Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy, Bc.
Študijný program: Učiteľstvo  anglického jazyka a literatúry  v kombinácií
Forma štúdia: Denná
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:  prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Ponuka predmetov Typ predmetu Profilový predmet (áno/nie) Prerekvizity a korekvizity Ročník Semester Kredity Prednášky Semináre Cvičenia, laboratórne práce Prax, stáž Exkurzia, terénne praktikum Kontaktná výučba spolu Nekontaktná výučba Metóda vzdelávania Zabezpečuje Kontakt Prepojenie na CRZ Miesto uskutočňovania predmetu
Základy lingvistiky P áno žiadne 1 ZS 3 2 0 0     2   kombinovaná prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. silvia.pokrivcakova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7845
Základy literárnych štúdií   P áno žiadne 1 ZS 3 2 0 0     2   kombinovaná Dr. David Levente Palatinus, PhD., univerzitný docent davidlevente.palatinus@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8319 TU v Trnave
Fonetika a fonológia AJ P áno žiadne 1 ZS 5 1 2 0     3   kombinovaná doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. hana.vancova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20556 TU v Trnave
Komunikačné jazykové zručnosti 1 P áno žiadne 1 ZS 2 0 2 0     2   kombinovaná Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. zuzana.suchanova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22780 TU v Trnave
SPOLU 1 ZS           0 0 0 0 0 0 0            
SPOLU 1 ZS           13 5 4       9            
Interpretácia umeleckého textu P áno žiadne 1 LS 3 1 1 0     2   kombinovaná prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. silvia.pokrivcakova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7845 TU v Trnave
Morfológia AJ P áno žiadne 1 LS 4 1 2 0     3   kombinovaná Mgr. Petra Hitková, PhD., doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.  petra.hitkova@truni.sk, bozena.horvathova@truni.sk  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5622

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10371?do=filterForm-submit&surname=horváthová&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
TU v Trnave
Základy štúdia anglofónnych kultúr P áno žiadne 1 LS 4 1 1  0     2   kombinovaná Dr. David Levente Palatinus, PhD., univerzitný docent davidlevente.palatinus@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8319 TU v Trnave
Komunikačné jazykové zručnosti 2 P áno žiadne 1 LS 2 0 1 0     1   kombinovaná Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. zuzana.suchanova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22780 TU v Trnave  
SPOLU 1 LS           0 0 0 0 0 0 0            
SPOLU 1 LS           13 3 5       8            
Syntax AJ  P áno žiadne 2 ZS 4 1 2 0 0 3 0   kombinovaná Mgr. Petra Hitková, PhD., doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.  petra.hitkova@truni.sk, bozena.horvathova@truni.sk  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5622,https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10371?do=filterForm-submit&surname=horváthová&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať TU v Trnave
Anglická literatúra 1 P áno žiadne 2 ZS 4 1 2 0 0 3 0   kombinovaná prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.,  Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. anton.pokrivcak@truni.sk, zuzana.suchanova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10305, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22780 TU v Trnave
  PV     2 ZS 4 0 2 0 0 2 0   kombinovaná       TU v Trnave  
SPOLU 2 ZS           0 0 0 0 0 0 0            
SPOLU 2 ZS           12 2 6       8            
Lexikológia AJ P áno žiadne 2 LS 4 1 2 0 0   3   kombinovaná PaedDr. Zuzana Hrdličková, PhD., univerzitná docentka zuzana.hrdlickova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/13902 TU v Trnave
Anglická literatúra 2 P áno žiadne 2 LS 4 1 2 0 0   3   kombinovaná prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.,  Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. anton.pokrivcak@truni.sk, zuzana.suchanova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10305, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22780 TU v Trnave  
  PV     2 LS 4  0 2   2   kombinovaná TU v Trnave
SPOLU 2 LS           0 0 0 0 0 0 0            
SPOLU 2 LS           12 2 6       8            
Americká literatúra P áno žiadne 3 ZS 4 1 2 0 0   3   kombinovaná prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD., Mgr. Jakub Hriňák, PhD. anton.pokrivcak@truni.sk, jakub.hrinak@truni.sk  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10305,
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33928
TU v Trnave  
Angličtina pre akademické účely P áno žiadne 3 ZS 3 0 2  0  0   2   kombinovaná PaedDr. Zuzana Hrdličková, PhD., univerzitná docentka zuzana.hrdlickova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/13902 TU v Trnave
  PV     3 ZS 2   1  0  0   1   kombinovaná       TU v Trnave
SPOLU 3 ZS           0 0 0 0 0 0 0            
SPOLU 3 ZS           9 1 5       6            
Anglofónna literatúra pre deti a mládež P áno žiadne 3 LS 3 1 1 0     2   kombinovaná prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. silvia.pokrivcakova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7845 TU v Trnave
SPOLU 3 LS           0 0 0 0 0 0 0            
SPOLU 3 LS           3 2 1       3            
SPOLU POVINNÉ PREDMETY (P)           52                        
SPOLU POVINNE VOLITEľNÉ PREDMETY (PV)                                    
SPOLU POVINNÉ PREDMETY a POVINNE VOLITEľNÉ PREDMETY (P+PV)         0 0 0 0 0 0 0            
KONTROLA P+PV           64 0 0 0 0 0 43            
Ponuka povinne voliteľných predmetov  
Semestrálny projekt 1 PV áno žiadne 1, 2 ZS 4 1 2 0 0   3   kombinovaná prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. silvia.pokrivcakova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7845  
Semestrálny projekt 2  PV áno žiadne 1, 2 LS 4 1 2 0 0   3   kombinovaná prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. anton.pokrivcak@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10305  
Lingvistický seminár 1 (Fonetika AJ) PV nie žiadne 1 LS 2 0 2 0 0   2   kombinovaná doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. hana.vancova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20556  
Lingvistický seminár 2 (Morfológia AJ) PV nie žiadne 2 ZS 2 0 2 0 0   2   kombinovaná Mgr. Petra Hitková, PhD. petra.hitkova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5622  
Lingvistický seminár 3 (Syntax AJ) PV nie žiadne 2 LS 2 0 2 0 0   2   kombinovaná Mgr. Petra Hitková, PhD. petra.hitkova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5622  
Lingvistický seminár 4 (Lexikológia) PV nie žiadne 3 ZS 2 0 2 0 0   2   kombinovaná PaedDr. Zuzana Hrdličková, PhD., univerzitná docentka zuzana.hrdlickova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/13902  
Deskriptívna gramatika PV nie žiadne 3 ZS, LS 4 1 2 0 0   2   kombinovaná doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD. bozena.horvathova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10371?do=filterForm-submit&surname=horváthová&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať  
Základy interkultúrnej komunikácie PV nie žiadne 2 ZS 2 0 2 0 0   2   kombinovaná PhDr. Xénia Liashuk, PhD. xenia.liashuk@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18792  
Literárno-historický seminár 1 PV nie žiadne 2 ZS 2 0 2 0 0   2   kombinovaná Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. zuzana.suchanova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22780  
Literárno-historický seminár 2 PV nie žiadne 2 LS 3 0 2 0 0   2   kombinovaná Mgr. Jakub Hriňák, PhD. jakub.hrinak@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33928  
Akademické písanie a prezentačné zručnosti PV nie žiadne 1, 2, 3 ZS 2 0 2 0 0   2   kombinovaná Mgr. Jakub Hriňák, PhD. jakub.hrinak@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33928  
Lingvistická analýza textu PV nie žiadne 3 ZS, LS 2 0 2 0 0   2   kombinovaná PhDr. Xenia Liashuk, PhD. xenia.liashuk@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18792
Didaktický seminár 1 PV nie žiadne 3 ZS 3 0 2 0 0   2   kombinovaná Mgr. Petra Hitková, PhD. petra.hitkova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5622  
Didaktický seminár 2 PV nie žiadne 3 LS 3 0 2 0 0   2   kombinovaná Mgr. Petra Hitková, PhD. petra.hitkova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5622  
Anglický jazyk pre primárne vzdelávanie PV nie žiadne 3 LS 4 1 2 0 0   3   kombinovaná prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. silvia.pokrivcakova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7845  
Angličtina pre špecifické účely PV nie žiadne 3 ZS 2 0 2 0 0   2   kombinovaná Mgr. Petra Hitková, PhD. petra.hitkova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5622  
Konverzácia v AJ PV nie žiadne 3 ZS, LS 2 0 2 0 0   2   kombinovaná doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. hana.vancova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20556  
Americká angličtina PV nie žiadne 3 ZS, LS 2 0 2 0 0   2   kombinovaná PhDr. Xénia Liashuk, PhD. xenia.liashuk@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18792  
História a kultúra Veľkej Británie PV nie žiadne 1 ZS, LS 4 1 2 0 0   2   kombinovaná prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.,  Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. anton.pokrivcak@truni.sk, zuzana.suchanova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10305, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22780 TU v Trnave
História a kultúra USA PV nie žiadne 1 ZS, LS 4 1 2 0 0   2   kombinovaná prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.,  Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. anton.pokrivcak@truni.sk, zuzana.suchanova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10305, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22780 TU v Trnave
História a kultúra Kanady  PV nie žiadne 2, 3 ZS, LS 2 0 2 0 0   1   kombinovaná PhDr. Xénia Liashuk, PhD. xenia.liashuk@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18792  
História a kultúra Írska  PV nie žiadne 2, 3 ZS, LS 2 0 2 0 0   1   kombinovaná BA, PGdip. Aaron McCauley aaron.mccauley@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30758  
Prekladateľský seminár 1 PV nie žiadne 2, 3 LS 3 0 2 0 0   2   kombinovaná Mgr. Ingrid Kálaziová, PhD. ingrid.kalaziova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21297  
Prekladateľský seminár 2 PV nie žiadne 2, 3 ZS 3 0 2 0 0   2   kombinovaná Mgr. ingrid Kálaziová, PhD. ingrid.kalaziova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21297  
Lexikografia a dynamika slovnej zásoby P áno žiadne 3 LS 2 1 0 0     1   kombinovaná PaedDr. Zuzana Hrdličková, PhD., univerzitná docentka (zuzana.hrdlickova@truni.sk) https://www.portalvs.sk/regzam/detail/13902 TU v Trnave
Minimálny počet kreditov,ktoré musí študent získať za povinné predmety (P)   52
Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV) 12
Minimálny počet kreditov (P+PV),ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie   64