Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 4. 11. 2019, predminulý rok, aktualizované: 7. 11. 2019, predminulý rok

Por. číslo Organizátor podujatia Názov podujatia Typ podujatia Dátum a miesto konania Stručný opis
1. Katedra chémie PdF TU v Trnave Biouhlie v manažmente životného prostredia: čierna je nová zelená popularizačná prednáška v rámci cyklu prednášok: „Veda pri víne“ organizovaná MTF STU 6. 11. 2019, 18:00, kaviareň Leháro, Františkánska 18, Trnava Prednáška venovaná popularizácii vedy a techniky s dôrazom na environmentálnu chémiu a pyrolýzne produkty v manažmente životného prostredia, v rámci cyklu prednášok Veda pri víne, ktoré približujú exaktnú vedu nenúteným a voľným spôsobom.
2. Katedra chémie PdF TU v Trnave Chémia? Zábava i učenie sa v laboratóriu deň „otvorených laboratórií“ pre žiakov základných škôl 6. 11. 2019, PdF TU v Trnave, Priemyselná 4, Trnava Deň otvorených dverí pre celé triedy základných škôl. Žiaci budú mať možnosť realizovať zaujímavé a efektné chemické reakcie, ktorých cieľom je zaujať a motivovať žiakov k štúdiu chémie, resp. prírodných vied.
3. Katedra anglického jazyka a literatúry PdF TU v Trnave My vo svete, svet u nás séria vedeckých a odborných prednášok 5. a 7. 11. 2019 PdF TU v Trnave Séria vedeckých prednášok, v rámci ktorých pracovníci KAJL a pozvaní spolupracujúci experti predstavia študentom TU a širokej verejnosti svoje aktuálne vedecké aktivity. Súčasťou podujatia sú odborné prednášky vydavateľstva Oxford University Press zamerané na prezentáciu posledných výsledkov výskumu v oblasti didaktiky angličtiny pre žiakov predškolského a mladšieho školského veku.
4. Katedra školskej pedagogiky a Katedra pedagogiky výtvarného umenia PdF TU v Trnave Láska pod hlavičkou vedy a v náručí umenia popularizačný workshop 20. a 27. 11. 2019 Gymnázium J. Hollého, Trnava Workshop pre študentov a študentky o tom ako sa na lásku pozerá psychológia, sociológia, biochémia… a čo všetko dokáže s láskou urobiť umenie.
5. Katedra pedagogických štúdií PdF TU v Trnave Education in Totalitarian Ideologies of the 20th Century medzinárodná vedecká konferencia 17. a 18. október 2019, Smolenický zámok, Smolenice Konferencia je organizovaná Pedagogickou fakultou TU v Trnave v spolupráci s Central European Philosophy of Education Society (CEUPES) a časopisom Historia Scholastica z príležitosti 30. výročia pádu komunizmu.
6. Katedra pedagogických štúdií PdF TU v Trnave Islam a dialóg medzi náboženstvami, Zennový budhizmus a dialóg, Judaizmus a dialóg medzi náboženstvami, Baháji a dialóg medzi náboženstvami prezentačno­‑diskusný cyklus 17. a 24. október a 7. a 21. november 2019 Prednášky pozvaných hostí, predstaviteľov jednotlivých náboženstiev, spojené s diskusiou a vytvorením priestoru dialóg
7. Katedra pedagogických štúdií PdF TU v Trnave Prezentácia publikácie Kudláčová, B. – Rajský, A. (Eds.): Education and “Pädagogik” – Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and South­‑Eastern Europe), Peter Lang Publisher, 2019 verejná prezentácia 14. 11. 2019, Universita Cattolica del Sacro Cuore v Miláne, Facoltà di Scienze della Formazione Publikácia bude prezentovaná v rámci vedeckého seminára na Dipartimento di Pedagogia, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, Miláno, Taliansko
8. Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave Štandardizačné a reštandardizačné procesy v slovenskom názvosloví prednáška s diskusiou 4. 11. 2019 o 13:00 hodine v miestnosti 2P1 PdF TU v Trnave Popularizačno­‑vedecká prednáška s doc. Ing. I. Horňanským, CSc. , dlhoročným odborným pracovníkom Ústavu geodézie, kartografie a katastra SR, o štandardizačných a reštandardizačných procesoch geografických názvov na Slovensku a o motivačnom výklade niektorých slovenských názvov.
9. Katedra školskej pedagogiky PdF TU v Trnave Školenie učiteľov v diagnostike základných pohybových kompetencií (MOBAK) na základných školách školenie 9. 11. 2019 X­‑Bionic Sphere v Šamoríne Školenie je súčasťou medzinárodného projektu (BMC­‑EU; Základné pohybové kompetencie v Európe), ktorý podporuje Európska komisia.
10. Katedra biológie PdF TU v Trnave Prezentácia publikácie prof. RNDr. Alfréda Trnku, PhD. Nehaňte kukučku. prezentácia učebnice 7. 11. 2019, 16:00, Literárne centrum 2, Knižný veľtrh Bibliotéka 2019, InchebaExpo v Bratislave Ide o učebnicu, ktorá pútavým a popularizačným spôsobom vysvetľuje hniezdny parazitizmus kukučky, ale poskytuje aj komplexný pohľad na behaviorálnu ekológiu vtákov.