© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 25. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 3. 2017, tento rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Odovzdávanie záverečných prác a prihlasovanie sa na obhajobu záverečnej práce a štátne záverečné skúšky

Milí študenti končiacich ročníkov dennej a externej formy Bc. a Mgr. štúdia,

oznamujeme Vám, že v akademickom roku 2016/2017 sa bakalárske a diplomové práce budú odovzdávať podľa schváleného harmonogramu na príslušné sekretariáty katedier, ktoré garantovali vypracovávanie práce.

Študenti Bc. štúdia PEP a Mgr. štúdia UPV v dennej a externej forme budú práce odovzdávať na sekretariát dekana PdF TU v Trnave 2. poschodie č. d. 322.

12. 4. 2017

Magisterské štúdium – denná aj externá forma odovzdať:

  • 1 ks vytlačenej diplomovej práce zviazanej min. hrebeňovou väzbou,
  • 2 ks euroobal s CD s nahratou konečnou verziou práce s označením názvu a mena študenta v tenkom priesvitnom obale,
  • 2 ks podpísaný analytický list,
  • 1 ks podpísaná licenčná zmluva,
  • 1 ks test originality.
21. 4. 2017

Bakalárske štúdium – denná aj externá forma odovzdať

  • 1 ks vytlačenej bakalárskej práce zviazanej min. hrebeňovou väzbou,
  • 2 ks euroobal s CD s nahratou konečnou verziou práce s označením názvu a mena študenta v tenkom priesvitnom obale,
  • 2 ks podpísaný analytický list,
  • 1 ks podpísaná licenčná zmluva,
  • 1 ks test originality.

Upozorňujeme, že kontrola originality práce môže trvať až tri dni, preto odporúčame, aby ste práce do systému EZP nahrali v dostatočnom predstihu.

Prihlášky na obhajobu diplomovej, resp. bakalárskej práce a prihlášky na štátne skúšky sa odovzdávajú na študijné oddelenie 2. poschodie PdF TU v Trnave.

Mgr. štúdium do 12. 4. 2017
denné a externé Mgr. Krajčovičová, č. d. 331b
SPV – denné p. Chovancová, č. d. 330
Bc. štúdium do 21. 4. 2017
SPV a PEP denné, AVU p. Vyskočová, č. d. 331b
SPV a PEP externé Mgr. Šantavá, č. d. 331b
kombinácie Aj – Ch, Aj – I, Aj – Vu, Aj – Nj Mgr. Šantavá
ostatné kombinácie Ing. Cepková, č. d. 330