Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Nadobudnuté kompetencie absolventa:

  • disponuje znalosťami zo základných filozofických, pedagogických, psychologických a sociologických disciplín,
  • je schopný identifikovať konkrétny vývinový a socio­‑kultúrny kontext dieťaťa a mladého človeka,
  • je schopný analyzovať a riešiť pedagogické a rodinné situácie,
  • má prehľad o sociálno­‑patologických javoch a situáciách, pozná ich etiológiu a možnosti prevencie,
  • dokáže plánovať, projektovať a realizovať rôzne výchovno­‑vzdelávacie činnosti,
  • pozná základné výskumné metódy a vhodnosť ich výberu v rámci skúmania sociálnych a pedagogických situácií v školskom i mimoškolskom prostredí,
  • orientuje sa v základnej terminológii a projektovaní sociálno­‑pedagogickej a výchovnej činnosti ako i v princípoch a fázach ich efektívneho realizovania v praxi,
  • disponuje základnými vedomosťami o jednotlivých typoch postihnutí, narušení a ohrození, a ich špecifikách a je schopný pracovať s intaktnými deťmi, ako aj s deťmi so špecifickými potrebami.