• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 19. 5. 2020, tento rok

Vyššie ročníky si žiadosti podávajú do 31. 5. 2020.

 
Pozor, zmena!

Žiadosť o ubytovanie sa podáva prostredníctvom Modulárneho akademického informačného systému univerzity (ďalej len MAIS). Žiadateľ použije na prihlásenie sa do elektronického systému svoje TUID (ako prihlasovacie meno/login) a heslo. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohami doručí študent na študijné oddelenie fakulty PdF poštou (rozhodujúci je dátum podania zásielky) najneskôr do termínu stanoveného harmonogramom (nižšie).

 

Adresa Pedagogická fakulta, študijné oddelenie,
    Priemyselná 4, 918 43  Trnava

 

Vyplnená žiadosť musí spĺňať tieto náležitosti:

  • byť podaná požadovanou formou,
  • obsahovať všetky predpísané údaje,
  • „zakliknúť“ (zvoliť) v žiadosti priemer známok,
  • obsahovať všetky požadované prílohy o vzdialenosti, časovej dostupnosti (potvrdenie si prevezmite z webovej stránky prepravcu), sociálnych a zdravotných aspektoch a mimoškolských aktivitách,
  • byť podaná v termíne stanovenom harmonogramom,
  • jej vytlačená verzia musí byť vlastnoručne podpísaná študentom žiadajúcim o ubytovanie.

Harmonogram ubytovacieho procesu na akademický rok 2020/2021

Fáza ubytovacieho procesu Termín
Vyhlásenie harmonogramu ubytovacieho procesu 15. 5. 2020
Aktualizácia údajov o kapacite ubytovacích zariadení a cene ubytovacích zariadení 15. 5. 2020
Stanovenie ubytovacej kapacity v jednotlivých ubytovacích zariadeniach pre študentov vyšších ročníkov 15. 5. 2020
Stanovenie ubytovacej kapacity v jednotlivých ubytovacích zariadeniach pre študentov prvých ročníkov 15. 5. 2020
Podávanie žiadostí študentov vyšších ročníkov do 31. 5. 2020
Podávanie žiadostí študentov prvých ročníkov do 17. 7. 2020
Podávanie žiadostí zahraničných študentov na ZS príslušného akademického roku do 30. 6. 2020
Podávanie žiadostí zahraničných študentov na LS príslušného akademického roku do 11. 12. 2020
Podávanie žiadostí dodatočne prijatých študentov do 7. 9. 2020
Oznámenie o pridelení ubytovania – vyššie ročníky 16. 6. 2020
Výber ubytovacieho zariadenia, vyššie ročníky, 1. skupina 22. 6. 2020
Výber ubytovacieho zariadenia, vyššie ročníky, 2. skupina 23. 6. 2020
Výber ubytovacieho zariadenia, vyššie ročníky, 3. skupina 24. 6. 2020
Vyhodnotenie kola ubytovania, zistenie voľnej kapacity 26. 6. 2020
Oznámenie o pridelení ubytovania – prvé ročníky 30. 7. 2020
Výber ubytovacieho zariadenia, prvé ročníky Bc., 1. skupina 3. 8. 2020
Výber ubytovacieho zariadenia, prvé ročníky Bc., 2. skupina 4 8. 2020
Výber ubytovacieho zariadenia, prvé ročníky Bc., 3. skupina 5. 8. 2020
Výber ubytovacieho zariadenia, prvé ročníky Mgr. PhD., 1. skupina 6. 8. 2020
Výber ubytovacieho zariadenia, prvé ročníky Mgr. PhD., 2. skupina 7. 8. 2020
Vyhodnotenie kola ubytovania, zistenie voľnej kapacity 10. 8. 2020
Platba prvého bytného 14. – 21. 8. 2020
Zistenie voľnej kapacity po neuhradení bytného na všetkých ubytovacích zariadeniach 31. 8. 2020
Oznámenie o pridelení ubytovania – dodatočne prijatí uchádzači, uvoľnená kapacita 13. 9. 2020
Ubytovanie študentov od 2. 9. 2020

Pozrite si aj znenie novej vyhlášky rektora (vrátane príloh)‼