Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 20. 5. 2020, tento rok

Habilitačné konanie uchádzača: PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 28. apríl 2020, VR­‑1999­‑2020
Habilitačné konanie v odbore: 1.1.10. odborová didaktika
Názov habilitačnej práce: Učiteľ v kontexte požiadaviek rozvoja prírodovednej gramotnosti
Názov habilitačnej prednášky: IBSE v príprave budúceho učiteľa chémie

Údaje z profesijného životopisu uchádzača

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

1998 – 2001: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta: učiteľstvo akademických predmetov biológia – chémia – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (titul Mgr.).

2004: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, rigorózne konanie – získanie akademickej hodnosti doktor pedagogiky (PaedDr.): odbor učiteľstvo akademických predmetov – chémia

2001 – 2008: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta: interné a externé doktorandské štúdium v odbore teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania chémie (udelený titul PhD).

Ďalšie vzdelávanie

Priebeh zamestnaní

2002 – 2006: St. Stephen’s School, Shabbona St. 23, Streator, IL, USA

2006 – 2009: Schmidt’s College, Nablus Rd. 2, Jeruzalem, Izrael

2009 – doteraz: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra chémie

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)

2002 – 2006: St. Stephen’s School, Shabbona St. 23, Streator, IL, USA; 
Biológia (biology), chémia (chemistry), science;

2006 – 2009: Schmidt’s College, Nablus Rd. 2, Jeruzalem, Izrael; 
Biológia (biology), chémia (chemistry), science;

2009 – doteraz: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra chémie; 
Všeobecná didaktika (teória vzdelávania a didaktika) – prednášky a semináre; 
teória a prax vyučovania chémie – semináre; 
technika a didaktika školských pokusov – cvičenia; 
chémia pre biológov – semináre; 
zabezpečovanie priebežnej a súvislej praxe; 
vedenie diplomových a bakalárskych prác.

Odborné alebo umelecké zameranie

teória vzdelávania chémie; 
výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE).

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

1. Monografia

AAB Orolínová, M., Kotuľáková, K. (2014). Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce v podmienkach kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 182 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑828­‑8. 50 % [4 AH]

AAB Reguli, J., Orolínová, M., Mária Kotuľáková, K., Žoldošová, K., Schubertová, R., Held, Ľ., Benedikovičová, Z., Mĺkva, M., Beníčková, Z., Bogárová, K. (2011). Veda, komunikácia, verejnosť, škola. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 200 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑508­‑9. [0,8 AH]

AAB Held, Ľ., Žoldošová, K., Orolínová, M., Juricová, I., Kotuľáková, K. (2011). Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania : (IBSE v slovenskom kontexte). Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 138 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑486­‑0. [0,5 AH]

2. Učebnica

ACB Reguli, J., Paveleková, I., Linkešová, M., Kolarovič, A., Kotuľáková, K. (2018). Chémia a spoločnosť. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 570 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0156­‑7. [3,5 AH]

3. Skriptá a učebné texty

BCI Fančovičová, J., Gazdíková, V., Kotuľáková, K. (2014). Metodika tvorby elektronických vzdelávacích materiálov. [elektronický zdroj]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta. 116 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑823­‑3 [1,4 AH]

BCI Bachmann, B., Bertsch, Ch., Blagdanić, S., Gritschenberger, I., Held, Ľ., Hermann, N., Jeggle, U., Jokić, L., Jokić, S., Kotuľáková, K., Miličić, D., Orolínová, M., Skiebe­‑Corrette, P., Battefeld, D., Hanft, J., Jochinke, J., Kirch, M., Walla, Ch. (2016). Výskumne ladený prístup v otázkach trvalej udržateľnosti : téma – jedlo. [editor: Katarína Kotuľáková]. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 61 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑986­‑5. [0,18 AH]

BCI Bachmann, B., Bertsch, Ch., Blagdanić, S., Gritschenberger, I., Held, Ľ., Hermann, N., Jeggle, U., Jokić, L., Jokić, S., Kotuľáková, K., Miličić, D., Orolínová, M., Skiebe­‑Corrette, P., Battefeld, D., Hanft, J., Jochinke, J., Kirch, M., Walla, Ch. (2016). Food in ESD. [editor: Katarína Kotuľáková]. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 64 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑976­‑6. [0,19 AH]

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

Štatistika ohlasov (podľa metodiky v prílohe č. 3 vyhlášky č. 456/2012):

1 – v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch WoS a SCOPUS 9
2 – v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch WoS, Scopus 0
3 – v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
4 – v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 30
spolu: 54
zahraničné/domáce: 24/30
Členovia habilitačnej komisie
Predseda:
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Členovia:
doc. RNDr. Dana Kričfaluši, CSc. Katedra chémie, Prírodovedecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostrave
prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD. Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Náhradný člen:
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Oponenti
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Katedra učitelství a didaktiky chemie, Prírodovedecká fakulta, 
Univerzita Karlova v Prahe
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Martin Bílek, PhD. Katedra chémie a didaktiky chémie, Pedagogická fakulta, 
Univerzita Karlova v Prahe
Náhradný oponent:
doc. Ing. Ján Reguli, CSc. Katedra chémie, Pedagogická fakulta, 
Trnavská univerzita v Trnave
Oponentské posudky
  • ikonapríloha 2a 154,09 kB (150,47 KiB), 13. 7. 2020 – prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
  • ikonapríloha 2b 300,93 kB (293,88 KiB), 16. 7. 2020 – doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
  • ikonapríloha 2c 231,44 kB (226,02 KiB), 20. 7. 2020 – prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc