Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent študijného programu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii disponuje teoretickými vedomosťami z oblasti nemeckej lingvistiky, literatúry, kultúry, dejín a reálií nemecky hovoriacich krajín a praktickými zručnosťami potrebnými na pôsobenie v pozícii učiteľa nemeckého jazyka na základnej alebo strednej škole. Absolvent chápe základné metódy a princípy didaktiky nemeckého jazyka a literatúry a vie ich tvorivo využívať vo vyučovacom procese. Absolvent sa tiež vie adekvátne uplatniť aj v iných oblastiach profesijného života, ktoré si vyžadujú expertnú znalosť nemeckého jazyka a kultúry.