Skip to main content

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

kristina_zoldosova
Department
Katedra školskej pedagogiky
E‑mail
kristina.zoldosovaaaatruni.sk
Room
615
Telephone Extension
Tutorial teaching
piatok: 7:30 – 9:30

 

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy v kombinácii prírodopis – chémia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V dizertačnej práci sa venovala výskumu motivácie žiakov k prírodovednému vzdelávaniu prostredníctvom kontextového vzdelávania v teréne. Od roku 2003 začala spolupracovať na príprave budúcich učiteľov pre nižšie stupne vzdelávania, pričom na oblasť predprimárneho a primárneho prírodovedného vzdelávania začala orientovať aj svoju projektovú, výskumnú a publikačnú činnosť. Rovnako tak habilitačnú prácu zamerala na problematiku rozvoja učiteľovej individuálnej koncepcie vzdelávania v zmysle snahy implementovať požiadavky spoločnosti na zmenu prístupu k základnému prírodovednému vzdelávaniu (Analýza procesu inovácie primárneho prírodovedného vzdelávania). 


V súčasnosti sa venuje problematike rozvoja prírodovednej gramotnosti v materských školách a na prvom stupni ZŠ s osobitným dôrazom na rozvoj spôsobilostí vedeckej práce a rozvoj predstavy o povahe vedy a vedeckého skúmania. Je členkou tímu tvorcov národného kurikula pre predprimárne a primárne prírodovedné vzdelávanie a aktívne sa venuje tvorbe učebníc pre prírodovedné vzdelávanie. 


Predmety:
•    Prírodovedné a technické vzdelávanie (PEP
•    Prírodovedná propedeutika (PEP)
•    Prírodovedné a technické vzdelávanie v ZŠ (UPV)
•    Inovačné programy vzdelávania v ranom detstve (PP)
•    Metodológia pedagogického výskumu (PhD.)