. VUB025 dejiny umenia 5 – prvá pol. 20. stor.
XVUB023 dejiny umenia 6 – druhá pol. 20. stor VUB026 dejiny umenia 6 – druhá pol. 20. stor
XVUB024 exkurzia z dejín výtvarného umenia VUB058 exkurzia z dejín výtvarného umenia
XVUB025 galerijná a muzeálna súvislá prax VUB063 galerijná a muzeálna súvislá prax
XVUB026 galerijný marketing VUB067 galerijný marketing
XVUB027 múzejná a galerijná animácia výtvarného umenia VUB022 múzejná a galerijná animácia výtvarného umenia
XVUB028 teória múzea a galérie VUB016 galerijná a muzeálna prax
XVUB029 úvod do estetiky VUB042 úvod do estetiky
XVUB030 úvod do súčasného umenia 1 VUB015 úvod do súčasného umenia 1
XVUB031 úvod do súčasného umenia 2 VUB018 úvod do súčasného umenia 2
XVUB032 ateliér – digitálne médiá VUB029 ateliér – digitálne médiá
XVUB033 ateliér – maliarska tvorba   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XVUB034 ateliér – plastické a priestorové médiá 1 VUB068 ateliér – plastické a priestorové médiá 1
XVUB035 ateliér – základy fotografie VUB006 ateliér – základy fotografie 1
XVUB036 dizajn webových stránok VUB064 dizajn webových stránok
XVUB037 grafické programy   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XVUB038 kritické písanie VUB065 kritické písanie
XVUB039 tvorba webových stránok VUB68 tvorba webových stránok
XVUB040 fotografia 1 VUB049 fotografia 1
XVUB041 grafika 1 VUB050 grafika 1
XVUB042 grafika 2 VUB053 grafika 2
XVUB043 intermediálny kurz 1 VUB054 intermediálny kurz 1
XVUB044 intermediálny kurz 2 VUB055 intermediálny kurz 2
XVUB045 kresba 1 VUB044 kresba 1
XVUB046 kresba 2 VUB046 kresba 2
XVUB047 maľba 1 VUB048 maľba 1
XVUB048 digitálne médiá   tento predmet nemal svoj ekvivalent
XVUB049 maľba 2 VUB051 maľba 2
XVUB050 modelovanie 1 VUB045 modelovanie 1
XVUB051 základný textilný kurz VUB057 základný textilný kurz
XVUB052 modelovanie 2 VUB047 modelovanie 2
YAJJM001 anglický jazyk a jeho špecifiká (súčasná podoba anglického jazyka) I MFM013 prehľad vývinu AJ
YAJJM002 interkultúrna komunikácia MFM015 interkultúrna komunikácia AJ
YAJJM003 teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry I MFM_SSA1 teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry
YAJJM004 štylistika AJ MFM006 štylistika AJ
YAJJM005 súčasná anglická a americká literatúra MFM003 + MFM007 súčasná anglická literatúra + súčasná americká literatúra
YAJJM006 teória a prax vyučovania anglického jazyka II MFM008 teória a prax vyučovania AJ a literatúry 2
YAJJM007 lingvistická analýza textu    
YAJJM008 sociolingvistika MFM010 sociolingvistika AJ
YAJJM009 kultúrne štúdie anglicky hovoriacich krajín II    
YAJJM010 anglický jazyk a jeho špecifiká (súčasná podoba anglického jazyka) II MFM001 lingvistická charakteristika angličtiny
YAJJM011 vyučovanie angličtiny v mladšom školskom veku MFM014 vyučovanie angličtiny v predškolskom a mladšom školskom veku
YAJJM012 kultúrne štúdie anglicky hovoriacich krajín I MFM012 britské a americké kultúrne štúdie
YAJJM013 literatúra pre deti a mládež MFM009 angloamerická literatúra pre deti a mládež
YAJJM014 prekladateľský seminár    
YAJJM015 integrované komunikačné zručnosti    
YAJJM016 tlmočnícky seminár    
YAJJM017 médiá v literárnej komunikácii    
YAJKM001 štylistika AJ MFM006 štylistika AJ
YAJKM002 interkultúrna komunikácia MFM015 interkultúrna komunikácia AJ
YAJKM003 teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry 1 MFM_SSA1 teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry
YAJKM004 súčasná anglická a americká literatúra MFM003 + MFM007 súčasná anglická literatúra + súčasná americká literatúra
YAJKM005 teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry 2 MFM008 teória a prax vyučovania AJ a literatúry 2
YAJKM006 lingvistická analýza textu    
YAJKM007 anglický jazyk a jeho špecifiká (súčasná podoba anglického jazyka) MFM013 + MFM 001 prehľad vývinu AJ + lingvistická charakteristika angličtiny
YAJKM008 vyučovanie angličtiny v mladšom školskom veku MFM014 vyučovanie angličtiny v predškolskom a mladšom školskom veku
YAJKM009 kultúrne štúdie anglicky hovoriacich krajín MFM012 britské a americké kultúrne štúdie
YAJKM010 literatúra pre deti a mládež MFM009 angloamerická literatúra pre deti a mládež
YAJKM011 prekladateľský seminár    
YAJKM012 integrované komunikačné zručnosti    
YBIM_SSB teória a prax vyučovania biológie BIM_SSB1 teória a prax vyučovania biológie
YBIM001 biológia a vývoj človeka BIM001 biológia a vývoj človeka
YBIM002 teória a prax vyučovania biológie 1 BIM002 teória a prax vyučovania biológie 1
YBIM003 teória a prax vyučovania biológie 2 BIM003 teória a prax vyučovania biológie 2
YBIM004 správanie živočíchov a človeka BIM006 základy etológie
YBIM005 ekológia a environmentalistika BIM021 ekológia a environmenalistika
YBIM006 entomológia BIM005 entomológia
YBIM007 ornitológia BIM004 ornitológia
YBIM008 biotechnológie BIB032, BIM020 biotechnológia, biotechnológia
YBIM009 mikrobiológia   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YCVM060 informačné technológie pre učiteľskú profesiu tento predmet nemal svoj ekvivalent
YCHM_SSTPVCH teória a prax vyučovania chémie CHM_SSMCH teória a prax vyučovania chémie
YCHM001 anorganická chémia 2 CHM043 anorganická chémia 2
YCHM002 história chémie CHM005 história chémie
YCHM003 chemická technológia CHM041 chemická technológia
YCHM004 spotrebiteľská chémia CHM011 spotrebiteľská chémia
YCHM005 technika a didaktika školských pokusov 1 CHM002 technika a didaktika školských pokusov 1
YCHM006 technika a didaktika školských pokusov 2 CHM004 technika a didaktika školských pokusov 2
YCHM007 teória a prax vyučovania chémie 1 CHM001 teória a prax vyučovania chémie 1
YCHM008 teória a prax vyučovania chémie 2 CHM003 teória a prax vyučovania chémie 2
YCHM009 teória a prax vyučovania chémie 3
  • CHM008-
integrované vyučovanie prírodovedných predmetov
YCHM010 angličtina pre učiteľov chémie CHM042 angličtina pre učiteľov chémie
YCHM011 chémia a životné prostredie CHM017 chémia a životné prostredie
YCHM012 neformálne vzdelávanie a komunikácia vedy CHM018 vedecká komunikácia
YMFM_SSAJ1 teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry
  • MFM_SSA1-
teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry
YMIM_SSI teória a prax vyučovania informatiky CVM_SSMI1 teória a prax vyučovania informatiky
YMIM_SSM teória a prax vyučovania matematiky MIM_SSM1 teória a prax vyučovania matematiky
YMIM001 algebra 3 MIM008 algebra 3
YMIM002 geometria 3 MIM030 geometria 3
YMIM003 matematická analýza 3 MIM011 matematická analýza 3
YMIM004 pravdepodobnosť a matematická štatistika MIM031 pravdepodobnosť a matematická štatistika
YMIM005 teória a prax vyučovania matematiky 1 MIM009 teória a prax vyučovania matematiky 1
YMIM006 teória a prax vyučovania matematiky 2 MIM010 teória a prax vyučovania matematiky 2
YMIM007 teoretická aritmetika MIM022 teoretická aritmetika
YMIM008 diferenciálne rovnice MIM543 vybrané kapitoly z matematickej analýzy
YMIM009 moderné technológie vo vyučovaní matematiky tento predmet nemal svoj ekvivalent
YMIM010 numerická matematika 2 MIM023 numerická matematika 2
YMIM011 teória množín MIM013 teória množín
YMIM023 informatická výchova v ZŠ tento predmet nemal svoj ekvivalent
YMIM081 základy štatistického spracovania údajov MIM006 základy štatistického spracovania údajov
YMIM101 ikonické programovanie tento predmet nemal svoj ekvivalent
YMIM102 modelovanie a simulácia systémov 1 tento predmet nemal svoj ekvivalent
YMIM103 modelovanie a simulácia systémov 2 tento predmet nemal svoj ekvivalent
YMIM104 teória a prax vyučovania informatiky 1
  • CVM_051-
teória a prax vyučovania informatiky 1
YMIM105 teória a prax vyučovania informatiky 2 CVM_052 teória a prax vyučovania informatiky 2
YMIM106 teória zložitosti algoritmov CVM009 teoretická informatika 2
YMIM107 databázové systémy 2 CVM030 databázové systémy 2
YMIM108 metódy riešenia úloh programátorských súťaží tento predmet nemal svoj ekvivalent
YMIM109 programovanie jednoduchých hier tento predmet nemal svoj ekvivalent
YMIM110 vybrané kapitoly z hardvéru a softvéru tento predmet nemal svoj ekvivalent
YMIM111 vybrané kapitoly z numerickej matematiky MIM058 numerická matematika 1
YMIM112 vybrané kapitoly z operačných systémov
  • CVM057-
vybrané kapitoly z operačných systémov
YMIM113 vybrané kapitoly z počítačových sietí CVM056 vybrané kapitoly z počítačových sietí
YMIM114 vybrané kapitoly z teoretickej informatiky
  • CVM008-
teoretická informatika 1
YMIM296 matematika v primárnom vzdelávaní 1 MIM018, MIM016 primárne matematické vzdelávanie 1. aritmetika
YMIM297 matematika v primárnom vzdelávaní 2 MIM019, MIM017 primárne matematické vzdelávanie 2. geometria
YMIM298 základy teórie grafov MIM032 elementárna teória grafov
YMIM299 celé, racionálne a reálne čísla MIM021 celé, racionálne a reálne čísla
YNJM_SSNJ teória a prax vyučovania nemeckého jazyka a literatúry
  • MFM_SSN1-
teória a prax vyučovania nemeckého jazyka a literatúry
YNJM001 autentické texty vo vyučovaní nemeckého jazyka   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YNJM002 interkultúrna komunikácia MFM056 interkultúrna komunikácia
YNJM003 lingvistická charakteristika nemeckého jazyka MFB044 komunikatívna gramatika
YNJM004 nemecká literatúra pre deti a mládež MFB062 nemecká literatúra pre deti a mládež
YNJM005 nemecké intelektuálne dejiny   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YNJM006 súčasná nemecká literatúra
  • MFM053-
súčasná nemecká literatúra
YNJM007 teória a prax vyučovania nemeckého jazyka 1 MFM051 teória a prax vyučovania NJ a literatúry 1
YNJM008 teória a prax vyučovania nemeckého jazyka 2
  • MFM052-
teória a prax vyučovania NJ a literatúry 2
YNJM009 štylistika NJ MFM063 štylistika NJ
YNJM010 kapitoly z nemeckej kinematografie   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YNJM011 literárna komparatistika
  • MFB042-
literárna komparatistika
YNJM012 vyučovanie nemeckého jazyka v mladšom školskom veku MFM062 vyučovanie NJ v predškolskom a mladšom školskom veku
YNJM013 teória a prax prekladu MFM070 teória a prax prekladu NJ
YPEM_SSEP elementárna pedagogika PEM_SSEP elementárna pedagogika
YPEM008 jazyková a literárna gramotnosť PEM010 rozvoj jazykovej gramotnosti v základnej škole
YPEM011 teória primárneho vzdelávania PEM011 teória a prax primárneho vzdelávania
YPEM014 sociológia výchovy PEM014 sociológia výchovy
YPEM015 pedagogický výskum PEM015 metodológia pedagogického výskumu
YPEM032 školská telesná a zdravotná výchova PEM032 telesná a zdravotná výchova
YPEM033 prírodovedné a technické vzdelávanie v ZŠ PEM033, PEM013 primárne prírodovedné vzdelávanie, prírodovedné praktikum
YPEM034 sociálne štúdie v primárnom vzdelávaní PEM034 sociálne štúdie v primárnom vzdelávaní
YPEM037 súvislá prax PEM037 semestrálny projekt B (80 hodín súvislej praxe)
YPEM039 školská hudobná výchova   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YPEM040 teórie výchovy a vzdelávania   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YPEM041 pedagogická a školská psychológia PŠM034 pedagogická a školská psychológia
YPEM064 filozofia pre deti   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YPEM575 pedagogika marginalizovaných komunít PEM038 psychológia problémového dieťaťa
YPPMŠSEV evaluácia vzdelávania PPMŠSEV evaluácia vzdelávania
YPPMŠSPRD pedagogika raného detstva PPMŠS PRD pedagogika raného detstva
YPPM001 evaluácia vo vzdelávaní PPM001 evaluácia vo vzdelávaní
YPPM002 vývoj a evaluácia kurikula pre rané detstvo PPM002 vývoj a evaluácia kurikula pre rané detstvo
YPPM003 kvalita vzdelávacieho prostredia v ranom detstve PPM003 kvalita vzdelávacieho prostredia v ranom detstve
YPPM004 evaluácia sociálnych a pedagogických interakcií PPM004 evaluácia sociálnych a pedagogických interakcií
YPPM005 pedagogický výskum PPM005 pedagogický výskum
YPPM006 teórie výchovy a vzdelávania PPM006 teórie výchovy a vzdelávania
YPPM007 profesijný vývin predškolského učiteľa PPM007 profesijný vývin predškolského učiteľa
YPPM008 rané detstvo v medzinárodnej legislatíve PPM008 rané detstvo v medzinárodnej legislatíve
YPPM009 sociológia výchovy PPM009 sociológia výchovy
YPPM010 kvalita inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve PPM010 kvalita inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve
YPPM011 psychológia zdravia vo vzdelávaní PPM011 psychológia zdravia vo vzdelávaní
YPPM012 inovačné programy vzdelávania v ranom detstve PPM012 inovačné programy vzdelávania v ranom detstve
YPPM013 odborná stáž PPM013 odborná stáž
YPPM014 teória primárneho vzdelávania PPM014 teória primárneho vzdelávania
YPPM015 pedagogika marginalizovaných komunít PPM015 pedagogika marginalizovaných komunít
YPPM016 poradenské služby v ranom detstve PPM016 poradenské služby v ranom detstve
YPPM017 rozvojová spolupráca v ranom detstve PPM017 rozvojová spolupráca v ranom detstve
YPŠM_ŠSSPPVČ sociálna pedagogika a pedagogika voľného času PŠM_SS1 sociálna pedagogika a pedagogika voľného času
YPŠM_ŠSTPVEV teória a prax vyučovania etickej výchovy PŠM_SSMEV teória a prax vyučovania etickej výchovy
YPŠM054 prosociálny projekt 2   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YPŠM055 religionistika 1 PŠB007 religionistika
YPŠM056 religionistika 2 PŠB014, PŠM003 medzináboženský dialóg (50%), netradičná religiozita (50%)
YPŠM057 teoretické základy etickej výchovy 3 PŠM041 teoretické základy etickej výchovy 3
YPŠM058 teoretické základy etickej výchovy 4 PŠM045 teoretické základy etickej výchovy 4
YPŠM059 teória a prax etickej výchovy 2 PŠM042 teória a prax etickej výchovy 1
YPŠM060 teória a prax etickej výchovy 3 PŠM046 teória a prax etickej výchovy 2
YPŠM061 kooperatívne učenie PŠM038 kooperatívne učenie
YPŠM062 matrimoniagogika PŠB015 matrimoniagogika
YPŠM063 mediálna výchova PŠM033 mediálna výchova
YPŠM064 finančná gramotnosť a základy podnikania   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YPŠM065 inkluzívna pedagogika 1 PŠM013 špeciálna pedagogika
YPŠM066 metodika výchovnej činnosti 2   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YPŠM067 metodológia pedagogického výskumu PŠM014 metodológia pedagogického výskumu
YPŠM068 metódy sociálnej pedagogiky 2 PŠM011 metódy sociálnej pedagogiky 2
YPŠM069 multikultúrna výchova PŠM027 multikultúrna výchova
YPŠM070 náhradná rodinná výchova PŠM049 náhradná rodinná výchova
YPŠM071 pedagogika voľného času 2 PŠM010 pedagogika voľného času 2
YPŠM072 predškolská pedagogika pre sociálnych pedagógov   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YPŠM073 priebežná prax 3 PŠM051 priebežná prax 3
YPŠM074 profesijná etika PŠM021 profesijná etika
YPŠM075 sociálna patológia a prevencia 2   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YPŠM076 sociálna pedagogika 2 PŠM009 sociálna pedagogika 2
YPŠM077 pedagogicko­‑psychologická diagnostika PŠM053 pedagogicko­‑psychologická diagnostika
YPŠM078 sociálna politika PŠM016 sociálna politika
YPŠM079 súvislá prax   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YPŠM080 výchovné poradenstvo PŠM012 výchovné poradenstvo
YPŠM081 zážitkový pobytový kurz   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YPŠM082 muzikoterapia PŠM055 muzikoterapia
YPŠM083 základy rodinného práva PŠM015 základy rodinného práva
YPŠM084 základy trestného práva PŠM023 základy trestného práva
YPŠM085 diplomová práca s obhajobou PŠM002 diplomová práca s obhajobou
YPŠM086 sociálna psychológia PŠB022 základy sociálnej psychológie
YSJM001 jazyková kultúra a jazykové sebavedomie   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YSJM002 lingvistická analýza textu SJM023 lingvistická analýza textu
YSJM003 slovenská literatúra po roku 1945 SJM005 slovenská literatúra po roku 1945
YSJM004 slovenská medzivojnová literatúra SJM002 slovenská medzivojnová literatúra
YSJM005 teória a prax vyučovania slovenského jazyka a literatúry 1 SJM001 teória a prax vyučovania slovenského jazyka a literatúry 1
YSJM006 teória a prax vyučovania slovenského jazyka a literatúry 2 SJM002 teória a prax vyučovania slovenského jazyka a literatúry 2
YSJM007 vývin slovenského jazyka a dialektológia SJM022 vývin slovenského jazyka a dialektológia
YSJM008 základy slavistiky a staroslovienčiny SJM004 základy slavistiky a staroslovienčiny
YSJM009 slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 1 SJM010 slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 2
YSJM010 slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 2 SJM009 slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 1
YSJM011 interpretácia súčasnej literatúry   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YSJM012 literárny zemepis a etnografia SJB045 literárny zemepis a etnografia
YSJM013 onomastický seminár SJM003 onomastický seminár
YSJM014 teória a prax vyučovania slovenského jazyka a literatúry SJM­‑SSSJ teória a prax vyučovania slovenského jazyka a literatúry
YSJM047 umenie a literatúra pre deti   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YVU_SSPVU teória a prax vyučovania pedagogiky výtvarného umenia VUM_SSPVU pedagogika výtvarného umenia
YVUB134 školská výtvarná výchova VUM028 umenie v primárnom vzdelávaní
YVUMSSVU teória a prax vyučovania výtvarného umenia VUM_SSVM1 teória a prax vyučovania výtvarnej výchovy a pedagogiky výtvarného umenia
YVUM001 analýza a interpretácia výtvarného umenia 2 VUM022 analýza a interpretácia výtvarného umenia 2
YVUM002 ateliér – plastické a priestorové médiá 2 VUM006 ateliér – plastické a priestorové médiá 2
YVUM003 ateliér dizajnu a architektúry VUM021 ateliér dizajnu a úžitkového umenia
YVUM004 ateliér multimédií VUM023 ateliér multimédií
YVUM005 ateliér plošných médií 1 VUM005 ateliér plošných médií 1
YVUM006 ateliér súčasných tendencií   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YVUM007 ateliér textilu a textilného dizajnu VUM017 ateliér textilu a textilného dizajnu
YVUM008 múzeum, galéria, výstava   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YVUM009 pedagogika výtvarného umenia na SŠ VUM024 pedagogika výtvarného umenia na SŠ
YVUM010 pedagogika výtvarného umenia na ZŠ VUM007 pedagogika výtvarného umenia 1
YVUM011 postmoderné a súčasné umenie VUM025 moderné a postmoderné umenie
YVUM012 technické a formálne metódy výtvarnej výchovy VUM004 pedagogika výtvarného umenia 2
YVUM013 úvod do teórií vizuality   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YVUM014 vybrané kapitoly z dejín umenia 1 VUM001 vybrané kapitoly z dejín umenia 1
YVUM015 vybrané kapitoly z dejín umenia 2 VUM016 vybrané kapitoly z dejín umenia 2
YVUM016 ateliér plošných médií 2 VUM013 ateliér plošných médií 2
YVUM017 kritické písanie v AJ VUM030 kritické písanie v AJ
YVUM018 písmo a grafický dizajn VUM009 písmo a grafický dizajn 1
YVUM019 úžitkové umenie   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YVUM021 digitálne médiá – video VUM011 digitálne médiá – video
YVUM022 dizajn a architektúra   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YVUM023 plošné médiá VUM002, VUM027 plošné médiá 1, plošné médiá 2
YVUM024 priestorové médiá VUB056 priestorové výtvarné médiá
YVUM025 súčasné tendencie   tento predmet nemal svoj ekvivalent
YVUM082 arteterapia VUM059 arteterapia