• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 9. 7. 2016, pred štyrmi rokmi

A. Všeobecná časť DDZ: východiská dlhodobého zámeru Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „DDZ“ a „PdF TU“)

1 Identifikácia DDZ

1.1 Základná charakteristika DDZ

DDZ je základným dokumentom a strategickým materiálom PdF TU, ktorý upravuje jej poslanie, úlohy a zámery v jednotlivých oblastiach jej pôsobenia na obdobie rokov 2015 až 2020. Definuje smerovanie PdF TU, programovanie činností PdF TU, kľúčové ciele PdF TU a nástroje na ich dosahovanie a spôsob hodnotenia ich plnenia z dlhodobého hľadiska.

1.2 Opis DDZ

Fakulta vytvorila svoj DDZ na základe a plne v súlade s dlhodobým zámerom Trnavskej univerzity, na rovnaké časové obdobie činnosti a v rovnakých oblastiach. Všeobecné časti DDZ, ktoré by mali fakultu charakterizovať z historického hľadiska a z hľadiska jej súčasnosti, vychádzajú z histórie, súčasnosti, hodnôt, identity, smerovania a podmienok externého a interného prostredia Trnavskej univerzity, z tohto dôvodu ich vo fakultnom materiály duplicitne neuvádzame.

DDZ fakulty obsahuje konkrétne úlohy zamerané na dosiahnutie hlavných cieľov v rámci jej poslania, hodnôt a identity, s vytýčením vízií a priorít pri zohľadnení externých a interných podmienok. V konkrétnych oblastiach uvádzame jednotlivé ciele fakulty na uvedené obdobie, stratégie ich plnenia a kľúčové indikátory ich hodnotenia.

1.3 Údaje o prerokovaní, schválení a zverejnení DDZ

 1. S DDZ vyslovilo súhlas Kolégium dekana PdF TU v dňoch «???»,
 2. DDZ prerokovala vedecká rada PdF TU dňa «???»,
 3. DDZ schválil Akademický senát PdF TU dňa «???»,
 4. DDZ bol zverejnený dňa 8. 7. 2016 na úradnej výveske PdF TU a na webovom sídle PdF TU.

2 Vízia PdF TU

 1. Intenzívny, kvalitatívny rast vo vede a vzdelávaní ako hlavných činnostiach PdF TU,
 2. jasná identifikácia a rozvoj pevného hodnotového systému ako jedno zo špecifík PdF TU,
 3. príprava študijných programov s ohľadom na požiadavky praxe,
 4. pravidelná domáca a zahraničná a medzinárodná akreditácia a plné uznanie výstupov činnosti PdF TU,
 5. výskumne orientovaná fakulta najmä v oblasti pedagogických vied, so širším zázemím ďalších oblastí vied,
 6. vytvorenie podmienok na doktorandské štúdium zabezpečujúce personálne zdroje fakulty a univerzity,
 7. vyrovnané hospodárenie PdF TU a stabilné moderné priestory a vybavenie na európskej úrovni.

3 Priority PdF TU

Priority PdF TU plne rešpektujú prioritné oblasti smerovania Trnavskej univerzity ako celku, stotožnenie sa s nimi deklarujeme ich prevzatím s univerzitného DDZ.

 1. Najhlbším a najširším základom koncepcie celej činnosti PdF TU a jej špecifikom je princíp uznania a ochrany hodnôt vo výchove a vzdelávaní a vo vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti, ktorého podstatou je porozumenie objektívnosti zmysluplných existenciálnych východísk ako opaku relativistického pohľadu na realitu života.
 2. Kvalita vo všetkých oblastiach činnosti PdF TU, najmä vo výchove, vzdelávaní, vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti, je podmienkou akreditácie PdF TU, jej stability, udržateľného rastu, medzinárodnej spolupráce, vplyvu a prosperity a uplatnenia jej absolventov.
 3. Efektívnu ochranu hodnôt a zabezpečenie kvality na PdF TU musí sprevádzať stály prioritný záujem o dosiahnutie udržateľnosti a rozvoja jej materiálnych a ekonomických podmienok, ktorými sa zabezpečuje predovšetkým kvalita a dôstojnosť práce zamestnancov a študentov.

Externé prostredie z hľadiska potenciálu a nevýhod PdF TU

Potenciál

 1. Dobré meno PdF TU na Slovensku,
 2. veľmi pozitívne hodnotenie ARRA,
 3. dobrá vonkajšia spolupráca nielen v regióne, na Slovensku, ale aj v zahraničí,
 4. kvalitné výsledky vo vedeckej oblasti,
 5. grantová úspešnosť nielen v domácich, ale aj zahraničných grantových agentúrach,
 6. získanie a implementácia ECTS Label a DS Label,
 7. dobrá uplatniteľnosť absolventov,
 8. možnosti vysokej úrovne využívania programu Erasmus+.

Nevýhody

 1. Znižovanie štátnych dotácií verejným vysokým školám,
 2. úbytok študentov spôsobený demografickým vývojom,
 3. dôraz štátu na podporu iných než humanitných a spoločenskovedných odborov a na prepojenie vysokých škôl s komerčnou sférou,
 4. právna, finančná a akreditačná neistota v oblasti vysokého školstva,
 5. upevňovanie sa psychologicky nedostatočnej alebo nesprávnej motivácie k štúdiu,
 6. neprimeraná administratívna náročnosť pri kontrole efektívnosti vynakladania štátnych financií,
 7. nedostatočná transparentnosť a neprimeraná náročnosť získavania a realizácie projektov, najmä verejného obstarávania,
 8. štátna centralizácia riadenia kvality vzdelávania, výskumu a projektového financovania,
 9. neprimerané presadzovanie kvantifikovateľných kritérií v hodnotení univerzít,
 10. uprednostňovanie veľkých univerzít ako reprezentácie úrovne slovenského vysokého školstva,
 11. záujmová fragmentácia vysokých škôl,
 12. všeobecný koncepčný odklon od primeraného financovania vzdelávania a nedostatočná podpora prostredia úcty k učiteľskému povolaniu,
 13. relatívne vyššie náklady na bývanie v meste Trnava v porovnaní so severnou a východnou časťou SR.

Interné prostredie z hľadiska potenciálu a nevýhod PdF TU

Potenciál

Správa, riadenie a rozvoj

 1. Dobrá úroveň vnútorného vybavenia fakulty,
 2. úspornosť administratívneho aparátu PdF TU, kontrola prostredníctvom personálneho auditu,
 3. nekonfliktné, otvorené riadenie,
 4. vysoká úroveň riadenia procesov kvality vzdelávania,
 5. komplexné a fungujúce interné normy,
 6. vysoká úroveň systému hodnotenia vedecko­‑pedagogických zamestnancov,
 7. spravodlivý systém odmeňovania pracovníkov,
 8. plánovanie strategických úloh fakulty v ročných plánoch úloh,
 9. získavanie finančných zdrojov z európskych štrukturálnych fondov,
 10. pozitívny trend vývoja podielu mimodotačných zdrojov na celkovom hospodárení fakulty,
 11. dôraz na starostlivosť o zamestnancov fakulty,
 12. inštitucionalizovaná účasť študentov na riadení fakulty.

Vzdelávanie a služby pre študentov

 1. Akreditované študijné programy vo všetkých stupňoch vzdelávania,
 2. akreditované programy celoživotného vzdelávania,
 3. možnosť elektronického vzdelávania,
 4. účasť študentov na študentských mobilitách,
 5. účasť študentov na riešení domácich a medzinárodných projektoch, organizovanie vedeckých konferencií pre doktorandov a súťaží študentských vedeckých a umeleckých prác,
 6. vysoká úroveň starostlivosti o uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami,
 7. akceptovanosť absolventov zo strany zamestnávateľov,
 8. dlhodobé veľmi pozitívne hodnotenie ARRA,
 9. výnimočné získanie značiek ECTS Label a DS Label.

Vedecká, výskumná a umelecká činnosť

 1. Podpora fakulty aktívneho zapájania sa do národných a medzinárodných vedeckých projektov,
 2. integrovanosť do medzinárodnej vedeckej komunity,
 3. zvyšujúci sa počet získaných grantov,
 4. aktívna účasť tvorivých pracovníkov v medzinárodných a domácich vedeckých spoločnostiach, výboroch, komisiách, umeleckých porotách a redakčných radách zahraničných a medzinárodných vedeckých časopisoch,
 5. interná podpora vedeckých a umeleckých projektov.

Vzťahy s okolím, medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy

 1. Bilaterálne zmluvy uzatvorené s univerzitami na Slovensku a v zahraničí,
 2. účasť pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov na medzinárodných vedeckých konferenciách, mobilitách a projektoch.

Nevýhody

Správa, riadenie a rozvoj

 1. Pretrvávajúce priestorové problémy,
 2. málo intenzívne zapojenie sa študentov do univerzitného spoločenského života,
 3. menej dôrazná informačná stratégia univerzity,
 4. vzdialená lokalizácia budov PdF TU od centra mesta i od ostatných budov univerzity.

Vzdelávanie a služby pre študentov

 1. Rezervy v počte akreditovaných študijných programov,
 2. rezervy v kvalite a formálnej úprave webových stránok, najmä v oblasti jazykových mutácií,
 3. nedostatočná spätná väzba od absolventov.

Vedecká, výskumná a umelecká činnosť

 1. Fragmentovanosť vedeckých projektov,
 2. pomaly rastúce sústredenie publikačnej aktivity tvorivých pracovníkov na publikácie s vysokým impaktovým faktorom.

Vzťahy s okolím, medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy

 1. Nedostatočný záujem o programy a projekty cezhraničnej spolupráce,
 2. nedostatočné finančné pokrytie vytvárajúce dôstojné podmienky pre zahraničných partnerov pri pobyte na Slovensku.

B. Osobitná časť DDZ: ciele, stratégie a kľúčové indikátory DDZ

Rozvoj, ľudské zdroje a starostlivosť o zamestnancov

1. Cieľ

Aplikovať aktuálne a nové účinné nástroje na podporu zdravého finančného prostredia, hospodárenia fakulty a spravodlivého odmeňovania.

Stratégie

 • Prispieť k zníženiu závislosti od financovania zo štátnych dotácií a udržiavať podiel mimo dotačných zdrojov k dotačným zdrojom vo výške nad 20 %,
 • pokračovať v procese získavania projektov z európskych štrukturálnych fondov,
 • pokračovať v zlepšovaní nástrojov finančného riadenia,
 • zefektívňovať nakladanie s finančnými prostriedkami.

Kľúčové indikátory

 • Podiel mimodotačných zdrojov vo vzťahu k dotačným zdrojom,
 • počet a objem získaných financií z projektov európskych štrukturálnych fondov,
 • počet získaných grantov a súvisiacich finančných prostriedkov zo strany pedagogických a výskumných zamestnancov fakulty,
 • údaje o čerpaní finančných prostriedkov.

2. Cieľ

Zlepšovať materiálne prostredie fakulty s cieľom rozvoja podmienok na kvalitné vzdelávanie a výskum a kreovanie pevného spoločenstva zamestnancov a študentov PdF TU.

Stratégie

 • Zabezpečiť nové priestory pre časť pracovísk PdF TU a na vyučovanie.

Kľúčové indikátory

 • Zariadenie prislúchajúcich priestorov.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality

3. Cieľ

Smerovať fakultu k najvyššej univerzitnej úrovni, preukázateľne porovnateľnej s renomovanými európskymi univerzitami, trvalým zvyšovaním kvality vysokoškolského vzdelávania a zlepšovaním systému manažérstva kvality prostredníctvom vnútorného systému zabezpečovania kvality.

Stratégie

 • Zabezpečovať udržateľnosť a rozvoj vnútorného systému zabezpečovania kvality fakulty, vytvoreného na základe európskych noriem a štandardov (ESG), všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, v zmysle štátnych akreditačných a hodnotiacich kritérií, kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality, kritérií komplexného systému manažérstva kvality podľa európskeho modelu CAF a kritérií ARRA,
 • zabezpečovať funkčnosť vnútorného systému zabezpečovania kvality prostredníctvom každoročných hodnotiacich správ a tvorbou a analyzovaním samohodnotiacich správ a prijímaním a implementáciou plánov zlepšovania, podľa modelu CAF,
 • podporovať princíp kultúry kvality implementáciou modelu CAF,
 • zabezpečovať prenos princípov manažérstva kvality do strategických i bežných činností fakulty,
 • zvyšovať povedomie o cieľoch a politike kvality v akademickej obci,
 • zapájať študentov, pedagogických, výskumných a administratívnych pracovníkov PdF TU do stanovovania a plnenia cieľov kvality a monitorovania ich dosiahnutia,
 • zverejňovať výsledky zo zisťovania spätnej väzby a prijímať opatrenia zaisťujúce trvalé zlepšovanie systému vnútorného zabezpečenia kvality.

Kľúčové indikátory

 • Percentuálna miera plnenia úloh a kritérií, ktorá vyplýva z údajov uvedených v každoročných hodnotiacich správach,
 • počet samohodnotiacich správ podľa modelu CAF,
 • návratnosť prieskumov súvisiacich s kvalitou v akademickej obci PdF TU,
 • počet aktívnych študentov, pedagogických, výskumných a administratívnych pracovníkov v rámci implementácie vnútorného systému kvality na PdF TU.

Vzdelávanie a starostlivosť o študentov

4. Cieľ

Preniesť primeranú časť zodpovednosti na študentov a motivovať ich v angažovaní sa v oblastiach komunitného života, najmä športu, kultúry, dobrovoľníctva, spoločenských aktivít, študentskej univerzitnej a fakultnej pomoci a duchovného života.

Stratégie

 • Podporovať existujúce študentské organizácie, zoskupenia,
 • podporovať angažovanosť študentov v aktivitách Centra pomoci študentom.

Kľúčové indikátory

 • Počet a druh aktivít študentských organizácií,
 • výška pridelených financií na činnosť študentských organizácií.

5. Cieľ

Upevňovať dobré meno PdF TU, zvyšovať atraktivitu štúdia na PdF TU a zabezpečiť prepojenie univerzitného a zamestnávateľského prostredia v procese vzdelávania.

Stratégie

 • Získavať a každoročne vyhodnocovať spätné väzby od absolventov PdF TU, prostredníctvom on­‑line dotazníka, dotýkajúce sa ich názorov na kvalitu vzdelávania a na ich uplatniteľnosti v praxi,
 • získavať a každoročne vyhodnocovať spätné väzby od študentov, prostredníctvom dotazníka v systéme MAIS určeného pre študentov PdF TU, dotýkajúce sa ich názorov na kvalitu vzdelávania na TU, vzdelávacie prostredie a prácu jej pedagógov,
 • monitorovať záujem o nové typy štúdia a rozvíjať nové alebo kombinované študijné a vedné odbory a študijné programy podľa záujmu potencionálnych uchádzačov a situácie na trhu práce a vo vysokom školstve na Slovensku a v zahraničí,
 • pravidelne organizovať Deň otvorených dverí,
 • vytvoriť kvalitnú mediálnu stratégiu PdF TU.

Kľúčové indikátory

 • Počet a hodnotenie od absolventov a študentov PdF TU,
 • údaje o rozvoji študijných a vedných odborov a študijných programov,
 • vyhodnocovanie úspešnosti Dňa otvorených dverí,
 • počet a kvalita mediálnych ohlasov na dosiahnuté úspechy.

6. Cieľ

Opätovne získať európske značky ECTS LabelDS Label.

Stratégie

 • Každoročne inovovať obsah portálu ECTS LabelDS Label,
 • napĺňať aktuálne kritériá podmieňujúce získanie značiek ECTS LabelDS Label,
 • dôsledne informovať verejnosť o získaní a výhodách značiek ECTS LabelDS Label.

Kľúčové indikátory

 • Inovovaný obsah portálov značiek ECTS LabelDS Label,
 • údaje o plnení kritérií značiek ECTS LabelDS Label.

7. Cieľ

Vytvoriť nadštandardné prostredie pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a študentov so špecifickými potrebami.

Stratégie

 • Odstraňovať materiálne, fyzické a psychické bariéry pri štúdiu a školských aktivitách dotýkajúcich sa študentov so špecifickými potrebami,
 • pripravovať pedagógov a zamestnancov fakulty na porozumenie potrebám študentov so špecifickými potrebami,
 • propagovať otvorenosť fakulty voči študentom so špecifickými potrebami,
 • spolupracovať s inými inštitúciami a univerzitami s cieľom výmeny skúseností pri zabezpečovaní rovnakých príležitostí pre študentov so špecifickými potrebami.

Kľúčové indikátory

 • Informovanosť študentov, pedagógov a ostatných zamestnancov fakulty o potrebách uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami,
 • primerané začlenenie študentov so špecifickými potrebami do vzdelávacieho procesu,
 • spolupráca univerzitného a fakultných koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami na príprave metodických usmernení MŠVVaŠ SR.

Vedecká, výskumná a umelecká činnosť

8. Cieľ

Skvalitňovať a podporovať rast vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti.

Stratégie

 • Presúvať ťažisko pracovného zaťaženia katedier na vedeckú činnosť,
 • pokračovať v rastúcom trende publikovania monografií v renomovaných zahraničných a domácich vydavateľstvách,
 • zvyšovať podiel vedeckých publikácií v karentovaných časopisoch,
 • podporovať zapojenie sa tvorivých zamestnancov TU do výskumných projektov,
 • pokračovať v nastavenom trende rastu počtu výskumných projektov kategórií „Európsky výskumný priestor“ (program EÚ Horizon 2020, Európska rada pre výskum) alebo „Domáca agentúra“ (APVV, VEGA, KEGA),
 • rozvíjať študentskú vedeckú a odbornú činnosť a propagáciu jej výsledkov na domácej i medzinárodnej úrovni,
 • podporovať prezentáciu vlastnej vedeckovýskumnej činnosti a možnosti jej porovnávania s výsledkami iných pracovísk organizovaním vedeckých podujatí na fakulte,
 • podporovať pôsobenie tvorivých zamestnancov fakulty vo vedeckých a odborných grémiách rezortného, celoštátneho a medzinárodného významu,
 • smerovať k zvyšovaniu počtu študijných pobytov v zahraničí,
 • pravidelne prezentovať vedeckovýskumnú činnosť pracovníkov počas Týždňa vedy a techniky a na podujatiach, ktoré popularizujú výsledky vedy a výskumu.

Kľúčové indikátory

 • Počet podaných výskumných projektov,
 • objem finančných prostriedkov na riešenie výskumných projektov z grantov,
 • priemerná výška získaných prostriedkov z grantov na jedného tvorivého zamestnanca,
 • počet tvorivých zamestnancov na riešení jedného výskumného projektu,
 • počet publikácií v zahraničných renomovaných vydavateľstvách,
 • počet publikácií v domácich vydavateľstvách,
 • úspešnosť publikovania vedeckých článkov v zahraničných alebo domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch, Web of Science alebo Scopus,
 • počet ohlasov v zahraničných citačných databázach,
 • počet tvorivých zamestnancov TU, ktorí absolvovali študijný pobyt v zahraničí,
 • prezentácia na popularizačných podujatiach a ohlasy na ňu.

Vonkajšie vzťahy

9. Cieľ

Prehlbovať spoločenský vplyv fakulty spoluprácou s mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom a partnerskými inštitúciami v rámci trnavského regiónu i Slovenska v záujme presadzovania spoločných postupov pri skvalitňovaní univerzitného prostredia.

Stratégie

 • Pokračovať v budovaní siete aktívnej spolupráce so vzdelávacími a vedeckými inštitúciami a so všetkými subjektmi aktívnymi vo vzdelávaní, vede, kultúre a spoločensko­‑politických vzťahoch na Slovensku,
 • pokračovať v zintenzívňovaní spolupráce s mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom a operatívne reagovať na požiadavky vonkajšieho prostredia,
 • zvyšovať počet zástupcov fakulty v komisiách a orgánoch v rámci mesta, regiónu i Slovenska v úsilí získať možnosť podieľať sa aktívnejšie na tvorbe dôležitých materiálov a rozhodnutí,
 • pokračovať v nastavenom trende rozvíjania spolupráce s partnerskými inštitúciami na Slovensku,
 • pokračovať v aktívnej účasti na spoločných projektoch v rámci domácich zmlúv o spolupráci.

Kľúčové indikátory

 • Počet a kvalita aktívnych zmlúv o spolupráci s inštitúciami na Slovensku,
 • počet a kvalita aktivít fakulty v rámci regiónu Trnavy a na Slovensku,
 • počet a význam zastúpení zamestnancov fakulty v komisiách a orgánoch na Slovensku,
 • počet realizovaných spoločných podujatí, projektov, vedeckých konferencií a seminárov.

10. Cieľ

Pokračovať v otváraní sa fakulty voči európskemu a mimoeurópskemu zahraničnému akademickému priestoru a posilňovať jej špecifické postavenie v prostredí medzinárodne uznávaných vzdelávacích a vedeckých inštitúcií.

Stratégie

 • Zintenzívniť zmluvné i neformálne vzťahy s partnerskými európskymi i mimoeurópskymi inštitúciami,
 • zvýšiť dôraz na kvalitu zahraničných vzťahov fakulty posilnením vytvárania podmienok na zvýšenie počtu zahraničných študentov študujúcich na fakulte a rozšírením ponuky študijných programov všetkých stupňov štúdia v cudzích jazykoch,
 • podporovať mobility študentov a zamestnancov, najmä v rámci spolupráce s významnými zahraničnými partnerskými inštitúciami,
 • zapojiť študentov, pedagogických, výskumných a administratívnych pracovníkov pôsobiacich na partnerských inštitúciách rámci Erasmus+ do prezentácie fakulty zahraničí,
 • pokračovať v nastolenom trende podporovania bilaterálnych vzťahov v rámci programu Erasmus+ a zamerať sa na propagáciu študijných a mobilitných programov v cudzích jazykoch a vytváranie vhodných podmienok na prijímanie zahraničných študentov, pedagógov, vedcov a umelcov,
 • pokračovať v uzatváraní nových zmlúv s atraktívnymi vzdelávacími a vedeckými inštitúciami v zahraničí s cieľom vstupovať do spoločných projektov a vytvárať spoločné študijné programy založené na udeľovaní spoločných diplomov pre absolventov týchto programov.

Kľúčové indikátory

 • Počet implementovaných zmlúv o spolupráci s partnerskými inštitúciami v zahraničí,
 • počet úspešných výmenných študijných pobytov študentov a študijných, výskumných a prednáškových pobytov pedagogických a výskumných pracovníkov v zahraničí,
 • počet realizovaných vedeckých konferencií a seminárov s medzinárodnou účasťou a publikovaných výstupov z týchto podujatí.

11. Cieľ

Podporovať identitu a integritu PdF TU vo vnútornom prostredí TU, navonok a v komunite priateľov a absolventov PdF TU.

Stratégie

 • Udržiavať tradíciu univerzitných a fakultných podujatí, prípadne zaviesť nové iniciatívy, sprostredkovať informácie súvisiace s identitou a podporujúce integritu PdF TU a TU ako celku, vrátane ich primeranej medializácie,
 • organizovať fakultné podujatia pre študentov a absolventov PdF TU,
 • podporovať činnosť klubu Alumni.

Kľúčové indikátory

 • Počet zorganizovaných univerzitných a fakultných podujatí,
 • počet a kvalita informácií súvisiacich s identitou a integritou PdF TU a TU,
 • počet realizovaných vedeckých konferencií a seminárov s účasťou absolventov PdF TU,
 • počet účastníkov vedeckých konferencií a seminárov z radov absolventov PdF TU,
 • počet podujatí klubu Alumni.