Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 22. 7. 2021, minulý rok

PRVÁ ČASŤ 
Postavenie, pôsobnosť a úlohy Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity 
Čl. 1

(1) Postavenie, pôsobnosť a úlohy vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „vedecká rada“) upravujú §§ 29 a 30 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
(2) Vedecká rada
  a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom Trnavskej univerzity,
  b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,
  c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta,
  d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy, uskutočňované na fakulte (§ 63 ods. 3) schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4,
  e) prerokúva a predkladá Vedeckej rade Trnavskej univerzity kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,
  f) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku,
  g) prerokúva a predkladá Vedeckej rade Trnavskej univerzity návrhy na vymenovanie profesorov,
  h) prerokúva a predkladá Vedeckej rade Trnavskej univerzity všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte,
  i) prerokúva a predkladá Vedeckej rade Trnavskej univerzity konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte,
  j) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady rokovací poriadok vedeckej rady,
  k) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi Trnavskej univerzity alebo fakulty.
(3) Vedecká rada rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady fakulty alebo o otázkach, na ktorých sa uznesie.

DRUHÁ ČASŤ 
Zloženie vedeckej rady 
Čl. 2

(1) Počet riadnych členov vedeckej rady je 23. Predsedom vedeckej rady je dekan fakulty. Predsedu vedeckej rady zastupuje prodekan pre vedu a výskum.
(2) Riadnych a čestných členov vedeckej rady vymenúva dekan fakulty so súhlasom akademického senátu fakulty. Hlasovacie právo majú iba riadni členovia vedeckej rady.
(3) Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné a spravidla sa zhoduje s funkčným obdobím dekana fakulty.
(4) Najmenej dve tretiny a najviac tri štvrtiny členov vedeckej rady musia byť zároveň členmi akademickej obce fakulty (§ 29, čl. 2).
(5) Funkcia člena vedeckej rady je čestná a jej výkon je nezastupiteľný. V prípade prerušenia výkonu funkcie člena vedeckej rady na viac ako tri mesiace dekan na návrh členov vedeckej rady alebo z vlastného podnetu pozastaví alebo ukončí so súhlasom akademického senátu fakulty jeho členstvo vo vedeckej rade.
(6) Predseda vedeckej rady môže podľa potreby prizvať na zasadnutie vedeckej rady alebo jej časti ďalších učiteľov, vedeckých pracovníkov a odborníkov z praxe.

TRETIA ČASŤ 
Zabezpečenie činnosti vedeckej rady 
Čl. 3

(1) Činnosť vedeckej rady sa riadi programom jednotlivých zasadnutí.
(2) Návrh programu a činnosti vedeckej rady vypracúva podľa pokynov predsedu prodekan pre vedu a výskum v spolupráci s prodekanmi fakulty a vedúcimi katedier.
(3) Výkon organizačno­‑administratívnych prác spojených s činnosťou vedeckej rady zabezpečuje oddelenie vedy a výskumu fakulty.
(4) Vedecká rada rokuje podľa povahy zasadnutia na základe písomných materiálov. Písomný materiál sa predkladá tak, aby bol spravidla dva týždne pred termínom zasadnutia vedeckej rady doručený spolu s pozvánkou jej členom.
(5) Kontrolu plnenia jednotlivých uznesení vykonáva predseda vedeckej rady alebo ním poverený člen vedeckej rady na každom jej zasadnutí.

ŠTVRTÁ ČASŤ 
Zasadnutia vedeckej rady 
Čl. 4

(1) Zasadnutia vedeckej rady sú buď riadne alebo mimoriadne.
(2) Riadne zasadnutia vedeckej rady zvoláva jej predseda najmenej dva razy za rok.
(3) Mimoriadne zasadnutie vedeckej rady zvoláva jej predseda do troch dní, ak o to písomne požiada tretina riadnych členov vedeckej rady s odôvodnením predmetu rokovania a dôvodu nevyhnutnosti. Takéto zasadnutie môže zvolať predseda vedeckej rady aj z vlastného podnetu, ak to uzná za potrebné.
(4) Na mimoriadnom zasadnutí vedeckej rady sa spravidla prerokúva vec, pre ktorú sa zasadnutie zvolalo; iné veci sa prerokovávajú len so súhlasom predsedu vedeckej rady.

Čl. 5

(1) Každý člen vedeckej rady je povinný zúčastniť sa na základe pozvánky na zasadnutí vedeckej rady. Ak sa z vážnych dôvodov nemôže niektorý člen vedeckej rady rokovania zúčastniť, je povinný včas sa ospravedlniť a svoje stanovisko k riešeným otázkam môže doručiť písomnou formou pred rokovaním vedeckej rady.
(2) Ak sa člen vedeckej rady nezúčastní na dvoch po sebe idúcich zasadnutiach alebo viac ráz a ak vedecká rada jeho neprítomnosť neakceptuje, môže ho predseda vedeckej rady so súhlasom vedeckej rady a akademického senátu fakulty z funkcie člena odvolať.

Čl. 6

(1) Zasadnutiu vedeckej rady predsedá a rokovanie riadi predseda vedeckej rady. Ak to nemôže z akéhokoľvek dôvodu vykonávať, zastupuje ho prodekan pre vedu a výskum fakulty.
(2) Na začiatku zasadnutia vedeckej rady predsedajúci zisťuje schopnosť vedeckej rady uznášať sa, dáva protokolovať mená a priezviská prítomných a oznamuje ospravedlnenie členov, ktorí sa na ňom nezúčastnili.

Čl. 7

(1) Na každom zasadnutí vedeckej rady, ktoré nebolo zvolané len na prerokovanie určitej veci podľa čl. 4 ods. 4 rokovacieho poriadku, oboznámi predsedajúci prítomných členov s programom rokovania a požiada o jeho doplnenie.
(2) Predsedajúci určuje poradie členov vedeckej rady prihlásených o slovo, je oprávnený vyzvať hovoriaceho, aby hovoril vecne alebo dodržiaval poriadok a môže mu po dvojnásobnom napomenutí odobrať slovo. Predsedajúci riadi hlasovanie a oznamuje uznesenia.
(3) Predsedajúci vyhlasuje zasadnutie vedeckej rady za ukončené po vyčerpaní programu alebo po prijatí návrhu na ukončenie zasadnutia. Ak pre pokročilý čas nebude program vyčerpaný, môže predsedajúci zasadnutie vedeckej rady ukončiť a zvolať nové zasadnutie.

Čl. 8

(1) Prerokúvanie vecí, vyžadujúcich uznesenie vedeckej rady, začína sa prednesením správy navrhovateľa.
(2) Po prednesení správy nasleduje rozprava, v ktorej predsedajúci udeľuje slovo členom vedeckej rady.
(3) O tej istej veci môže každý člen vedeckej rady hovoriť len dva razy, iba ak by vedecká rada súhlasila, aby hovoril po tretí raz. Pri obsiahlejšej rozprave môže predsedajúci hovoriacich časove obmedziť.
(4) Ak bol prijatý návrh na ukončenie rozpravy, potom môžu hovoriť len tí členovia vedeckej rady, ktorí sa už predtým prihlásili, a okrem nich spravodajca, ktorý má vždy posledné slovo.

Čl. 9

(1) Vedecká rada je schopná uznášať sa, ak sú na jej zasadnutí prítomné aspoň dve tretiny jej riadnych členov.
(2) Ak niekto z členov vedeckej rady z nevyhnutného dôvodu opustí zasadnutie pred jej ukončením, predsedajúci zistí, či je vedecká rada schopná uznášať sa.
(3) Na platné uznesenie vedeckej rady fakulty, okrem vecí podľa čl. 10 ods. 4, je potrebný súhlas väčšiny členov vedeckej rady fakulty prítomných na jej zasadnutí.
(4) Predseda vedeckej rady (dekan fakulty) môže rozhodnúť o zvolaní rokovania vedeckej rady dištančnou formou (on‑line) alebo kombináciou prezenčnej a on‑line formy.

Čl. 10

(1) Riadni členovia vedeckej rady sú povinní zúčastniť sa na hlasovaní.
(2) Hlasovanie sa uskutočňuje verejne alebo neverejne.
(3) Pri rovnosti hlasov udelí predsedajúci ešte raz slovo spravodajcovi na krátke objasnenie veci, o ktorú ide, a potom sa hlasovanie zopakuje. Pri opätovnej rovnosti rozhoduje hlas predsedajúceho s výnimkou prípadov uvedených v čl. 10 ods. 4.
(4) Tajne sa hlasuje vo veciach podľa čl. 1 ods. 2 písm. f), g), j). Na platné uznesenie v týchto veciach je potrebný súhlas väčšiny všetkých riadnych členov vedeckej rady.
(5) Výsledok hlasovania oznámi predsedajúci ihneď na zasadnutí vedeckej rady.

Čl. 11

(1) Každý člen vedeckej rady je vylúčený zo spravodajstva, prerokúvania a hlasovania vo svojich osobných veciach alebo vo veciach osôb, ktoré sú s ním v príbuzenskom vzťahu v priamom rade a v pobočnom rade v druhom stupni. Tieto skutočnosti je povinný vopred oznámiť predsedovi vedeckej rady.
(2) Predsedovi vedeckej rady treba vopred oznámiť všetky iné okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nestrannosť člena vedeckej rady. Predseda vedeckej rady buď sám dá súhlas, aby sa ten, koho sa záležitosť dotýka, zdržal účasti na rokovaní, alebo dá o tejto otázke rozhodnúť na zasadnutí vedeckej rady.

Čl. 12

(1) O každom zasadnutí vedeckej rady sa spíše zápisnica, v ktorej musí byť uvedené:
  a) deň a miesto zasadnutia,
  b) zoznam prítomných, ospravedlnených a neospravedlnených neprítomných členov vedeckej rady,
  c) meno a priezvisko zapisovateľa,
  d) veci prerokované v tom poradí, v ktorom sa preberali.
(2) Pri každej veci sa uvedie rokovacie číslo, stručné označenie veci, spravodajca alebo navrhovateľ, doslovné znenie návrhu, odročovacie, pozmeňovacie a doplňovacie návrhy, podstatný záznam z rokovania o každom návrhu a výsledok hlasovania. Pri písomných návrhoch stačí iba odkaz.
(3) Zápisnicu zo zasadnutia vedeckej rady spíše a podpíše vedúci oddelenia vedy a výskumu a doručí ju predsedovi vedeckej rady do troch pracovných dní na schválenie a podpis. Predseda vedeckej rady doručí zápisnicu všetkým členom vedeckej rady najneskôr do siedmich pracovných dní.

PIATA ČASŤ 
Písomné a elektronické hlasovanie 
Čl. 13

(1) Písomné a elektronické hlasovanie sa môže vykonať len vtedy, ak je návrh formulovaný tak, že naň možno odpovedať jednoznačne kladne alebo záporne. Na najbližšom zasadnutí vedeckej rady alebo bezprostredne po elektronickom hlasovaní sa potom oznámi výsledok písomného a elektronického hlasovania. Hlasovací lístok tu nahrádza zápis.
(2) Ak člen vedeckej rady predloží návrh, aby sa hlasovanie odložilo na program zasadnutia vedeckej rady, musí sa to urobiť a potom sa už písomne ďalej nehlasuje.
(3) Pri písomnom hlasovaní stačí súhlas väčšiny členov vedeckej rady.

ŠIESTA ČASŤ 
Náklady na činnosť vedeckej rady 
Čl. 14

(1) Cestovné náklady členov vedeckej rady, ktorí nie sú zamestnancami fakulty, hradí fakulta zo svojho rozpočtu.
(2) Nevyhnutné náklady na činnosť vedeckej rady hradí zo svojho rozpočtu fakulta.

SIEDMA ČASŤ 
Záverečné ustanovenia 
Čl. 15

(1) O doplnení a zmene rokovacieho poriadku vedeckej rady alebo o prijatí návrhu nového rokovacieho poriadku rokuje vedecká rada na návrh člena tejto rady. Na platné prijatie zmeny sa vyžaduje súhlas väčšiny riadnych členov vedeckej rady.
(2) Zrušuje sa doterajší rokovací poriadok vedeckej rady z 20. 4. 2018.
(3) Tento rokovací poriadok vedeckej rady fakulty bol prerokovaný a schválený vo vedeckej rade 17. 6. 2021 uznesením č. 1 a 17. 6. 2021 nadobudol účinnosť.

 

Trnava 17. júna 2021

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
predsedníčka Vedeckej rady PdF TU v Trnave