• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 5. 2019, minulý rok

Vyššie ročníky si žiadosti podávajú do 15. 5. 2019.

Pozor, zmena!

Žiadosť o ubytovanie sa podáva prostredníctvom Modulárneho akademického informačného systému univerzity (ďalej len „MAIS“). Žiadateľ použije na prihlásenie do elektronického systému svoje TUID (login) a heslo. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť, spolu s prílohami doručí študent na študijné oddelenie fakulty PdF osobne alebo poštou (rozhodujúci je dátum podania zásielky) najneskôr do termínu stanoveného harmonogramom.

Vyplnená žiadosť musí spĺňať tieto náležitosti:

  • byť podaná požadovanou formou,
  • obsahovať všetky predpísané údaje,
  • obsahovať všetky požadované prílohy o vzdialenosti, časovej dostupnosti, sociálnych a zdravotných aspektoch a mimoškolských aktivitách,
  • byť podaná v termíne stanovenom harmonogramom,
  • jej vytlačená verzia musí byť vlastnoručne podpísaná študentom žiadajúcim o ubytovanie.

Pozrite si aj znenie novej vyhlášky rektora (vrátane príloh)‼