Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent študijného programu predškolská a elementárna pedagogika disponuje teoretickými vedomosťami a praktickými spôsobilosťami o vzdelávaní ako takom a o vzdelávaní špecifickej vekovej skupiny s dôrazom na vzdelávanie v materských školách. Absolvent dokáže aplikovať vedomosti z oblasti vzdelávania v praxi v rôznych predprimárnych inštitúciách a v rôznych neformálnych výchovno­‑vzdelávacích zariadeniach zameraných na rozvoj detí predškolského a mladšieho školského veku. Absolvent funkčne a inovatívne používa rôzne vzdelávacie metódy a techniky, aplikuje didaktické princípy a svoje pôsobenie vie argumentačne podporiť prislúchajúcou teóriou.