Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 15. 6. 2021, tento rok

Vážený/á prijatý/á uchádzač/ka, zápis na štúdium vykonáme v tomto akademickom roku bez fyzickej prítomnosti doručením potrebných dokladov poštou do 28. júna 2021 na adresu:

študijné oddelenie PdF TU, Priemyselná 4, 918 43 Trnava.

Nepodpísané doklady nebudú uznané!

Požadované doklady:

  1. Vypísaný a podpísaný evidenčný list študenta s nalepenou fotografiou (3 × 2,5 cm) – tlačivo je dostupné v sekcii Dokumenty.
  2. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie preukazu študenta ISIC – tlačivo nájdete na webovej stránke Trnavskej univerzity v časti – Študent – Preukaz študenta – Tlačivá a formuláre na stiahnutie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – Žiadosť o zhotovenie preukazu TU – študent. Musíte vypísať a podpísať 1. aj 2. stranu. Fotografiu môžete odoslať na odkaz uvedený na žiadosti alebo fotografiu (3 × 2,5 cm) nalepte na tlačivo.
  3. Doklad o zaplatení poplatku za preukaz študenta ISIC – 20 € – platobné údaje sa nachádzajú na žiadosti.
  4. Vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie – tlačivo nájdete na webovej stránke Trnavskej univerzity v časti – Študent – Žiadosti a vyhlásenia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – R­‑čestné vyhlásenie. Čestné vyhlásenie vypisujete na akademický rok 2021/2022, budete študentom/študentkou 1. ročníka bakalárskeho štúdia, to znamená Ročník: 1. 
    Rok štúdia v danom stupni označíte:
  • Prvý – ak ste neštudovali na VŠ na Slovensku, podpisujete sa do časti A,
  • Druhý – ak ste už študovali na VŠ na Slovensku jeden rok – do časti B vypíšete predchádzajúce štúdium a podpíšete sa tam,
  • Tretí – ak ste už študovali na VŠ na Slovensku dva roky – do časti B vypíšete predchádzajúce štúdium a podpíšete sa tam,
  • Štvrtý a viac – ak ste už študovali na VŠ na Slovensku tri roky a viac – do časti B vypíšete predchádzajúce štúdium a podpíšete sa tam…

Ak v akademickom roku 2021/2022 budete študovať súbežne, vypisujete časť C. Vzor na vypísanie tlačiva je v sekcii Dokumenty. Po obdržaní všetkých dokladov Vám vytvoríme v systéme MAIS štúdium. Na emailovú adresu uvedenú v prihláške Vám odošleme informáciu, že máte štúdium v systéme MAIS vytvorené. Po doručení tohto emailu sa čo najskôr prihlásite do univerzitných informačných systémov (ďalej len UIS). „Všetky potrebné informácie súvisiace s Vaším prístupom do UIS nájdete na webovej stránke: https://www.​truni.​sk/​univerzitne­‑informacne­‑systemy otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)“. Bez tohto prihlásenia z Vašej strany Vám systém MAIS nebude sprístupnený. Pri prihlasovaní do UIS zadajte aktuálne telefónne číslo, emailovú adresu, ak kontakt počas štúdia zmeníte, prosíme o aktualizáciu v UIS.

V termíne do 20. 7. 2021 môžete podať žiadosť o ubytovanie cez systém MAIS. Pokyny na vyplnenie žiadosti sa nachádzajú na webovej stránke univerzity (www.truni.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Následne žiadosť o ubytovanie vytlačíte, podpíšete, doložíte prílohy (potvrdenie o km a čase stiahnete z webu od prepravcov, ak uvediete osirelosť, doložíte kópiu úmrtného listu alebo kópiu rozhodnutia o poberaní sirotského dôchodku, ak uvediete, že sú rodič/ia nezamestnaní, doložíte kópiu o evidencii z ÚPSVaR… všetko, čo označíte treba dokladovať, inak nedostanete body) a pošlete poštou na PdF, Priemyselná 4, 918 43  Trnava do 21. 7. 2021.

Študentami PdF TU v Trnave sa stávate od 1. 9. 2021. V zmysle zákona môžete zápis zrušiť do 15. augusta 2021 písomnou žiadosťou, ktorú adresujete na dekanát PDF TU v Trnave. V prípade, ak o zrušenie zápisu nepožiadate, máte práva a povinnosti študenta/ky PdF TU. V sekcii Zásadné dokumenty je zverejnený študijný poriadok. Sledujte oznamy v sekcii Študent.

  Vedúca študijného oddelenia

 


t. č.: +421 33 5939 500, 525, 526, 570 e‑mail: adresa elektronickej pošty web: http://pdf.​truni.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)