Skip to main content

Zápis do 1. ročníka, 2. kolo prijímacieho konania

Zápis do 1. ročníka 2. kolo prijímacieho konania

v budove Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, 917 01  Trnava

štúdium študijný program dátum miestnosť
Bc. štúdium anglický jazyk a literatúra, slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich, predškolská a elementárna pedagogika externá, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo externá 16. 8. 2023 9.00 hod. 3S4
Bc. štúdium predškolská a elementárna pedagogika denná, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo denná, anglický jazyk a anglofónne kultúry, animácia výtvarného umenia 16. 8. 2023 11.00 hod. 5A1
Bc. štúdium všetky učiteľstvá predmetov v kombinácii 16. 8. 2023 8.00 hod. 3P2

 

Na zápis je potrebné priniesť nasledujúce doklady, ktoré na zápise skontrolujeme:

  1. 2× fotografiu (3 × 2,5 cm).
  2. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie preukazu študenta ISIC – tlačivo nájdete na webovej stránke Trnavskej univerzity v časti Študent – Preukaz študenta – Tlačivá a formuláre na stiahnutie – Žiadosť o zhotovenie preukazu TU – študent. Musíte vypísať a podpísať 1. aj 2. stranu. Fotografiu (3 × 2,5 cm) môžete odoslať na webový odkaz uvedený na žiadosti alebo ju nalepte na tlačivo.
  3. Doklad o zaplatení poplatku za preukaz študenta ISIC – 20 € – platobné údaje sa nachádzajú na žiadosti.
  4. Čestné vyhlásenie – tlačivo nájdete na webovej stránke Trnavskej univerzity v časti Študent – Žiadosti a vyhlásenia – R-čestné vyhlásenie.

Po zaevidovaní všetkých dokladov do systému MAIS Vám v systéme MAIS vytvoríme štúdium. Do 24 hodín sa prihlásite do univerzitných informačných systémov (ďalej len UIS). „Všetky potrebné informácie súvisiace s Vašim prístupom do UIS nájdete na webovej stránke: https://www.truni.sk/univerzitne-informacne-systemy.“ Bez tohto prihlásenia z Vašej strany Vám systém MAIS nebude sprístupnený.

Študentami PdF TU v Trnave sa stávate od 1. 9. 2023. V zmysle zákona môžete zápis zrušiť do 31. augusta 2023 písomnou žiadosťou, ktorú adresujete na dekanát PdF TU v Trnave. V prípade, že o zrušenie zápisu nepožiadate, máte práva a povinnosti študenta/ky PdF TU v Trnave. – Na stránke http://pdf.truni.sk/zasadne-dokumenty je zverejnený študijný poriadok. Sledujte oznamy na http://pdf.truni.sk/student (aj počas celého štúdia).