Skip to main content

Rigorózne pokračovanie (PaedDr.)

Všeobecné informácie o rigoróznom konaní sú zverejnené na fakultnej stránke: Uchádzač » Rigorózne konanie.

Predsedníčkou komisie na rigorózne skúšky programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry je prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Študijnou poradkyňou pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov je Mgr. Petra Hitková, PhD.

Témy prác

Rámcové témy rigoróznych prác

 1. Inovatívne prístupy k vyučovaniu anglického jazyka a literatúry.
 2. Počiatočné osvojovanie si anglického jazyka v predškolskom vzdelávaní.
 3. Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka a literatúry na primárnom stupni vzdelávania.
 4. Efektívne zapojenie digitálnych technológií do vyučovania anglického jazyka a literatúry.
 5. Vyučovanie anglického jazyka a literatúry u žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami.
 6. Uplatňovanie metodiky CLIL v mainstreamovom vzdelávaní.
 7. Vyučovanie anglického jazyka a literatúry v prostredí bilingválnych škôl.
 8. Rozvoj kultúrneho povedomia a interkultúrnej kompetencie na vyučovaní anglického jazyka a literatúry.
 9. Rozvoj prekladateľských zručností v komunikatívnom vyučovaní anglického jazyka a literatúry.
 10. Humanistické prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov.
 11. Úloha gramatiky v komunikatívnom vyučovaní cudzích jazykov.
 12. Rozvoj kľúčových kompetencií vo vyučovaní anglického jazyka.
 13. Didaktické využitie moderných slov z angličtiny v jednotlivých štýloch verejného styku v súčasnom spisovnom jazyku.
 14. The Development of Reading Literacy in CLIL lessons.
 15. Scaffolding Reading (or Academic Language) in CLIL Lessons.
 16. Formative Assessment and Its Impact on Students’ Progress in Gaining Communication Competence (one of the sub­‑competences to be chosen).
 17. Using Role­‑Plays and Situational Dialogues in English Language Teaching.
 18. Using Indirect Teaching Methods in English Language Teaching.
Okruhy otázok

Tematické okruhy skúšobných otázok na rigoróznu skúšku

 

        Študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov
Študijný program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Študijná poradkyňa a koordinátor: doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.

 

 1. Teaching and learning English as a foreign language (TEFL) in Slovakia – its contemporary organisation and basic pedagogical documents.
 2. Modern theories of foreign language learning as reflected in contemporary TEFL pedagogy.
 3. New TEFL approaches, methods, and techniques (content­‑based instruction, task­‑based instruction, text­‑based instruction, competency­‑based instruction, CLIL, CALL, etc.).
 4. New roles of TEFL teachers as education and language professionals.
 5. Learning languages and TEFL learners in the perspective of the latest research (sociolinguistics, neurolinguistics, psycholinguistics, etc.).
 6. Contemporary trends in teaching English to very young and young learners.
 7. TEFL to learners with special educational needs – challenges and solutions.
 8. TEFL vs. bilingual education in Slovakia and abroad.
 9. New trends in TEFL classroom management (incl. incorporating ICT and alternative teaching materials).
 10. Literature in TEFL – teaching literature and using literature to teach language – new challenges and solutions.
 11. Developing learners’ intercultural competences via TEFL – objective, approaches, methods, techniques. Contemporary research in TEFL – objectives, platforms and top topics.
 12. TEFL teachers as researchers – action research.

 

Recommended literature

 • Ball, P., Kelly, K. & Clegg, J. (2016). Putting CLIL into Practice. OUP.
 • Bérešová, J. 2006. Komunikatívne testovanie cudzích jazykov v súlade s požiadavkami Rady Európy. Trnava : TU.
 • Bérešová, J. 2008. Test vo výučbe anglického jazyka. Bratislava : MPC.
 • Bérešová, J. 2013. English language teaching in Pre­‑service and In­‑service Teacher Training. Trnava : TU.
 • Daloiso, M. (2017). Supporting Learners with Dyslexia in the ELT Classroom. OUP.
 • Hanušová, S. et al. (2009). Research in English Language Teacher Education. Brno : MU.
 • Hedge, T. (2008). Teaching and Learning in the Language Classroom. OUP.
 • Janíková, V. et al. (2011). Výuka cizích jazyků. Praha : Grada.
 • Janíková, V. et al. (2011). Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. Brno : MU.
 • Lojová, G. & Straková, Z. (2012). Teoretické východiská vyučovania angličtiny v primárnom vzdelávaní. Bratislava : UK.
 • Lojová, G. (2014). Individuálne osobitosti pri učení sa cudzích jazykov I. Bratislava : UK.
 • Lojová, G. (2015). Deklaratívne a procedurálne vedomosti vo výučbe anglického jazyka. Bratislava : UK.
 • Mehisto, P. (2012). Excellence in Bilingual Education : A Guide for School Principals. Cambridge : CUP.
 • Pinter, A. (2005). Teaching Young Language Learners. OUP.
 • Pokrivčáková, S. et al. (2012). Research in Foreign Language Education. Brno : MSD.
 • Pokrivčáková, S. et al. (2015). Teaching Foreign Languages to Learners with Special Educational Needs : e‑textbook for foreign language teachers. Nitra : UKF.
 • Pokrivčáková, S. et al. (2015). CLIL in Foreign Language Education : e‑textbook for foreign language teachers. Nitra : UKF.
 • Pokrivčáková, S. et al. (2014). CALL and Foreign Language Education : e‑textbook for foreign language teachers. Nitra : UKF.
 • Sell, J. P. A. (2005). Why teach literature in the foreign language classroom? Encuentro, 15, 86–93.
 • Showalter, E. (2002). Teaching Literature. Oxford : Blackwell.
 • Slattery, M. & Willis, J. (2013). English for Primary Teachers. OUP.
 • Straková, Z. (2011). Teaching English at Primary Level : From Principles to Practice. Prešov : PU.
 • Straková, Z. & Cimermanová, I. (eds.). Učiteľ cudzieho jazyka v kontexte primárneho vzdelávania. Prešov : PU.
 • Walker, A. & White, G. (2015). Technology Enhanced Language Learning : Connecting theory and practice. OUP.