Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Uplatniteľnosťou absolventov sa zaoberá aj vnútorný systém kvality univerzity.

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Profil a uplatnenie absolventa Bc. stupňa

Absolventi bakalárskeho stupňa študijného programu sociálna pedagogika a vychovávateľstvo získavajú sociálno­‑pedagogickú a vychovávateľskú spôsobilosť na uvedenom stupni štúdia, čo ich oprávňuje pokračovať v magisterskom stupni štúdia v rovnomennom študijnom programe.

Disponujú znalosťami zo základných filozofických, pedagogických, psychologických a sociologických disciplín. Sú schopní identifikovať konkrétny vývinový a socio­‑kultúrny kontext dieťaťa a mladého človeka, analyzovať pedagogické ako i sociálno­‑patologické javy a situácie, dokážu navrhnúť postupy v oblasti prevencie, intervencie, výchovného poradenstva v prostredí školy a v zariadeniach a inštitúciách voľného času. Tiež sa môžu uplatniť v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, v neziskových organizáciách a súkromnej sfére.

Vo všetkých uvedených oblastiach sú v pozícii sociálneho pedagóga kompetentní plánovať, projektovať a realizovať sociálno­‑výchovné činnosti; prevenciu, sociálnu, poradenskú a konzultačnú činnosť; tiež intervenciu a reedukáciu a hodnotiť ich priebeh. V pozícii vychovávateľa sú kompetentní plánovať, projektovať a realizovať rôzne výchovno­‑vzdelávacie činnosti; majú tiež kompetencie v oblasti socializácie detí a mládeže; v oblasti primárnej prevencie, ako aj v oblasti prípravy detí a mládeže na vyučovanie. V obidvoch pozíciách sú pripravení na prácu s intaktnými deťmi, ako aj s deťmi so špecifickými potrebami.

Uplatnenie absolventa v zmysle platných legislatívnych dokumentov:

  1. V zmysle zákona 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ako:
  • odborný zamestnanec (sociálny pedagóg) vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno­‑patologickými javmi, zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodneným deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania.
  • Pedagogický zamestnanec (vychovávateľ) vykonáva pedagogickú činnosť, teda priamu výchovno­‑vzdelávaciu činnosť a ostatné s ňou súvisiace činnosti.
  1. V zmysle zákona 245/2008 (o výchove a vzdelávaní) sa môže uplatniť ako:
  • sociálny pedagóg v systéme výchovného poradenstva a prevencie, pričom spolupracuje najmä s rodinou, školou, školským zariadením, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a občianskymi združeniami. Svoju činnosť vykonáva v školách: materská škola, základná škola, gymnázium, stredná odborná škola, konzervatórium, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno­‑vzdelávacími potrebami, v školských zariadeniach: školské internáty, v školských poradenských zariadeniach: centrách pedagogicko­‑psychologického poradenstva a prevencie a v špeciálnych výchovných zariadeniach: diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno­‑výchovné sanatórium.
  • Vychovávateľ v školských výchovno­‑vzdelávacích zariadeniach, a to v školskom klube detí, v centre voľného času a v školskom internáte a v špeciálno­‑výchovných zariadeniach.
  1. V zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách a doplnení zákona 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) môže poskytovať základné sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
  2. V zmysle zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele sa môže uplatniť aj v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny.
  3. neziskovom sektore môže pôsobiť ako animátor voľnočasových aktivít alebo ako pracovník s mládežou, v komerčnej a súkromnej sfére ako odborník pre neformálnu edukáciu.