Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 22. 4. 2017, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o doplňujúcom pedagogickom štúdiu

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta oznamuje, že v akademickom roku 2017/2018 otvára doplňujúce pedagogické štúdium v zmysle zákona 390/2011 Z. z. z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.

Absolventi vysokých škôl neučiteľských odborov druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr., Ing.) získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov nadväzujúcich na obsah učebných plánov, študijných odborov a programov a profily ich absolventov. Doplňujúce pedagogické štúdium sa organizuje ako štvorsemestrálne štúdium v rozsahu najmenej 200 hodín v rámci študijných sústredení a končí záverečnými skúškami. Dokladom o úspešnom absolvovaní štúdia je vysvedčenie.

V akademickom roku 2017/2018 Pedagogická fakulta TU v Trnave otvára tieto predmetové zamerania pre absolventov 2. stupňa VŠ:

 • filozofia,
 • sociológia,
 • psychológia,
 • história,
 • klasické jazyky,
 • sociálna práca,
 • zdravotnícke a ošetrovateľské predmety,
 • dejiny a teória umenia,
 • politológia,
 • klasická archeológia,
 • slovenský jazyk a literatúra,
 • anglický jazyk a literatúra,
 • nemecký jazyk a literatúra,
 • matematika,
 • chémia,
 • biológia,
 • informatika,
 • výtvarná výchova,
 • etická výchova,
 • pedagogika (vychovávateľstvo).

Pokyny k podávaniu prihlášky

Termín podávania prihlášok: do 31. 7. 2017
Prihláška je v prílohe (pozri dole)

 

Adresa fakulty: Pedagogická fakulta TU 
Priemyselná 4 
P. O. BOX 9 
918 43 Trnava

Súčasťou prihlášky sú:

 1. životopis,
 2. úradne overená kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške,
 3. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 4. kópia rodného a sobášneho listu.

 

Poplatok za prijímacie konanie: 33 €
Spôsob platby: prevodný príkaz alebo poštová poukážka typu U
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0024 1199

 

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť doplňujúce pedagogické štúdium pre jednotlivé predmetové zamerania v prípade nízkeho záujmu zo strany uchádzačov.

Školné za jeden semester je 300 €.