Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 3. 2019, predminulý rok

 1. Akademický titul Bc. udelený absolventom 1. stupňa vysokoškolského štúdia a akademické tituly Mgr., Mgr. art., Ing., Ing. arch., MUDr., MVDr. a MDDr., ktoré sa udeľujú absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia, sa píšu pred menom, napr. Bc. Jozef Nový alebo MVDr. Jozef Nový. V prípade absolvovania 2. stupňa vysokoškolského štúdia na dvoch vysokých školách sa nepoužívajú dva rovnaké akademické tituly. Po absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia na dvoch vysokých školách sa rozdielne akademické tituly používajú v poradí, akom absolventovi boli udelené, a to tak, že bližšie pri mene sa nachádza skôr udelený akademický titul, napr. Mgr. Ing. Jozef Nový.
 2. Akademické tituly RNDr., PharmDr., PhDr., JUDr., PaedDr., ThDr., ktoré sa udeľujú po úspešnom absolvovaní rigorózneho pokračovania, sa píše pred menom, predtým udelený akademický titul Mgr. sa už neuvádza. Uvedené skratky akademických titulov treba uvádzať v úplnom znení, pretože skrátená podoba Dr. je neúplná a z vecného hľadiska zavádzajúca, napr. JUDr. Jozef Nový.
 3. Akademický titul PhD., ktorý sa udeľuje absolventovi 3. stupňa vysokoškolského štúdia, sa píše za menom a priezviskom a oddeľuje sa od priezviska čiarkou, napr. Mgr. Jozef Nový, PhD.
 4. Vedecká hodnosť doktor vied DrSc., ktorá sa udeľuje vysokou školou odborníkom na určitý vedný odbor, sa píše za menom a priezviskom a oddeľuje sa od priezviska čiarkou, predtým udelený akademický titul PhD. alebo vedecká hodnosť CSc. sa už neuvádzajú, napr. Ing. Jozef Nový, DrSc.
 5. Vedecko­‑pedagogický alebo umelecko­‑pedagogický titul docent sa udeľuje po úspešnom absolvovaní habilitačného konania v prislúchajúcom odbore. Píše sa pred akademický titul a meno v skratke doc. s malým začiatočným písmenom, napr. doc. Ing. Jozef Nový, PhD.
 6. Vedecko­‑pedagogický alebo umelecko­‑pedagogický titul profesor sa udeľuje po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho konania v prislúchajúcom odbore. Píše sa pred akademický titul a meno v skratke prof. s malým začiatočným písmenom, predtým udelený vedecko­‑pedagogický alebo umelecko­‑pedagogický titul docent sa už neuvádza, napr. prof. Ing. Jozef Nový, PhD.
 7. Titul Dr. h. c. je čestné slovné označenie, ktoré udeľuje vysoká škola osobnostiam za ich osobný prínos vo vymedzenej oblasti spoločenského života. Píše sa pred vedecko­‑pedagogický alebo umelecko­‑pedagogický titul, akademický titul a meno, napr. Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Nový, DrSc.
 8. Čestný titul profesor emeritus udeľuje rektor vysokej školy profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako riadny profesor (vo funkcii profesora) a naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí. Píše sa za priezvisko, akademický titul PhD. alebo vedecké hodnosti CSc./DrSc., oddeľuje sa čiarkou a spravidla sa píše v úplnom znení, napr. prof. Ing. Jozef Nový, DrSc., emeritný profesor.
 9. Funkcie hosťujúci docent a hosťujúci profesor sú označenia, ktoré sa udeľujú významným odborníkom na základe pracovného pomeru nepresahujúceho dva roky na miesto vysokoškolského učiteľa na konkrétnej vysokej škole. Označenia týchto funkcií sa píšu za priezvisko, akademický titul PhD. alebo vedecké hodnosti CSc./DrSc., oddeľujú sa čiarkou spravidla v úplnom znení počas trvania pracovného pomeru, napr. Ing. Jozef Nový, DrSc., hosťujúci profesor.
 10. Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko­‑pedagogický alebo umelecko­‑pedagogický titul docent a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii mimoriadnym profesorom prislúchajúcej vysokej školy. Označenie mimoriadny profesor sa počas vykonávania funkciu píše za priezvisko, akademický titul PhD. alebo vedecké hodnosti CSc./DrSc., oddeľuje sa čiarkou a spravidla sa píše v úplnom znení, napr. doc. Ing. Jozef Nový, PhD., mimoriadny profesor.
 11. Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko­‑pedagogický titul profesor a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii riadnym profesorom prislúchajúcej vysokej školy. Označenie riadny profesor sa počas vykonávania funkcie píše za priezvisko, akademický titul PhD. alebo vedecké hodnosti CSc./DrSc., oddeľuje sa čiarkou a spravidla sa píše v úplnom znení, napr. prof. Ing. Jozef Nový, PhD., riadny profesor.

Zdroj: Používanie titulov, čestných titulov a označení funkcií vysokoškolských učiteľov. Dostupné na: ⟨https://www.​minedu.​sk/​669­‑sk/​metodicke­‑usmernenia/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩, priamy odkaz: ⟨ikonahttps://​www.​minedu.​sk/​data/​att/​1583.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
Poznámka: Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (odkazy: ⟨ikonahttps://​www.​portalvs.​sk/​files/​portal/​zz­‑2002­‑131­‑20160101.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 1,22 MB (1,16 MiB), 23. 11. 2017⟩, ⟨http://www.​zakonypreludi.​sk/​zz/​2002­‑131 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩) je titul „doktor“ („philosophiae doctor“ – PhD.) akademickým titulom. Na rozdiel od titulu „kandidát vied“ (CSc.), ktorý je vedeckou hodnosťou.