Skip to main content

Rigorózne pokračovanie (PaedDr.)

Všeobecné informácie o rigoróznom konaní sú zverejnené na fakultnej stránke: Uchádzač » Rigorózne konanie.

Predsedníčkou komisie na rigorózne skúšky programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry je prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Koordinátorkou rigoróznych konaní v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy (PaedDr.) je Mgr. Petra Hitková, PhD.

Témy prác

Tému rigoróznej témy si môže formulovať rigorozant samostatne na základe vlastných profesijných potrieb a osobných preferencií. Vzhľadom na vzdelávacie a výskumné aktivity pracoviska však odporúčame, aby sa rigorozant pohyboval v intenciách nižšie uvedených rámcových tém.

Dôležité je, aby téma bola adresná (nie príliš široká), zahŕňala výskumný problém a poskytovala priestor na samostatný výskum rigorozanta, čo je hlavnou podmienkou úspešnej obhajoby rigoróznej práce. 

Rigorózna práca musí byť napísaná v anglickom jazyku na komunikačnej úrovni min. C1 a pri dodržaní pravidiel akademického diskurzu a etického kódexu výskumníka.

Rámcové témy rigoróznych prác

 1. Inovatívne prístupy k vyučovaniu anglického jazyka a literatúry.
 2. Počiatočné osvojovanie si anglického jazyka v predškolskom vzdelávaní.
 3. Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka a literatúry na primárnom stupni vzdelávania.
 4. Efektívne zapojenie digitálnych a inteligentných technológií do vyučovania anglického jazyka a literatúry.
 5. Vyučovanie anglického jazyka a literatúry u žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami.
 6. Uplatňovanie metodiky CLIL v mainstreamovom vzdelávaní.
 7. Vyučovanie anglického jazyka a literatúry v prostredí bilingválnych škôl.
 8. Rozvoj kultúrneho povedomia a interkultúrnej kompetencie na vyučovaní anglického jazyka a literatúry.
 9. Postavenie a rozvoj prekladateľských zručností v komunikatívnom vyučovaní anglického jazyka a literatúry.
 10. Humanistické prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov.
 11. Úloha gramatiky v komunikatívnom vyučovaní cudzích jazykov.
 12. Rozvoj kľúčových kompetencií aglobálnych zručností žiakov vo vyučovaní anglického jazyka
Okruhy otázok

Tematické okruhy skúšobných otázok na rigoróznu skúšku

 

        Študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov
Študijný program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Študijná poradkyňa a koordinátor: Mgr. Petra Hitková, PhD.

Rigorózna skúška prebieha formou kolokviálnej diskusie na dve zvolené témy (študent si otázky ťahá). Diskusia je pritom smerovaná aj na zameranie rigoróznej práce a jej výsledky v kontexte zvolených otázok. 

 1. Teaching and learning English as a foreign language (TEFL) in Slovakia – its contemporary organisation and basic pedagogical documents (national curriculum).
 2. Modern (psychological) theories of foreign language learning as reflected in contemporary TEFL pedagogy.
 3. Modern TEFL approaches, methods, and techniques (content­‑based instruction, task­‑based instruction, text­‑based instruction, competency­‑based instruction, CLIL, CALL, etc.).
 4. New roles of TEFL teachers as education and language professionals.
 5. Learning languages and TEFL learners from the perspective of the latest research (sociolinguistics, neurolinguistics, psycholinguistics, etc.).
 6. Contemporary trends in teaching English to very young and young learners.
 7. TEFL to learners with special educational needs – challenges and solutions.
 8. TEFL vs. bilingual education in Slovakia and abroad.
 9. New trends in TEFL classroom management (incl. incorporating ICT and alternative teaching materials).
 10. Literature in TEFL – teaching literature and using literature to teach language – new challenges and solutions.
 11. Developing learners’ intercultural competences via TEFL – objective, approaches, methods, techniques. Contemporary research in TEFL – objectives, platforms and top topics.
 12. TEFL teachers as researchers. Research methods in TEFL classroom. Implications of research for TEFL. Research conducted by EFL teachers and professionalization of their job.

 

Recommended literature

 • Ball, P., Kelly, K. & Clegg, J. (2016). Putting CLIL into Practice. OUP.
 • Bérešová, J. 2006. Komunikatívne testovanie cudzích jazykov v súlade s požiadavkami Rady Európy. Trnava : TU.
 • Bérešová, J. 2008. Test vo výučbe anglického jazyka. Bratislava : MPC.
 • Bérešová, J. 2013. English language teaching in Pre­‑service and In­‑service Teacher Training. Trnava : TU.
 • Daloiso, M. (2017). Supporting Learners with Dyslexia in the ELT Classroom. OUP.
 • Hanušová, S. et al. (2009). Research in English Language Teacher Education. Brno : MU.
 • Hedge, T. (2008). Teaching and Learning in the Language Classroom. OUP.
 • Janíková, V. et al. (2011). Výuka cizích jazyků. Praha : Grada.
 • Janíková, V. et al. (2011). Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. Brno : MU.
 • Lojová, G. & Straková, Z. (2012). Teoretické východiská vyučovania angličtiny v primárnom vzdelávaní. Bratislava : UK.
 • Lojová, G. (2014). Individuálne osobitosti pri učení sa cudzích jazykov I. Bratislava : UK.
 • Lojová, G. (2015). Deklaratívne a procedurálne vedomosti vo výučbe anglického jazyka. Bratislava : UK.
 • Mehisto, P. (2012). Excellence in Bilingual Education : A Guide for School Principals. Cambridge : CUP.
 • Pinter, A. (2005). Teaching Young Language Learners. OUP.
 • Pokrivčáková, S. et al. (2012). Research in Foreign Language Education. Brno : MSD.
 • Pokrivčáková, S. et al. (2015). Teaching Foreign Languages to Learners with Special Educational Needs : e‑textbook for foreign language teachers. Nitra : UKF.
 • Pokrivčáková, S. et al. (2015). CLIL in Foreign Language Education : e‑textbook for foreign language teachers. Nitra : UKF.
 • Pokrivčáková, S. et al. (2014). CALL and Foreign Language Education : e‑textbook for foreign language teachers. Nitra : UKF.
 • Sell, J. P. A. (2005). Why teach literature in the foreign language classroom? Encuentro, 15, 86–93.
 • Showalter, E. (2002). Teaching Literature. Oxford : Blackwell.
 • Slattery, M. & Willis, J. (2013). English for Primary Teachers. OUP.
 • Straková, Z. (2011). Teaching English at Primary Level : From Principles to Practice. Prešov : PU.
 • Straková, Z. & Cimermanová, I. (eds.). Učiteľ cudzieho jazyka v kontexte primárneho vzdelávania. Prešov : PU.
 • Walker, A. & White, G. (2015). Technology Enhanced Language Learning : Connecting theory and practice. OUP.