Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 12. 2019, minulý rok, aktualizované: 10. 7. 2020, predminulý mesiac

Habilitačné konanie uchádzača: Mgr. Martin Brestovanský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 2. decembra 2019
Habilitačné konanie v odbore: 1.1.4 pedagogika
Názov habilitačnej práce: Prosociálne morálne uvažovanie: prirodzený vývin a intencionálny rozvoj
Názov habilitačnej prednášky: Mýty o prosociálnosti, morálnom charaktere a etickej výchove

Údaje z profesijného životopisu uchádzača

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

18. 7. 2007: udelený titul „philosophicae doctor“ (PhD.) vo vednom odbore sociálna práca.

16. 3. 2007: obhajoba dizertačnej práce Animácia a jej prínos pre sociálnu prevenciu.

2002 – 2007: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce: interné a externé doktorandské štúdium.

1997 – 2000: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta: učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk – etická výchova.

Ďalšie vzdelávanie

2017: Outreach Program and Study Visit: P. K. Yonge Developmental Research School at the University of Florida, Gainsville, FL, US

2015: University Study Visit: Youth and Community Work in the UK, Birmingham, United Kingdom

Priebeh zamestnaní

2002 – 2005: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, interný doktorand

2007 – doposiaľ: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)

2002 – 2007: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce: základy filozofie, animácia.

2007 – doposiaľ: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií, pozícia: odborný asistent.

2007: Študijný odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (bakalársky študijný program): prosociálna výchova.

2008 – 2010: Študijný odbor učiteľstvo v kombinácii (bakalársky študijný program) a všeobecný pedagogicko-psychologický základ: pedagogická a sociálna komunikácia.

Študijný odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (magisterský študijný program): 
2011 – doposiaľ: pedagogika voľného času 2, 
2009 – doposiaľ: mediálna výchova.

Študijný odbor učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (bakalársky študijný program): 
2008 – 2011: teória a metodika etickej výchovy 1, teória a metodika etickej výchovy 2, 
2011 – doposiaľ: teoretické základy etickej výchovy 1, teoretické základy etickej výchovy 2.

2009: Študijný odbor učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (magisterský študijný program): mediálna výchova.

Odborné alebo umelecké zameranie

Teória a metodika etickej výchovy.

Pedagogika voľného času, zážitková pedagogika.

Morálny vývin, prosociálne správanie a prosociálne morálne uvažovanie.

Profesijné učiace sa komunity.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

1. Monografie

AAB Brestovanský, M. (2019). Hodnoty, vzťahy a škola. Trnava : Veda – Typi Universitatis Tyrnaviensis. 100 % [19,7 AH].

AAA Bullock, S., Brestovanský, M., Lenčo, P. et al. (2017). Inclusion Diversity and Equality. The Principles and Approaches. Cheltenham : University of Gloucestershire. 25 % [1,58 AH].

AAB Brestovanský, M. (2014). Metodologické otázky výskumu prosociálnosti. In I. Podmanický & A. Rajský (eds.), Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. 4 % [2,3 AH].

AAB Brestovanský, M., Gajdošík-Zeleiová, J. & Kusý, P. (2016). Realizácia výskumu etickej výchovy a výskumné závery. In A. Rajský & I. Podmanický (eds.), Človek človeku. K prameňom etickej výchovy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. 14 % [2,35 AH].

3. Skriptá

BCI Brestovanský, M. (2010). Úvod do mediálnej výchovy. VŠ skriptá. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. 100 % [7,6 AH].

BCI Brestovanský, M. (2013) Pedagogika voľného času 2. Pedagogika zážitku a hra. VŠ skriptá. Trnava : Trnavská univerzita. 100 % [7,38 AH].

  • ikonapríloha 1 316,30 kB (308,88 KiB), 22. 8. 2020
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

Štatistika ohlasov (podľa metodiky v prílohe č. 3 vyhlášky č. 456/2012):

1 – zahraničné CCC, WoS, Scopus 8
2 – domáce CCC, WoS, Scopus 4
3 – zahraničné, neregistrované v cit. indexoch 21
4 – domáce, neregistrované v cit. indexoch 48
6 – recenzie 1
spolu: 82
zahraničné/domáce: 30/52
Členovia habilitačnej komisie
Predseda:
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Členovia:
doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Oponenti
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Dr. h. c. prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Oponentské posudky
  • ikonapríloha 2a 135,79 kB (132,61 KiB), 17. 4. 2020 – prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.
  • ikonapríloha 2b 181,09 kB (176,84 KiB), 4. 5. 2020 – doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
  • ikonapríloha 2c 240,43 kB (234,80 KiB), 10. 7. 2020 – prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.