Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 21. 4. 2017, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Otázky na záverečné skúšky DPŠ

Všeobecná pedagogika

 1. Kurikulum vo vzdelávaní.
 2. Sociálne nerovnosti vo vzdelávaní.
 3. Gramotnosť v kontexte sociálnych a kultúrnych zmien – pojmová analýza.
 4. Evaluácia učenia žiakov v triede.
 5. Profesijný rozvoj učiteľa a učiteľská profesia.
 6. Hodnotenie čítania a gramotnosti a jeho význam vo vzdelávaní.
 7. Štruktúra a fungovanie školského systému v SR (organizácia, správa, legislatíva).
 8. Externá evaluácia školy a školských systémov.
 9. Kultúra školy – vymedzenie, faktory, ktoré ju ovplyvňujú.

Odporúčaná Literatúra

 • Lukšík, I. a kol. 2012. Kultúra škôl a výchovných zariadení. Bratislava : UK, 2012.
 • Zápotočná, O. 2004. Kultúrna gramotnosť v sociálnopsychologických súvislostiach. Bratislava : Album, 2004.
 • Zápotočná, O. 2012. Čitateľská gramotnosť a jej rozvoj v primárnom vzdelávaní: Teoretické východiská a didaktické realizácie. Bratislava : VEDA, 2012.
 • Kaščák, O. – Pupala, B. 2012. Škola zlatých golierov. Praha : Sociologické nakladatelství (Slon).
 • Kaščák, O. 2013. Kompedium sociológie výchovy. [on­‑line]. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
 • Gavora, P. 1999. Akí sú moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava : Práca.

Didaktika

 1. Všeobecná didaktika, odborové didaktiky a špeciálne didaktiky. Základné vymedzenie pojmov, predmet, funkcie, členenie didaktiky, metodológia, miesto didaktiky v systéme pedagogických vied.
 2. Charakteristika cieľov vo vzdelávaní. Ich formulácia v dokumentoch a legislatíve. Problematika kľúčových kompetencií.
 3. Sprostredkujúci a ústretový prístup k obsahu. Štruktúra obsahu. Didaktická transformácia a rekonštrukcia obsahu.
 4. Všeobecná charakteristika kurikula. Dvojúrovňové kurikulum na Slovensku. Charakteristika kurikulárnych dokumentov.
 5. Didaktické metódy vo vyučovaní, ich zdôvodnený výber.
 6. Vyučovacie [didaktické] zásady: charakteristika vyučovacej [didaktickej] zásady. Charakteristika niektorých [vybraných] vyučovacích [didaktických] zásad.
 7. Charakteristika organizačných foriem vo vyučovaní.
 8. Evaluácia vo vyučovacom procese a jej funkcie. Metódy pedagogickej diagnostiky.
 9. Charakteristika vybraných koncepcií vo vzdelávaní.

Odporúčaná literatúra

 • Štátny vzdelávací program ISCED 2.
 • Štátny vzdelávací program ISCED 3.
 • Petlák, E. 2004. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 2004. ISBN 80­‑89018­‑64­‑5.
 • Kalhous, Z. – Obst, O. 2002. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002. ISBN 80­‑7178­‑253­‑x.
 • Škoda, J. – Doulík, P. 2011. Psychodidaktika. Praha : Grada, 2011. ISBN 978­‑80­‑247­‑3341­‑8.

Psychológia

 1. Sociálna patológia v škole: záškoláctvo, šikanovanie.
 2. Stres a jeho zvládanie v škole: konflikty, spôsoby ich riešenia, mediácia, reziliencia.
 3. Rodová socializácia: rod, pohlavie, rodová rola, rodové stereotypy, rodovo citlivá výchova.
 4. Kultúra školy, klíma triedy, skryté kurikulá.
 5. Psychologická stránka vzťahu učiteľ – žiak: charakteristika vzťahu, medzigeneračná stránka vzťahu, komunikačné zručnosti a spôsoby komunikácie učiteľ – žiak, attachment.
 6. Pozornosť dieťaťa, motivácia, motivovanie žiakov (študent/študentka si vyberie jednu vekovú kategóriu deti).
 7. Učenie: rôzne druhy a spôsoby učenia (špecifiká pre jeden zvolený vek žiakov).
 8. Myslenie detí zvoleného veku: kauzálne atribúcie, naučená bezmocnosť.
 9. Vývinové teórie: Piaget, Erikson, Vygotský, Kohlberg, Freud (stačí povedať o dvoch vybraných).
 10. Nezámerné pôsobenie učiteľa, psychologický a sociálny význam výchovy.
 11. Prístup učiteľa k minoritným deťom: socio­‑kultúrny rámec, psychologické predpoklady, hodnotenie inkluzívnosti školského prostredia.

Odporúčaná literatúra

 • Allen, K. E. – Marotz, L. R. 2008. Přehled vývoje dítěte. Praha : Portál.
 • Atkinsonová, R. L. – Atkinson, R. C. – Smith, E. E. – Bem, D. J. 1995. Psychologie. Praha : Victoria Publishing, 1995.
 • Bačová, V. 2000. Súčasné smery v psychológii. Hľadanie alternatív pozitivizmu. Prešov : FF PU, 2000.
 • Bažány, M. T. (ed.) 1996. Detstvo v generačnej štruktúre spoločnosti. Bratislava : PedF UK.
 • Čáp, J. – Mareš, J. 2007. Psychologie pro učitele. Praha : Portál.
 • Erikson, E. H. 2002. Dětství a společnost. Praha : Argo.
 • Gajdošová, E. 2015. Školská psychológia a školský psychológ v 21. storočí. Žilina : Eurokódex.
 • Harré, R. – Gillett, G. R. 2001. Diskurz a myseľ: Úvod do diskurzívnej psychológie. Bratislava : IRIS, 2001.
 • Hvozdík, J. 1986. Základy školskej psychológie. Bratislava : SPN, 1986.
 • Kosíková, V. 2011. Psychologie ve vzdelávaní a její psychodidaktické aspekty. Praha : Grada.
 • Lehenová, A. 2012. Vybrané kapitoly z pedagogickej a školskej psychológie : 1. diel. Trnava : PdF Trnavská univerzita
 • Lukšík, I. – Lemešová, M. 2013. Deti v ťažkých životných situáciách. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis.
 • Lukšík, I. (ed.) – Škoviera, A. – Pukančík, M. – Svetlíková, J. – Fülöpová, E. – Lemešová, M. – Smetanová, D. 2012. Kultúra škôl a výchovných zariadení. Bratislava : UK, 2012.
 • Lukšík, I. – Uhrová, V. 1999. Niektoré aspekty utvárania sociálnej identity detí. In Reflexie súčasnej psychológie na Slovensku. Zborník príspevkov IX. zjazdu slovenských psychológov, Trenčín, 30. 6. – 2. 7. Bratislava : Stimul, 1999, 98 – 102.
 • Lukšík, I. – Zápotočná, O. 2010. Kultúra školy a občianska participácia. In Plichtová, J. (ed.) Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku : teória a realita. Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2010, s. 333–356.
 • Mareš, J. 2013. Pedagogicka psychologie. Praha : Portál.
 • Masaryk, R. 2010. Medzi človekom a ľuďmi. Kapitoly zo sociálnej psychológie. Bratislava : Iris
 • Piaget, J. – Inhelder, B. 1993. Psychológia dieťaťa. Bratislava : Sofa.
 • Škoviera, A. 2004. Slávnosti, rituály, tradície a výchova. Bratislava : MPCMB.
 • Štech, S. – Zapletalová, J. 2013. Úvod do školní psychologie. Praha : Portál.
 • Vágnerová, M. 2000. Vývojová psychológie. Praha : Portál, 2000
 • Valihorová, M. – Gajdošová, E. 2011a. Školská psychológia ako aplikovaná psychologická disciplína.
 • Valihorová, M. – Gajdošová, E. 2011b. Školský psychológ na Slovensku.
 • Veselský, M. 2004. Pedagogická psychológia I. Bratislava : Vydavateľstvo UK.
 • Veselský, M. 2005. Pedagogická psychológia II. Bratislava : Vydavateľstvo UK.
 • Vybíral, Z. 2006. Psychologie jinak. Současná kritická psychologie. Praha : Academia, 2006.
 • Vygotský, L. S. 1976. Myšlení a řeč. Praha : SPN, 1976.
 • Zápotočná, O. – Lukšík, I. 2010. Modely občianskeho vzdelávania a ich podiel na formovaní aktívneho demokratického občianstva. In Plichtová, J. (ed.). Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku : teória a realita. Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2010, s. 313–332.
 • Záskaliczky, P. 2010. Filozofické perspektívy inkluzívnej pedagogiky v 21. storočí. In Lechta, V. (ed.). Transdiciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Bratislava : EMITplus, 2010. ISBN 978­‑80­‑970623­‑2­‑3.