Skip to main content

Rigorózne pokračovanie (PaedDr.)

Všeobecné informácie o rigoróznom konaní sú zverejnené na fakultnej stránke: Uchádzač » Rigorózne konanie.

Predsedovia komisií na rigorózne skúšky:


Tému rigoróznej práce z jednotlivých študijných programov si môže navrhnúť uchádzač po dohode s príslušným predsedom komisie, príp. ju uchádzačovi navrhne predseda komisie.

 

Tematické okruhy na rigorózne skúšky: