Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 11. 2013, pred niekoľkými rokmi

Habilitácie docentov a inaugurácie profesorov

Podklady k žiadosti o vymenovanie za profesora na PdF TU

Spolu so žiadosťou o začatie konania na vymenovanie za profesora (príloha č. 1 – ikonaformát MS Word, ikonaformát Adobe PDF), ktorú treba odovzdať v dvoch rovnopisoch uchádzač predloží nasledujúce prílohy tiež v dvoch rovnopisoch:

 1. profesijný tabuľkový životopis (príloha č. 2 – ikonaformát MS Word, ikonaformát Adobe PDF),
 2. osvedčenú kópiu dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
 3. osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent,
 4. prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (§ 75 ods. 5 zákona 131/2002 Z. z.),
 5. zoznam publikovaných pôvodných vedeckých, odborných a umeleckých prác, učebníc, monografií, učebných textov podľa ikonaVyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456 z 18. decembra 2012 (o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) 450,74 kB (440,17 KiB), 9. 1. 2014
 6. prehľad vyriešených vedecko­‑výskumných úloh, vytvorených vedecko­‑technických alebo umeleckých projektov, patentov, autorských osvedčení, vynálezov a technických diel,
 7. prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu podľa ikonaVyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456 z 18. decembra 2012 (o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti) 450,74 kB (440,17 KiB), 9. 1. 2014
 8. prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí; členstvo vo vedeckých organizáciách, redakčných radách vedeckých časopisov a pod.,
 9. najvýznamnejšie vedecké, odborné, umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach a výkonoch,
 10. doklady o vlastnej vedeckej škole,
 11. charakteristika (príloha č. 3 – ikonaformát MS Word, ikonaformát Adobe PDF),
 12. tabelárne vyjadrenie vybraných extenzívnych ukazovateľov vedeckej a pedagogickej činnosti pre habilitačné konanie (ikonapríloha č. 4),
 13. návrh troch tém inauguračnej prednášky,
 14. čestné vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti,
 15. súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov (príloha č. 5 – ikonaformát MS Word, ikonaformát Adobe PDF),
 16. prehľad o pedagogickej a vedeckej činnosti uchádzača o habilitačné konanie (príloha č. 6 – ikonaformát MS Word, ikonaformát Adobe PDF).

 


Príloha č. 1:
 
Príloha č. 2:
 
Príloha č. 3:
 
Príloha č. 4:
Príloha č. 5:
 
Príloha č. 6: