Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy, Bc.
Študijný program: Učiteľstvo SJaL v kombinácii
Forma štúdia: Denná
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:  prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
Ponuka predmetov Typ predmetu Profilový predmet (áno/nie) Prerekvizity a korekvizity Ročník Semester Kredity Prednášky/týždeň Semináre/týždeň Cvičenia, laboratórne práce/týždeň Prax, stáž/týždeň Exkurzia, terénne praktikum/týždeň Kontaktná výučba spolu/semester Nekontaktná výučba/semester Metóda vzdelávania Zabezpečuje Kontakt Prepojenie na CRZ Miesto uskutočňovania predmetu
základy jazykovedy P nie žiadne 1 ZS 3 1 1       24 51 kombinovaná doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., univ. prof.  juraj.hladky@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8630 TU v Trnave
teória literatúry P áno žiadne 1 ZS 4 1 2   36 64 kombinovaná prof. PaedDr. René Bílik, CSc.                             Dr. theol. Kristína Pavlovičová, PhD. rene.bilik@truni.sk               kristina.pavlovicova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8612      https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18169 TU v Trnave
fonetika a fonológia P áno žiadne 1 ZS 3 1 1       24 51 kombinovaná doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.         PaedDr. Mária Beláková, PhD., univ. doc. andrej.zavodny@truni.sk   maria.belakova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8826   https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8611 TU v Trnave
literatúra pre deti a mládež P nie žiadne 1 ZS 3 1 1       24 51 kombinovaná doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. gabriela.magalova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8848 TU v Trnave
SPOLU 1 ZS           13 4 5 0 0 0 108 217          
súčasný slovenský spisovný jazyk (lexikológia) P áno žiadne 1 LS 3 1 1       24 51 kombinovaná doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., univ. prof.                        Mgr. Marek Mikušiak, PhD. juraj.hladky@truni.sk   marek.mikusiak@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8630 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25874 TU v Trnave
interpretácia umeleckého textu P nie žiadne 1 LS 2 0 1       12 38 kombinovaná Mgr. Pavel Matejovič, PhD. pavel.matejovic@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15920 TU v Trnave
svetová literatúra P áno žiadne 1 LS 3 1 1       24 51 kombinovaná prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.                      Dr. theol. Kristína Pavlovičová, PhD. eva.vitezova@truni.sk kristina.pavlovicova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10298  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18169 TU v Trnave
staršia slovenská literatúra P áno žiadne 1 LS 3 1 1       24 51 kombinovaná prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.                      Dr. theol. Kristína Pavlovičová, PhD. eva.vitezova@truni.sk kristina.pavlovicova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10298  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18169 TU v Trnave
dejiny spisovnej slovenčiny P áno žiadne 1 LS 2 0 1       12 38 kombinovaná doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. andrej.zavodny@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8826 TU v Trnave
SPOLU 1 LS           13 3 5 0 0 0 96 229          
súčasný slovenský spisovný jazyk (morfológia) P áno žiadne 2 ZS 4 1 2       36 64 kombinovaná doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. andrej.zavodny@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8826 TU v Trnave
slovenská literatúra národného obrodenia P áno žiadne 2 ZS 4 1 2       36 64 kombinovaná prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.                      Dr. theol. Kristína Pavlovičová, PhD. eva.vitezova@truni.sk kristina.pavlovicova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10298  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18169 TU v Trnave
  PV nie žiadne 2 ZS 4 0 2       24 76 kombinovaná       TU v Trnave
SPOLU 2 ZS           12 2 6 0 0 0 96 204          
súčasný slovenský spisovný jazyk (syntax) P áno žiadne 2 LS 5 1 2       36 89 kombinovaná doc. PaedDr. Jozef Pavlovič, CSc.                  Mgr. Marek Mikušiak, PhD. jozef.pavlovic@truni.sk marek.mikusiak@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8657     https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25874 TU v Trnave
slovenská literatúra obdobia realizmu P áno žiadne 2 LS 4 1 2       36 64 kombinovaná prof. PaedDr. René Bílik, CSc.                       Mgr. Tamara Janecová, PhD. rene.bilik@truni.sk     tamara.janecova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8612  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26181 TU v Trnave
  PV nie žiadne 2 LS 3 0 2       24 51 kombinovaná       TU v Trnave
SPOLU 2 LS           12 2 6 0 0 0 96 204          
slovenská ortografia P áno žiadne 3 ZS 3 0 2       24 51 kombinovaná doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., univ. prof. juraj.hladky@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8630 TU v Trnave
slovenská literatúra 20. storočia P áno žiadne 3 ZS 3 1 1       24 51 kombinovaná prof. PaedDr. René Bílik, CSc.                       Mgr. Tamara Janecová, PhD. rene.bilik@truni.sk     tamara.janecova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8612  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26181 TU v Trnave
  PV nie žiadne 3 ZS 3 0 2       24 51 kombinovaná       TU v Trnave
SPOLU 3 ZS           9 1 5 0 0 0 72 153          
súčasný slovenský spisovný jazyk (štylistika) P áno žiadne 3 LS 3 1 1       24 51 kombinovaná doc. PaedDr. Jozef Pavlovič, CSc. jozef.pavlovic@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8657 TU v Trnave
  PV nie žiadne 3 LS 2 0 2       24 26 kombinovaná       TU v Trnave
SPOLU 3 LS           5 1 3 0 0 0 48 77          
SPOLU POVINNÉ PREDMETY (P)           52 13 22 0 0 0 420 880          
SPOLU POVINNE VOLITEľNÉ PREDMETY (PV)           12 0 8 0 0 0 96 204          
SPOLU POVINNÉ PREDMETY a POVINNE VOLITEľNÉ PREDMETY (P+PV)           64 13 30 0 0 0 516 1084          
Ponuka povinne voliteľných predmetov  
základy didaktiky slovenského jazyka  PV nie žiadne     4 0 2       24 76 kombinovaná PaedDr. Mária Beláková, PhD. univ. doc. maria.belakova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8611  TU v Trnave
ruský jazyk PV nie žiadne     3 0 2       24 51 kombinovaná Mgr. Tamara Janecová, PhD. tamara.janecova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26181 TU v Trnave
pravopisno-gramatický seminár PV nie žiadne     3 0 2       24 51 kombinovaná Mgr. Marek Mikušiak, PhD.                              doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., univ. prof. marek.mikusiak@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25874 TU v Trnave
sociolingvistika PV nie žiadne     2 0 2       24 26 kombinovaná doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., univ. prof.           Mgr. Marek Mikušiak, PhD. juraj.hladky@truni.sk, marek.mikusiak@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8630, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25874 TU v Trnave
interpretácia textov svetovej literatúry PV nie žiadne     3 0 2       24 51 kombinovaná Mgr. Tamara Janecová, PhD.                             Dr. theol. Kristína Pavlovičová, PhD. tamara.janecova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26181 TU v Trnave
literárny zemepis a etnografia PV nie žiadne     3 0 2       24 51 kombinovaná Dr. theol. Kristína Pavlovičová, PhD. kristina.pavlovicova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18169 TU v Trnave
práca s textom a knihou v školskej praxi PV nie žiadne     4 0 2       24 76 kombinovaná doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. gabriela.magalova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8848 TU v Trnave
frazeológia a lexikografia PV nie žiadne     2 0 2       24 26 kombinovaná doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. gabriela.magalova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8848 TU v Trnave
Minimálny počet kreditov,ktoré musí študent získať za povinné predmety (P)   52
Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV) 12
Minimálny počet kreditov (P+PV),ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie   64