Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 

Časový harmonogram roka Trnavskej univerzity v Trnave otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Zoznam skratiek

AR akademický rok
Bc. 1. stupeň (štúdia)
BP bakalárska práca
DFŠ denná forma štúdia
DP diplomová práca
DPŠ doplňujúce pedagogické štúdium
DzP dizertačná práca
DzPj dizertačný projekt
DzS dizertačná skúška
 
EFŠ externá forma štúdia
LS letný semester
MAIS Modulárny akademický informačný systém
Mgr. 2. stupeň (štúdia)
OŠP odporúčaný študijný plán
P povinný (predmet)
PhD. 3. stupeň (štúdia)
PP predškolská pedagogika
 
PV povinne voliteľný (predmet)
RŠ­‑AJL rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry
SAV Slovenská akadémia vied
ŠP študijný program
ŠS štátna skúška
TZVaV teoretické základy výchovy a vzdelávania
V výberový (predmet)
ZS zimný semester

  
Farebné označenie informácií

povinnosti vyučujúceho   povinnosti študenta   všeobecné informácie PdF   univerzitné informácie

 

Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium DPŠ Rozširujúce štúdium
2. 9. 2022 – 15. 9. 2022   zápis do 1. ročníka na AR 2022/23 zápis do 1. ročníka Mgr. študentov po opravných ŠS na AR 2022/23 zápis PhD. študentov na AR 2022/23    
2. 9. – 6. 9. 2022 potvrdenia o návšteve školy          
5. 9. – 23. 9. 2022     asistentská prax pre 2. rok Mgr. študentov      
7. 9. 2022   promócie absolventov AR 2021/2022 promócie absolventov AR 2021/2022      
8. 9. – 14. 9. 2022 študijné odd. zatvorené
17. 9. 2022         zápis študentov na AR 2022/23 – ZS zápis študentov na AR 2022/23 – ZS
19. 9. 2022 Veni Sancte
19. 9. 2022 začiatok ZS          
26. 9. 2022     začiatok ZS pre 2. rok Mgr. štúdia      
19. 9. – 24. 9. 2022   možnosť doplniť/vymazať P, PV a V v systéme MAIS možnosť doplniť/vymazať P, PV a V v systéme MAIS      
19. 9. – 10. 12. 2022 výučba
23. 9. 2022   imatrikulácie 1. ročník Bc. denné štúdium        
31. 10. 2022     vypísanie tém na DP pre študentov končiacich v AR 2023/24      
30. 11. 2022     študent končiaci v AR 2023/24 sa prihlási na tému DP v MAIS      
5. 12. – 9. 12. 2022   zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS      
1. 12. 2022   príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2022/23 príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2022/23      
10. 12. 2022 – 11. 2. 2023 skúškové obdobie          
január 2023 deň otvorených dverí          
dátum termín   ŠS EFŠ UPV, PP, SPV      
16. 11. 2022 1. termín ŠS   nahratie DP do EZP, prihláška na ŠS      
30. 11. 2022 1. termín ŠS   posudky v EZP      
5. 12. – 9. 12. 2022 1. termín ŠS   ŠS      

Ďalšie termíny ŠS budú určené pokynom dekanky najneskôr do 31. 10. 2022.

Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium DPŠ Rozširujúce štúdium
11. 2. 2023         zápis študentov na AR 2022/23 – LS zápis študentov na AR 2022/23 – LS
13. 2. 2023 začiatok LS          
13. 2. 2023 zápis po prerušení zápis po prerušení zápis po prerušení zápis po prerušení    
13. 2. – 17. 2. 2023   možnosť doplniť/vymazať P, PV a V v systéme MAIS možnosť doplniť/vymazať P, PV a V v systéme MAIS      
13. 2. – 13. 5. 2023 výučba
1. 2. – 10. 2. 2023     promócie absolventov AR 2022/2023      
15. 3. 2023       vypísanie tém DzP    
20. 3. – 24. 3. 2023 príprava OŠP, P, PV, V na AR 2022/2023          
31. 3. 2023   študent končiaci v AR 2023/2024 sa prihlási sa na tému BP v MAIS        
5. 4. – 11. 4. 2023 veľkonočné prázdniny
13. 2. – 15. 4. 2023     výučba 2. ročník Mgr. štúdia      
12. 4. – 14. 4. 2023     vypísanie termínov na skúšky Mgr. 2. rok štúdia (min. počet 5)      
12. 4. 2023     odovzdanie sem. projektu PVU/súvislá prax      
13. 2. – 22. 4. 2023   výučba 3. ročníka Bc. štúdia        
12. 4. – 14. 4. 2023   vypísanie termínov na skúšky Bc. 3. rok štúdia (min. počet 5)        
17. 4. – 6. 5. 2023     skúškové obdobie pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia + zápis hodnotení v systéme MAIS      
24. 4. 2023 – 13. 5. 2023   skúškové obdobie pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia + zápis hodnotení v systéme MAIS        
28. 4. 2023       odovzdanie prihlášky na DzS + DzPj, odovzdanie prihlášky na obhajobu DzP + DzP    
apríl 2023 vypísanie P, PV, V na AR 2023/2024          
apríl, máj 2023   1. kolo výberu P, PV a V na AR 2023/2024 v systéme MAIS 1. kolo výberu P, PV a V na AR 2023/2024 v systéme MAIS      
5. 5. 2023         odovzdanie BP + 1 ks USB, prihláška na záverečné skúšky odovzdanie BP + 1 ks USB, prihláška na záverečné skúšky
9. 5 – 12. 5. 2023   vypísať termíny skúšok v systéme MAIS vypísať termíny skúšok v systéme MAIS      
10. 5. 2023 Te Deum
13. 5. – 30. 6. 2023 skúškové obdobie          
9. 6. 2023       prihlášky na štúdium PhD. na AR 2023/24    
17. 6. a 24. 6. 2023         záverečné skúšky záverečné skúšky
jún 2023   2. kolo výberu P, PV a V na AR 2022/2023 v systéme MAIS 2. kolo výberu P, PV a V na AR 2022/2023 v systéme MAIS      
21. 6. 2023       prijímacie konanie    
19. 6. – 23. 6. 2023     promócie absolventov AR 2022/2023 DzS, obhajoba DzP    
30. 6. 2023   príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2023/2024 príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2023/2024      
1. 7. – 31. 8. 2023 prázdniny
10. 7. 2023 – 12. 7. 2023   promócie absolventov AR 2022/2023        
3. 7. 2023 zápis do 1. ročníka Bc. štúdia AR 2023/2024          
4. 7. 2023 zápis do 1. ročníka Bc. štúdia AR 2023/2024          
3. 7. 2023 zápis do 1. ročníka Mgr. štúdia AR 2023/2024          
31. 7. 2023         prihlášky na štúdium DPŠ na AR 2022/2023 prihlášky na štúdium RŠ – AJL na AR 2022/2023
11. 8. 2023         vydanie vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti  
dátum termín ŠS ŠS      
apríl až august 2023 obhajoby a ŠS v Bc. a Mgr. štúdiu*          

* Podrobný harmonogram obhajob a ŠS bude vyhotovený a zverejnený na internetovej stránke fakulty a úradných výveskách fakulty najneskôr do 31. decembra 2022.