Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy, Mgr.
Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  v kombinácií
Forma štúdia: Denná
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:  prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Ponuka predmetov Typ predmetu Profilový predmet (áno/nie) Prerekvizity a korekvizity Ročník Semester Kredity Prednášky Semináre Cvičenia, laboratórne práce Prax, stáž Exkurzia, terénne praktikum Kontaktná výučba spolu Nekontaktná výučba Metóda vzdelávania Zabezpečuje Kontakt Prepojenie na CRZ Miesto uskutočňovania predmetu
Teória a prax vyučovania anglického jazyka 1 P áno  žiadne 1 ZS 5 2 1   1   3   kombinovaná prof. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. jana.beresova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8680 TU v Trnave
Štylistika P áno  žiadne 1 ZS 4 1 2       3   kombinovaná PaedDr. Zuzana Hrdličková, univ. doc., PhDr. Xenia Liashuk, PhD. zuzana.hrdlickova@truni.sk, xenia.liashuk@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/13902, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18792 TU v Trnave
Súčasné anglofónne literatúry P áno  žiadne 1 ZS 4 1 2       3   kombinovaná prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. anton.pokrivcak@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10305 TU v Trnave
SPOLU 1 ZS           0 0 0 0 0 0 0            
SPOLU 1 ZS           13 4 5 0 1 0 9            
 Teória a prax vyučovania anglického jazyka 2 P áno  žiadne 1 LS 5 2 1   1   3   kombinovaná prof. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. jana.beresova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8680 TU v Trnave
Súčasné anglofónne kultúry P áno  žiadne 1 LS 4 1 2       3   kombinovaná Dr. David Levente Palatinus, PhD., univerzitný docent davidlevente.palatinus@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8319 TU v Trnave
  PV     1 LS 4 0 3       3   kombinovaná       TU v Trnave
SPOLU 1 LS           0 0 0 0 0 0 0            
SPOLU 1 LS           13 3 6 0 1 0 9            
Vyučovanie angličtiny v mladšom školskom veku P áno  žiadne 2 ZS 3 1 1       2   kombinovaná prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. silvia.pokrivcakova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7845 TU v Trnave
Súčasná podoba anglického jazyka P áno  žiadne 2 ZS 3 1 1       2   kombinovaná prof. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. jana.beresova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8680 TU v Trnave
  PV     2 ZS 6 0 4       2   kombinovaná       TU v Trnave
SPOLU 2 ZS           0 0 0 0 0 0 0            
SPOLU 2 ZS           12 2 6 0 0 0 8            
        2 LS             0   kombinovaná       TU v Trnave
SPOLU 2 LS           0 0 0 0 0 0 0            
SPOLU 2 LS           0 0 0 0 0 0 0            
SPOLU POVINNÉ PREDMETY (P)           28 9 17   2                
SPOLU POVINNE VOLITEľNÉ PREDMETY (PV)           10                        
SPOLU POVINNÉ PREDMETY a POVINNE VOLITEľNÉ PREDMETY (P+PV)         0 0 0 0 0 0 0            
KONTROLA P+PV           38 9 17 0 2 0 28            
Ponuka povinne voliteľných predmetov  
Individuálny projekt 1 PV áno  žiadne 1 ZS 4 1 2       3     doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. hana.vancova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20556  
Individuálny projekt 2 PV áno  žiadne 1 LS 4 1 2       3     doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. hana.vancova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20556  
Osvojovanie cudzích jazykov v ranom detstve PV áno  žiadne 2 ZS 3 0 2       2     prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. silvia.pokrivcakova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7845  
Vyučovanie AJ u žiakov so špeciálnymi potrebami PV áno  žiadne 2 ZS, LS 2 0 2       2     prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. silvia.pokrivcakova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7845  
Bilingválne vzdelávanie a CLIL PV nie  žiadne 2 ZS, LS 2 0 2       2     Mgr. Petra Hitková, PhD. petra.hitkova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5622  
Hodnotenie a testovanie jazykovej kompetencie PV áno  žiadne 2 ZS, LS 2 1 1       2     prof. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. jana.beresova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8680  
Digitálne podporovaná výučba jazykov  PV áno  žiadne 1,2 ZS, LS 2 0 2       2     Mgr. Hana Vančová, PhD. hana.vancova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20556  
Literatúra v jazykovom vzdelávaní PV áno  žiadne 1,2 ZS, LS 2 0 2       2     Mgr. Jakub Hriňák, PhD. jakub.hrinak@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33928  
Teoretická lingvistika PV nie  žiadne 1,2 ZS, LS 4 1 2       2     doc. Phdr. Božena Horváthová, PhD. bozena.horvathova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10371?do=filterForm-submit&surname=horváthová&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyhľadať  
Interkultúrna komunikácia a mediácia PV nie  žiadne  1, 2 ZS 4 1 2       3     PhDr. Xenia Liashuk, PhD. xenia.liashuk@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18792  
Psycholingvistika PV nie  žiadne 1,2 ZS, LS 4 1 2       2     prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. silvia.pokrivcakova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7845  
Lexikálna sémantika PV nie  žiadne 2 ZS, LS 4 1 2       3     doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. hana.vancova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20556  
Pragmatika: verbálna komunikácia a diskurz PV nie  žiadne 2 ZS, LS 4 1 2       3     doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD. bozena.horvathova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10371?do=filterForm-submit&surname=horváthová&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyhľadať  
Anglický jazyk a jeho vývinové špecifiká PV nie  žiadne 1,2 ZS, LS 2 1 1       2     prof. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. jana.beresova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8680  
Integrované komunikačné zručnosti PV nie  žiadne 1,2 ZS, LS 2 0 2       2     doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. hana.vancova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20556  
Zážitková exkurzia 1 PV nie  žiadne 1,2 ZS, LS 3 0 3 dni       3 dni     Mgr. Jakub Hriňák, PhD. jakub.hrinak@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33928  
Zážitková exkurzia 2 PV nie  žiadne 1,2 ZS, LS 3 0 3 dni       3 dni     Mgr. Jakub Hriňák, PhD. jakub.hrinak@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33928  
Minimálny počet kreditov,ktoré musí študent získať za povinné predmety (P)   28
Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV) 10
Minimálny počet kreditov (P+PV),ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie   38