Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 3. 2020, minulý rok

Študijný program: pedagogika

Školiteľka: prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.

Ondrej Pavlík – tvorca socialistickej pedagogiky a modelu jednotnej socialistickej školy na Slovensku

Ondrej Pavlik – Creator of Socialist Educational Theory and Model of a Uniform Socialist School in Slovakia

Profesor Ondrej Pavlík (1916 – 1996) položil v 40­‑tych rokoch 20. storočia základy socialistickej pedagogiky a teoreticky rozpracoval koncepciu školského vzdelávania na princípe štátnej jednotnej socialistickej školy. Jeho návrh na zjednotenie školskej sústavy sa stal východiskom pre vypracovanie prvého školského zákona č. 95/1948 Zb. v období socializmu. Založil viaceré vedecké inštitúcie a bol tiež predsedom SAV v Bratislave. Publikačne bol veľmi aktívny, čím vytvoril platformu pre rozvoj socialistickej pedagogiky na Slovensku. V r. 1957 bol vylúčený z KSS a neskôr bol rehabilitovaný. Keďže doteraz nie je spracovaná syntetická publikácia o jeho osobnosti a diele, cieľom dizertačnej práce je historická rekonštrukcia profesionálneho života Ondreja Pavlíka a zmapovanie jeho publikačnej činnosti, jej následná etapizácia a kategorizovanie. V práci je nevyhnutné použiť archívny výskum so zameraním na osobný spis O. Pavlíka, jeho pozostalosť a diela, ktoré je potrebné kriticky analyzovať. Tiež je vhodné zmapovať sekundárnu literatúru a recepciu jeho osobnosti a diela v dobovej časopiseckej spisbe.

Neoficiálna konfesionálna edukácia univerzitných študentov v tajnej cirkvi v období socializmu na Slovensku

Illegal Confessional Education of University Students in the Secret Church during the Period of Socialism in Slovakia

Ide o prácu historicko­‑pedagogického zamerania. Keďže činnosť oficiálnych cirkví bola po r. 1948 sledovaná, v období politického uvoľnenia (v 60. rokoch 20. storočia) začali vznikať viaceré edukačné iniciatívy zamerané na deti a mládež, ktoré im sprostredkúvali najmä náboženskú formáciu, ale mali aj širší výchovný, sociálny a vzdelávací rozmer. Tieto aktivity organizovali príslušníci jednotlivých rehoľných spoločností, ktoré boli v 50. rokoch tzv. cirkevnými zákonmi zakázané a rozpustené, príp. laici v rámci katolíckeho disentu, tiež členovia iných cirkví (napr. gréckokatolíckej, evanjelickej), ktorí pracovali neoficiálne.

Práca s univerzitnými študentmi bola historicky prvou a zároveň najmasovejšou zložkou tzv. laického apoštolského hnutia, ktoré okrem práce s vysokoškolákmi rozvíjalo neskôr aj prácu s deťmi, mládežou a s rodinami. Táto špecifická oblasť dejín neformálneho konfesionálneho vzdelávania na Slovensku nie je doteraz preskúmaná. Evidujeme len knižné publikácie spomienkového charakteru (napr. F. Mikloško: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Z osudov katolíckej Cirkvi na Slovensku v rokoch 1943–89, 1991; S. Krčméry – V. Jukl: V šľapajach Kolakoviča, 1996; J. Šimulčík: Svetlo z podzemia, 1997; Zápas o nádej, 2000 a Čas odvahy, 2017; J. Brocka & R. Brocková: Kým prišiel November… a niekoľko článkov (najmä F. Mikloško, R. Letz, F. Neupauer, J. Šimulčík, L. Csontos). Cieľom výskumnej časti práce je zmapovať konfesionálnu edukáciu vysokoškolských študentov v tajnej cirkvi na Slovensku, ktorá má svoje počiatky v druhej polovici 60. rokov o pokúsiť sa o jej historickú rekonštrukciu prostredníctvom napr. naratívnej biografie, metódy oral history, obsahovej analýzy dobových neoficiálnych časopisov (tzv. samizdat), ale tiež sprístupnených archívnych materiálov štátnej bezpečnosti, ktorá túto činnosť sledovala.

Školiteľka: doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.

Vzťahy temperamentových a charakterových vlastností účastníkov výchovného spoločenstva

The Relation of Temperament and Character Traits of Educational Community Participants

V empirickej práci doktorand aplikuje vývinovo psychologické poznatky o štruktúre, typológii a tvorbe temperamentu a charakteru podľa Cloningera, ktorú využije pri analýze dát respondentov vo veku 13 – 18 rokov z terénu ZŠ/SŠ. Výskumne bude mapovať charakterové a temperamentové premenné v konkrétnom triednom kolektíve, kde sa očakáva jeho odborná pôsobnosť. Okrem záverov analytickej štatistiky poskytne komplexné kazuistiky vybraných žiakov s realizovanými intervenčnými sociálno­‑pedagogickými plánmi, v súčinnosti s ďalšími odbornými zamestnancami vybranej školy a ich verifikáciu v priebehu troch rokov. Cieľom práce je analýzou meraných atribútov a ich vzťahov poskytnúť konkrétnej škole spätnoväzbový model kritických a protektívnych faktorov v jednotlivých triedach, ktoré by mali byť zohľadnené v systémoch intervencií a vedenia odbornými a pedagogickými zamestnancami danej školy.

Modely sociálneho poradenstva v rodinných sporoch o maloletých

Models of Social Counselling in Family Disputes over Children

Adept analýzou konkrétnych prípadov OSPODaSK ÚPSVaR (s predpokladom voluntérskej/pracovnej spolupráce) v rodinnoprávnych sporoch pripraví modely sociálneho poradenstva aplikovateľné na konkrétne rodinné situácie a vybranú typológiu rodičov, s ohľadom na bariéry a možnosti v rodičovskej komunikácii a rodičovských kompetenciách. Špecifikuje kompetencie sociálneho pedagóga v zmysle zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a zákona 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rodinnoprávnych sporoch. Výstupom vedeckej analýzy desiatok kazuistík budú vývojové scenáre typických sporov s ohľadom na vek, súrodeneckú konšteláciu a alternované partnerské väzby rodičov, s dopadom na blaho a najlepší záujem dieťaťa, ktoré budú edukačnou preventívnou pomocou pre rodičov, sporiacich sa o úprave práv a povinností k ich dieťaťu/deťom.

Školiteľ: doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.

Pedagogická reflexia religiofóbie

Educational Reflection of Religiophobia

Dizertačná práca tematizuje aktuálnu problematiku nábožensky zdôvodňovanej xenofóbie, resp. takých foriem xenofóbie, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k náboženstvu (kresťanofóbia, islamofóbia, antijudaizmus a pod.). Fenomén religiofóbie sa ukazuje ako mnohotvárny a teoreticky neúplne spracovaný. Hlavným cieľom teoreticko­‑prieskumnej časti dizertačnej práce je precizovať samotný pojem religiofóbia a na báze opisu spektra prejavov fenoménu religiofóbie koncipovať jeho morfológiu (morfológia xenofóbie vo vzťahu k náboženstvu) ako faktografické východisko aplikačnej časti dizertačnej práce. Hlavným cieľom aplikačnej časti práce je pedagogicky reflektovať fenomén religiofóbie ako sociálno­‑patologický jav a rozpracovať odôvodnený projekt pedagogickej stratégie prevencie religiofóbie vo forme implementovateľnej v školskom systéme.

Školiteľ: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

Etika cnosti a výchova charakteru

Virtue Ethics and Character Education

Etika cnosti („virtue ethics“) je jednou zo základných etických koncepcií už od čias Aristotela, ktorá zaznamenala v ostatných desaťročiach kultúrnu renesanciu, tzv. „aretaic turn“ (G.E.M. Anscombová, R. Hursthouseová, A. MacIntyre, Ph. Footová, R. Crisp a M. Slote, M. Nussbaumová, u nás M. Kuna, Z. Palovičová, D. Smreková, A. Blaščíková). Jej znovuzrodenie bolo následkom sporu medzi morálnym utilitarizmom a deontologickou etikou, pričom ponúka akúsi tretiu cestu, vhodnú pre morálne orientovanie sa človeka súčasnej doby. Etika cnosti sa zároveň stala teoreticky inšpiratívnou pre budovanie tzv. výchovy charakteru – „character education“ (W. Berkowitz, T. Lickona, J. Solomon, M. Seligman, C. Peterson, M. Watson, P. Vacek, u nás L. Lencz, O. Krížová, I. Podmanický, M. Brestovanský a iní), teda pedagogického modelu mravnej výchovy, ktorý posilňuje vývin pozitívnych čŕt charakteru žiakov, v protiklade k normatívne či pragmaticky/behavioralisticky chápanej výchove.

Cieľom teoreticky široko koncipovanej dizertačnej práce bude preukázať a analyzovať súvis medzi etikou cnosti a výchovou charakteru, poukázať na ich prieniky, ale aj nezhody, preukázať komponenty etiky cnosti a výchovy charakteru v slovenskej koncepcii predmetu etická výchova, navrhnúť inovácie kurikula predmetu etická výchova na základe výskumných zistení. Ovládanie angličtiny je podmienkou.

Súčasná britská etika cnosti a možnosti jej výchovnej aplikácie

Contemporary British Virtue Ethics and Possibilities of Its Educational Application

Od „znovuobjavenia cnosti“ vo filozofickej a širšej sociálnovednej diskusii záveru 20. storočia uplynulo niekoľko desaťročí, počas ktorých sa etika cnosti („virtue ethics“) opäť dostala do centrálneho záujmu morálnej výchovy na celom svete. Jedným z najvýznamnejších vedeckých a akademických pracovísk na svete v tejto oblasti je inštitút The Jubilee Centre for Character and Virtues Birminghamskej univerzity, ktorý bol založený v r. 2012 už etablovanými filozofmi a teoretikmi výchovy, ale aj na prax orientovanými pedagógmi a popularizátormi tzv. výchovy charakteru. Morálni filozofi James Arthur, David Carr a Kristján Kristjánsson nie sú len vedúcimi predstaviteľmi tohto inštitútu, ale patria k najznámejším súčasným teoretikom etiky cnosti, s významným presahom do oblasti vzdelávania.

Bádateľskou úlohou doktoranda bude preskúmať teoretické koncepty uvedených troch autorov na rovine súvislosti etika (cnosti) – výchova (charakteru), predovšetkým s ohľadom na rolu praktickej múdrosti (resp. fronésis) a možnosti jej edukačného rozvíjania. Teoretická práca bude koncipovaná užšie, analyticky, s úsilím o čo najhlbšiu konceptualizáciu štruktúry cnosti v kontexte celku života smerujúceho k „dobru.“ Ovládanie angličtiny je podmienkou.

Filozofia výchovy Eugena Finka

Eugen Fink’s Philosophy of Education

Dizertačná práca teoretického charakteru má za cieľ identifikovať, predstaviť a kriticky posúdiť filozofické východiská pedagogiky a výchovy z pohľadu významného nemeckého filozofa a pedagóga Eugena Finka (1905 – 1975). Fink bol žiakom a spolupracovníkom Edmunda Husserla a pokračovateľom jeho filozofickej metódy fenomenológie. V oblasti fenomenológie i v oblasti filozofie výchovy spolupracoval aj s českým filozofom J. Patočkom. Koncepcia E. Finka mala veľký vplav na „českú školu“ filozofov výchovy (Patočka, Palouš, Michálek, Pelcová a. i.). V českom jazyku vyšli niektoré preklady iba jeho filozoficko­‑fenomenologických spisov a statí: Oáza štěstí. Praha : Mladá fronta, 1992; Hra jako symbol světa. Praha : Český spisovatel, 1993; Bytí, pravda, svět. Praha : Oikoymenh, 1996 a zborníky, venované Finkovi iba sekundárne. Napriek významu Finkovej pedagogickej filozofie, zhrnutej v jeho dielach Erziehungswissenschaft und Lebenslehre (1970); Metaphysik der Erziehung im Weltverständnis von Plato und Aristoteles (1970); Traktat über die Gewalt des Menschen (1974); Grundfragen der systematischen Pädagogik (1978), Natur, Freiheit, Welt, Philosophie der Erziehung (1992); Philosophie des Geistes (1994); Pädagogische Kategorienlehre (1995), v slovenskom ani českom jazyku z nich ucelené preklady nevyšli. Doktorand v záverečnej časti predstaví vlastnú aktualizáciu finkovskej pedagogickej fenomenológie vzhľadom na súčasný stav vied o výchove a súčasný stav edukačnej reality. Konkrétne metodologické postupy budú dojednané s doktorandom po zohľadnení jeho návrhov. Nevyhnutným predpokladom výberu témy je schopnosť pracovať s odbornou literatúrou v nemeckom jazyku.

De magistro. Porovnanie stredovekých spisov o učiteľovi

De magistro. Comparison of Medieval Writings about the Teacher

Pod názvom diela O učiteľovi sa skrýva známy spis Aurelia Augustina, ale aj menej známy spis Tomáša Akvinského. Okrem takto nazvaných diel v stredoveku vzniklo viacero iných pedeutologických a didaktických prác. V práci pôjde o analýzu a komparáciu týchto vybraných diel s ohľadom na spoločenské a filozofické kontexty ich autorov. Pri analýze spisov doktorand nahliadne na vybrané texty z rozličných aspektov: historicko­‑spoločenského, literárneho a lingvistického, filozoficko­‑semiologického, filozoficko­‑pedagogického a pod. Osobitným aspektom skúmania spisov bude hodnotové a mravno­‑výchovné hľadisko. Autor doktorskej dizertácie uvedie analyzované obsahy stredovekých doktrín do súvislosti so súčasnými teóriami učenia a vzdelávania. Vzhľadom na obmedzenú dostupnosť literárnych zdrojov bude musieť autor práce siahnuť po cudzojazyčných textoch; vyžaduje sa minimálna znalosť latinčiny.

Prosím, zvoľte školiteľa.

Študijný program: školská pedagogika

Školiteľ: prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Komparatívna topografia predškolských inštitúcií

The Comparative Topography of Pres­‑school Institutions

Inštitúcie predškolského vzdelávania sú komplexnými priestorovými entitami, kde štrukturácia vzdelávacieho priestoru vychádza z kultúrnych a historických tradícií a aj z pedagogických ideí a cieľov. Skúmanie školských priestorov, ich porovnávanie, analýza ich organizácie či funkcionality dnes zažíva istú renesanciu (Millei, Bollig 2018). Výskum pristúpi k danej téme z medzinárodne komparatívneho hľadiska a poskytne analýzu priestorových špecifík a univerzálií inštitúcií predškolského vzdelávania vo vybraných krajinách.

Súčasné národné politiky raného vzdelávania v Európe

Current National Early Childhood Education Policies in Europe

Európske krajiny dnes pristupujú k politike predškolského vzdelávania veľmi dynamicky. Iniciujú nové politiky, normy, zákonné úpravy, koncepčné prístupy. Menia tak zásadne charakter sektoru predškolského vzdelávania v Európe. Cieľom výskumu je identifikovať najčastejšie miesta súčasných zásahov do politík predškolského vzdelávania a ich trendy vo vybraných európskych krajinách, postupujúc na základe kriteriálnej komparácie. Úlohou je overiť tzv. konvergenčnú hypotézu (Portnoi 2016) v politikách raného vzdelávania.

 

Téma vhodná pre študijný program školská pedagogika v anglickom jazyku

Exploring school principal’s mistakes in Europe, Latin America and Oceania

Principals making mistakes is a frequent, natural and expected reality because they are an essential part of learning how to be a school principal. However, research on what types of mistakes do school principals do is scarce. Most of the research is focused on effective practices and successful leadership stories. Understanding principal’s failure in different context is equally relevant. Focusing on the types of mistakes that school principals when they take up the role for the first time provide opportunities to understand in which areas, they need support to do their job in a better way. Also, mistakes are a source of learning that can provide enormous insights for professional development programme in terms of structure and content to adequately prepare principals for the complexity of today’s schools. Therefore, this research sought to examine what types of mistakes do school principals in Europe, Latin America and Oceania during their first year in post.

Školiteľka: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Práca sa dátami v kontexte rozvoja predstavy o povahe vedy

Empirical Data Processing as Principal Component of Appropriate Understanding of Nature of Science

Problematika rozvoja prírodovednej gramotnosti sa v súčasnosti uberá smerom k intenzívnejšej podpore myšlienkových postupov typických pre vedu. Tieto snahy primerane reflektuje koncept rozvoja predstavy o povahe vedy a vedeckého skúmania. Jedným z kľúčových prvkov tohto konceptu je snaha rozvíjať u detí prácu s dátami. Dieťa sa učí získavať dáta primerane precíznymi postupmi skúmania, aby mohlo výsledkom, ktoré z dát vyplývajú, dôverovať. Učí sa z dát indukovať závery, pričom sa stretáva s rôznymi postupmi, ktoré indukcii záveru významným spôsobom napomáhajú, napríklad systematizácia dát do tabuliek a diagramov. Grafická podoba získaných dát má potom významnú komunikačnú úlohu, dieťa dokáže vysloviť záver, pričom argumentuje zaznamenanými dátami. S tým sa spája potreba súbežného rozvoja grafickej gramotnosti, keďže pre vedu je typická systematizácia dát do tabuliek, diagramov, grafov, či schém. Cieľom práce bude zistiť, do akej miery žiaci prvého stupňa ZŠ dokážu pracovať s rôznymi systematizovanými formami dát a to v zmysle rozvíjajúcej sa spôsobilosti vedeckej komunikácie.

Školiteľ: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

Rodové a sociálne nerovnosti vo vzdelávaní

Gender and Social Inequalities in Education

Napriek legislatíve aj niektorým vzdelávacím obsahom podporujúcich rodovú a sociálnu rovnosť je viacero dôkazov o tom, že školy reprodukujú sociálnu a rodovú rovnosť, často aj ich kombináciu, a neumožňujú deťom zo sociálne znevýhodneného a rodovo stereotypného prostredia realizovať svoj vzdelávací potenciál. Deje sa tak prostredníctvom skrytých kurikúl, rôznych foriem nepriamej diskriminácie a pod. Cieľom práce je objasniť diskurzy a praktiky, ktorú vedú k rodové a sociálne nerovnosti a ich vzájomné prepojenie vo vzdelávaní, zistiť ich dôsledky a možnosti ich eliminácie.

Láska a starostlivosť vo výchove a vzdelávaní detí raného veku

Love and Care in the Education of Early Age Children

Konceptualizácie lásky a starostlivosti sú v pedagogike, ale aj ďalších disciplínach pomáhajúcich profesií na okraji záujmu. Širšiu konceptualizáciu lásky a starostlivosti, ich spoločenský a interaktívny a dynamický rozmer prináša čiastočne kritická pedagogika a novšie prístupy k etike starostlivosti. Láska a starostlivosť sú pritom dôležitou súčasťou pedagogickej a výchovnej praxe, ktorá sa dotýka formovania detí, obzvlášť detí raného veku. Cieľom práce je preskúmať aké explicitné či intuitívne koncepty lásky a starostlivosti využívajú profesionáli, profesionálky pracujúci s deťmi v ranom veku, ktoré z nich sa ukazujú byť pre detí viac a ktoré menej prínosné, či sú dostatočne reflektované a či nie je potrebná ich čiastočná formalizácia, aby boli širšie záväzné.

Školiteľka: doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

Digitálny text a jeho vplyv na ponímanie čítania u detí

Digital Text and Its Influence on Children’s Perceptions of Reading

Široká dostupnosť digitálnych technológií mení povahu skúseností, ktoré deti nadobúdajú pri interakcii s textom. V porovnaní s tradičnými knihami, ktoré umožňujú deťom, ktoré nedokážu čítať samé, rekonštruovať význam textu prostredníctvom ilustrácie, digitálne texty ponúkajú bohatšiu ponuku multimodálnych prvkov (okrem písma a ilustrácií sú to napr. zvuky, hudba, videá). Táto skúsenosť umožňuje deťom vytvárať si predstavu o obsahu a význame textu ešte predtým, ako sú schopné čítať v konvenčnom slova zmysle (Levy, 2009). Taktiež, vnímať interakciu s textom súbežne s činnosťami, ktoré primárne neslúžia na rekonštrukciu významu textu, ako je napr. hra (Bus, Takacs, Tegel, 2015). Táto skúsenosť vedie k oslabeniu dominancie písma v textoch u detí a v teórii gramotnosti k revízii toho, čo sa chápe pod pojmom gramotnosť a čítanie (Bearne, 2009; Hasset, 2006, Mills, 2010). Zámerom dizertačnej práce bude zmapovať, s akými skúsenosťami s digitálnymi textami a multimodálnymi prvkami reprezentácie významu vstupujú deti do inštitucionalizovaného vzdelávacieho prostredia a ako sa pod vplyvom toho mení ich predstava o čítaní. Pri ich skúmaní bude využívaná kombinácia metód kvalitatívnej metodológie. Dizertačná práca vyústi do analýzy, ako by mala výučba čítania (resp. v širšom zmysle rozvíjanie gramotnosti) reagovať na zmenenú pozíciu písma v digitálnych textoch.

Individuálne stratégie čítania u žiakov na 1. stupni základnej školy

Primary School Pupils’ Use of Reading Strategies in Learning to Read

Jedným z charakteristických znakov textov prezentovaných v digitálnej podobe je ich špecifická architektúra (umožňujúca individuálnu voľbu smeru čítania) a širšia ponuka textových prvkov (okrem alfabetického textu má čitateľ k dispozícii aj statické i dynamické obrazové prvky, zvuky, hudbu apod.; napr. Walker et al., 2018). Skutočnosť, že sú deti v kontakte s takýmito textami (napr. prostredníctvom e‑kníh, digitálnych textov zobrazovaných prostredníctvom tabletov alebo mobilných telefónov) už od raného veku sa prirodzene premieta aj do procesu čítania. Zámerom dizertačného projektu bude analyzovať tie oblasti procesu čítania, ktoré sú relevantné pre čítanie digitálnych textov (ako ergonómie, pozornosti, vnímania, kognitívnych a emocionálnych procesov, fenomenológie, sociokultúrnych a kultúrno­‑evolučných procesov; napr. Mangen, van der Weel, 2016) a menia podobu učenia sa čítať a podobu procesu čítania u žiakov na 1. stupni základnej školy. Špecifickým cieľom dizertačného projektu bude skúmanie individuálnych skúseností žiakov s významom jednotlivých textových prvkov a ich využitím pri orientácii v texte za účelom jeho porozumenia. Dizertačný projekt bude využívať postupy kvalitatívnej metodológie, ktorá umožní identifikovať individuálne stratégie čítania u žiakov a ich skúsenosti s čítaním v digitálnej a klasickej textovej podobe. Dizertačná práca bude príspevkom do diskusie o tom, akú podobu by mala mať výučba čítania, aby podporovala osvojovanie flexibilnejších stratégií čítania, adaptovateľné pre potreby špecifických charakteristík digitálnych textov.

Školiteľka: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Rozvoj porozumenia a metaporozumenia v čítaní u detí predškolského a mladšieho školského veku

Development of Reading Comprehension and Its Monitoring in Preschool and Primary School Children

Hlavným cieľom dizertačného projektu je dokumentovať špecifický rozvojový potenciál viacerých faktorov vzdelávacieho prostredia materskej školy bohatého na jazykové, literárne, kognitívne a metakognitívne stimuly vo vzťahu k vývinu ranej gramotnosti detí v období mladšieho školského veku. Projekt počíta s longitudinálnym sledovaním identickej vzorky detí na konci dochádzky do MŠ a v priebehu prvého ročníka ZŠ. Hlavným kritériom výberu participantov výskumu bude excelentná realizácia kurikula v súlade so súčasným štátnym vzdelávacím programom osobitne v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Predmetom skúmania môžu byť viaceré kľúčové ukazovatele čitateľskej gramotnosti a ich vývin v počiatočnom vyučovaní sledovaný v priebehu 1. ročníka ZŠ so zameraním na porozumenie textu, jeho monitorovanie, stratégie uplatňované v počiatočnom čítaní, písomná produkcia, naratívne schopnosti a i. (podľa vlastného výberu). Metodologickým prínosom projektu môže byť aj sledovanie relevantných faktorov a podmienok rodinného prostredia.

Prosím, zvoľte školiteľa.

Študijný program: slovenský jazyk a literatúra

Školiteľka: doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.

Autorské rozprávky 1. polovice 20. storočia v slovenskom literárnohistorickom kontexte.

Author’s Fairy Tales of the First Half of the 20th Century in the Slovak Literary­‑Historical Context.

Téma Autorské rozprávky 1. polovice 20. storočia v slovenskom literárnohistorickom kontexte analyzuje a interpretuje žáner autorskej rozprávky na našom území v jej ranom štádiu. Súčasťou týchto výskumných aktivít je práca s archívnymi zdrojmi, ich selekcia, kategorizácia a interpretácia. Takto koncipovaná práca pomôže odborne zaplniť literárnohistorické obdobie, ktorému sa zo strany literárnej histórie venuje len marginálna pozornosť.

Prosím, zvoľte školiteľa.

Študijný program: teória jazykového a literárneho vzdelávania

Školiteľka: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Postupy gamifikácie vo vyučovaní anglického jazyka

Integrating Gamification into Teaching English as a Foreign Language

Pojem gamifikácia označuje postup, pri ktorom sa rôzne prvky (počítačových) hier a ich dizajnu uplatňujú v rôznych kontextoch vrátane cudzojazyčného vzdelávania. Všeobecne sa predpokladá, že uplatňovanie gamifikácie zvyšuje motiváciu žiakov, napomáha rozvoju ich kognitívnych zručností a umožňuje, aby vzdelávanie prebiehalo v uvoľnenej atmosfére. Dizertačná práca sumarizuje a kriticky hodnotí výsledky najnovších výskumov k danej problematike a na ich základe a prostredníctvom vybraných výskumných metód analyzuje špecifické postupy uplatňovania gamifikácie vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka. Jadrom dizertačnej práce je originálny empirický výskum zameraný na vybrané aspekty integrovania gamifikácie do cudzojazyčného vzdelávania na slovenských školách, príp. jej systematického zapájania do prípravy učiteľov anglického jazyka na Slovensku.

Školiteľka: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.

Efektívnosť využitia korpusových materiálov/zdrojov vo výučbe anglického jazyka

The Effectiveness of Corpus Materials/Sources in English Language Teaching

Na vývin korpusovej lingvistiky a jej výsledky skúmania nadviazali početné materiály a zdroje, používané vo výučbe jazyka a jeho učení, označené ako vypracované na korpusovom základe. Veľa dôležitých zistení v oblasti korpusovej lingvistiky nie je prospešne zužitkovaných z hľadiska ich aplikácie vo výučbe a učení jazykov. Cieľom dizertačnej práce je zistiť relevantnosť korpusov pre učiteľov anglického jazyka a určiť kľúčové zistenia, ktoré im umožnia preniknúť do novej pedagogiky. Dizertačná práca bude zameraná na potreby žiakov s ohľadom na autentické dáta a k nastaveniu štandardov, prostredníctvom ktorých možno vyhodnotiť jazykové úrovne ovládania slovnej zásoby.

Developments and findings in corpus linguistics have become followed by an increasing number of materials and resources for use in language teaching and learning that are labelled as corpus­‑based. However, many important findings in the field of corpus linguistics are not usefully mediated in terms of their implications for language teaching and learning. The aim of research is to find out the relevance of corpora to language teachers and to identify what findings can be seen as key and may lead to new pedagogical insight for English teachers. Research will focus on the needs of the learner in relation to authentic data and establishing benchmarks by which levels of proficiency in vocabulary knowledge can be assessed.

Prosím, zvoľte školiteľa.

Študijný program: teória chemického vzdelávania

Školiteľ: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Výskumne ladená koncepcia vyučovania a jej aplikácia vo vybranej chemickej téme

IBSE and Its Application in Selected Chemical Topic

Cieľom dizertačnej práce je rekonštrukcia relevantnej témy chemického vzdelávania na základe odborného objasnenia na jednej strane a aktuálnych poznatkov o predstavách detí v tejto oblasti na strane druhej. Práca má za úlohu navrhnúť inovovanú (podľa možností induktívnu) štrukturáciu obsahu v podobe nevyhnutnej didaktickej sekvencie, ktorá bude rozpracovaná v podobe praktických aktivít žiakov a overená na vybranej vzorke žiakov. Výber konkrétnej chemickej témy je realizovaný na základe záujmu študenta a potrieb školiteľského pracoviska.

Prosím, zvoľte školiteľa.

Študijný program: komparatívna literatúra

Školiteľka: doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Antické alúzie v modernej európskej tvorbe (konkrétny výber podľa jazykových schopností uchádzača)

Ancient Allusions in Modern European Works

Dedičstvo antického staroveku sa v literatúre prejavuje jednak v napodobňovaní antických žánrov a foriem, ale aj motívov. Tak sa v národných literatúrach objavil hrdinský epos, ktorého predlohou boli homérovské eposy, alebo román, ktorého korene siahajú až k antickému románu. V oblasti motívov môžeme vystopovať antické predlohy napr. v rozprávkach alebo legendách. Aj v moderných európskych súčasných literatúrach nachádzame početné alúzie na antiku v podobe odkazov na dejiny, mytológiou alebo reálie antického staroveku. Cieľom práce bude vystopovať antickú predlohu či motív v konkrétnom diele/dielach, príp. žánri modernej európskej literatúry podľa jazykovej orientácie uchádzača a porovnať ju s ňou.

Školiteľ: prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.

Modernizmus v jeho transatlantických reflexiách

Modernism in Its Transatlantic Reflections

Práca sa sústredí na komparatívnu analýzu spôsobu, akým sa modernizmus prejavil v transatlantickom priestore, najmä v USA a európskych kultúrnych centrách. Primárnymi textami budú primárne diela amerických spisovateľov, v ktorých je badať určitú „dvojdomosť“ (E. Pound, T. S. Eliot, etc.) a diela autorov, ktorí tematizovali len špecifické americké reálie (napr. W. C. Williams). Cieľom práce by mala byť snaha o postihnutie civilizačno­‑kultúrnych rozdielov medzi USA a Európou.

Prosím, zvoľte školiteľa.

Študijný program: teória biologického vzdelávania

Školiteľka: doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

Možnosti využitia behaviorálnej ekológie pre zatraktívnenie vyučovania biológie

Possibilities of Using Behavioural Ecology to make Teaching Biology more Attractive

Správanie je jednou z najnápadnejších a často najbizarnejších vonkajších prejavov živých organizmov, ktorými sa prispôsobujú podmienkam prostredia alebo sa snažia upútať pozornosť opačného pohlavia. Súčasná veda sa snaží pochopiť odpovede na ultimátne otázky, t. j. evolučné vysvetlenie načo k danému javu (napr. forme správania) vôbec došlo. Ultimátne myslenie pravdepodobne vzbudzuje zvedavosť a motiváciu ľudí bez ohľadu na ich pohlavie či vek a domnievame sa, že môže prispieť aj nájdeniu cesty k biológii ako takej.

Študent pripraví metodické a pracovné listy k navrhovanej téme, ktoré následne overí v pedagogickej praxi a zhodnotí ich využiteľnosť.

Školiteľka: doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Analýza rôznych metód environmentálnej výchovy a návrh modelu zameraného na zmenu správania žiakov základnej školy na pro­‑environmentálneho

Analysis of Various Methods of Environmental Education and Design of a Model Aimed at Changing of Behaviour of Primary School Pupils to Pro­‑Environmental

Environmentálna výchova sa neustále mení. Pri jej realizácii sa uplatňuje viacero modelov, od tradičného prístupu: vedomosť – postoj – model správania, cez teóriu modelového správania až po zodpovedné environmentálne správanie. Na základe viacerých štúdií môžeme skonštatovať, že uplatnenie environmentálneho vzdelávania v kognitívnej oblasti je dostatočné. Na rozdiel od oblasti behaviorálnej a emociálnej, ktorá je nedostatočná a potrebuje zvýšenie akcentácie. Najväčší vplyv na formovanie postoja človeka k prírode stanovovala a stanovuje spoločnosť, v ktorej sa jedinec pohybuje. Vnútornú predispozíciu k pro­‑environmentálnemu správaniu tvorí osobnosť človeka: altruizmus, egoizmus, zodpovednosť, ochota sa angažovať.

Cieľom dizertačnej práce bude, po dôslednej analýze rôznych prístupov a metód uplatňovaných v environmentálnej výchove, navrhnúť model environmentálnej výchovy, ktorý bude možné realizovať v rámci štátneho vzdelávacieho programu na základných školách tak, aby viedol k zmene správania žiakov základných škôl na pro­‑environmentálne.

Prosím, zvoľte školiteľa.

Prosím, zvoľte študijný program.