Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Nadobudnuté kompetencie absolventa

  • disponuje potrebnými poznatkami a zručnosťami z viacerých spoločenskovedných disciplín, ktoré dokáže aplikovať do výchovnej reality,
  • dokáže organizovať a riadiť edukáciu vo voľnom čase, koncipovať metodiku a realizovať výchovné činnosti, identifikovať a vytvárať nové postupy a formy voľnočasových ponúk,
  • je kompetentný poskytovať adekvátnu sociálno­‑výchovnú pomoc v oblasti edukácie, socializácie jedinca, prostredníctvom preventívnej, poradenskej a intervenčnej služby, participuje na reedukácii a inklúzii v rôznych oblastiach spoločenskej praxe,
  • je kompetentný aplikovať metodologické postupy na výskumnú činnosť, samostatne projektuje a manažuje sociálno­‑edukačné zámery a inovácie.

Poznámka: V priebehu doterajšej existencie študijného programu mapujeme profesijnú kariéru našich absolventov (pozri: https://pdf.​truni.​sk/​katedry/​kps/​absolvent otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)).