Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 3. 2020, minulý rok

obrázok

Dodatok č. 1 k Smernici č. 2/2019

Pravidlá rigorózneho konania na Pedagogickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Schválená vedením PdF TU dňa 21. februára 2019 s účinnosťou od akademického roka 2019/2020.

Dodatok č. 1 schválený vedením PdF TU dňa 13. februára 2020.

 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v zmysle vyhlášky č. 244/2019 a novoakreditovaných študijných programov schválil dodatok č. 1 k smernici č. 2/2019, v zmysle ktorého sa mení čl. 1 Všeobecné ustanovenia bod (3) a príloha č. 1 smernice č. 2/2019.

 

čl. 1 
Všeobecné ustanovenia

(3) Po úspešnom absolvovaní rigorózneho konania získavajú uchádzači akademický titul (príloha č. 1):
 
  • doktor pedagogiky (PaedDr.) v prípade všetkých študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy,
 
  • doktor filozofie (PhDr.) v prípade študijného odboru filológia.

 

Príloha č. 1

Predsedovia komisií na rigorózne skúšky v zozname akreditovaných študijných programov, v ktorých sa na PdF TU konajú rigorózne skúšky

Učiteľstvo a pedagogické vedy (PaedDr.)

Filológia (PhDr.)

 
  

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
predseda Akademického senátu dekanka Pedagogickej fakulty
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Trnavskej univerzity v Trnave

 
  
  

Tento dodatok č. 1 tejto smernice zobral Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 27. 2. 2020 na vedomie. Tento dodatok bol zverejnený na úradnej výveske Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 6. 3. 2020.